Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Zorg en dwang

Methoden probleemgedrag en depressie

Het is belangrijk het gedrag van de cliënt goed multidisciplinair te analyseren om er achter te komen wat de oorzaak van het probleemgedrag is. Het voorkomen of beperken van probleemgedrag door inzet van alternatieve interventies kan inzet van psychofarmaca overbodig maken. Hieronder een aantal methoden. Meer informatie over de richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie staat bij het thema Probleemgedrag.

GRIP op probleemgedrag

Dit zorgprogramma bestaat uit een multidisciplinair stappenplan met 8 werkbladen en een korte scholing voor verzorgenden. Het zorgprogramma helpt de richtlijnen (NVVA/Verenso, V&VN, NIP) goed toe te passen. Uit onderzoek blijkt dat consequent methodisch werken in verpleeghuizen zorgt voor minder probleemgedrag en minder gebruik van psychofarmaca. Dit programma is voor verzorgenden, psychologen en artsen in psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen.

Lees meer in deze folder GRIP op probleemgedrag (pdf), via deze basispresentatie van het VUMC (pdf) of op de website van Verenso

STA OP: STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas

Innovatieve methode om de behoeften van mensen met dementie te beoordelen en behandelen. Het is een op de individu afgestemd, systematisch instrument waarmee zorgmedewerkers onderliggende oorzaken van probleemgedrag kunnen ontrafelen en behandelen. Op de website van het Leids Universitair Medisch Centrum meer informatie over onderzoek naar implementatie van de methode.

Naar de methode  STA OP manual (pdf)
Formulieren behorende bij de methode: stappen STA OP (pdf)

Doen Bij depressie

Multidisciplinair zorgprogramma in drie fasen: opsporen, behandelen en monitoren/evalueren. Wetenschappelijk onderzoek (Leontjevas et al. 2013a; 2013b) laat zien dat een structurele aanpak van depressie in verpleeghuizen tot minder depressie op somatische afdelingen leidt, tot minder apathie op psychogeriatrische afdelingen en een verhoging van zelfgerapporteerde kwaliteit van leven van bewoners op zowel somatische als psychogeriatrische afdelingen. Het zorgprogramma kan leiden tot verminderd gebruik van antidepressiva.
Op deze website van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) vind je meer informatie. De site is bedoeld voor verzorgenden, psychologen, artsen en activiteitenbegeleiders in ouderenzorg.

DCM (Dementia Care Mapping)

Dementia Care Mapping (DCM) is een methode gebaseerd op de principes van persoonsgerichte zorg die beoogt het welbevinden van mensen met dementie te vergroten door beter in hun behoeften te voorzien. Dit leidt onder andere tot beter contact tussen zorgverleners en ouderen en minder probleemgedrag. Medewerkers en bewoners in de huiskamers worden op een gestructureerde manier geobserveerd. DCM beoogt ook de werkstress van verzorgenden te verminderen.
Op de website van DCM Nederland staat meer informatie over de methode.

Ondersteunend materiaal bij aanpakken probleemgedrag

  • Analyselijst probleemgedrag: Met deze lijst kunnen zorgmedewerkers die probleemgedrag signaleren een eerste analyse uitvoeren en hiermee de vraag voor de arts/psycholoog verhelderen. Deze lijst is gebaseerd op de richtlijnen probleemgedrag van Verenso. Analyselijst probleemgedrag (pdf)
  • 8 kernelementen: voor zorg aan mensen met dementie en omgaan met onbegrepen gedrag. Deze 8 kernelementen zijn vernieuwd. Ze zijn praktischer geformuleerd, vanuit het oogpunt van de zorgmedewerker en het team. Het verminderen van psychofarmaca (rustgevende medicijnen) was al onderdeel van de 8 kernelementen, maar staat er nu nog nadrukkelijker in. Ook is het zoeken naar alternatieven voor medicijnen nu opgenomen (punt 6). De 8 kernelementen zijn in 2014 door het Trimbosinstituut en Vilans op basis van bestaande richtlijnen en methoden samengesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op basis van deze kernelementen. Lees meer over de .
  • Inventarisatie en observatielijst van gedragsproblematiek: Het verzorgend team zet deze observatielijst in op verzoek (en onder verantwoordelijkheid) van de psycholoog en/of specialist ouderengeneeskunde/sociaal geriater. Met deze lijst kunnen verzorgenden en verpleegkundigen die probleemgedrag signaleren een eerste analyse uitvoeren en de vraag voor de arts/psycholoog verhelderen. Gebaseerd op de richtlijnen probleemgedrag van Verenso.
  • Handreiking MDC Probleemgedrag (pdf)
  • Methodiek meer cliëntgericht omgaan met onbegrepen gedrag: Oleander van Zorggroep Elde ontwikkelde een methodiek om meer cliëntgericht met mensen met onbegrepen gedrag om te gaan. De resultaten zijn positief. Bewoners ervaren rust en ruimte om zichzelf te zijn en ook naasten zijn enthousiast over de aanpak van De Oleander. In een video wordt de methodiek beschreven en vertellen betrokkenen hoe zij de zorg ervaren. Men streeft naar maximale bewegingsvrijheid voor de cliënt en wordt medicatie zoveel mogelijk afgebouwd. Lees meer over de methodiek om meer cliëntgericht om te gaan met mensen met onbegrepen gedrag op de website van Zorggroep Elde.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.