Naar hoofdinhoud Naar footer

Privacyverklaring

Gepubliceerd op: 08-09-2023

Algemene informatie

Dit is de privacyverklaring van Zorg voor Beter. Dit is een samenwerkingsverband tussen Vilans, ActiZ, V&VN, ZonMw en Zorg Thuis NL. Vilans is de Nederlandse kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Vilans onderzoekt, adviseert en deelt kennis over de langdurende zorg. In deze verklaring wordt beschreven hoe het samenwerkingsverband omgaat met de persoonsgegevens van betrokkenen.
 
Vilans is gevestigd aan de Churchilllaan 11, 3527 GV, in Utrecht. Als samenwerkingsverband verwerken we persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We vinden de persoonlijke levenssfeer belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 
Vilans beschikt over een privacy officer die te bereiken is via privacy@vilans.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het samenwerkingsverband verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Verstrek je de gegevens zelf, dan ben je zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie hiervan. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die het samenwerkingsverband mogelijk verwerkt. Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Voor het inschrijven op en het versturen van de nieuwsbrief en/of de deelname aan een kennispanel:

 • E-mailadres, e-mailvoorkeuren en optioneel functie, sector

Voor de deelname aan een kennispanel:

 • E-mailadres, functie, sector

Voor het verzenden van publicatie(s):

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Betaalgegevens voor betaalde producten

Voor het aanmelden voor bijeenkomsten:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over allergieën of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt
 • V&VN/BIG-nummer voor het verkrijgen van accreditatiepunten
 • Betaalgegevens voor betaalde bijeenkomsten

Voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst/abonnement:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Betaalgegevens van jou of van je organisatie 

Voor het inloggen in een online (abonnementen)omgeving:

 • Accountgegevens, wachtwoorden en andere verificatiegegevens voor toegang tot het portaal

Voor het beantwoorden van een vraag via onze online kanalen

 • E-mailadres, naam, functie, sector

In het kader van onderzoek of publicatie van content:
Het samenwerkingsverband verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt in het kader van een onderzoek of voor de publicatie van content. Welke persoonsgegevens dit zijn en waar deze gepubliceerd worden is afhankelijk van het onderzoek of de publicatie. 

Doelen en grondslagen van de verwerking

Het samenwerkingsverband verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties.
 • Je te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of ter verbetering van onze dienstverlening.
 • Voor het organiseren van bijeenkomsten en congressen waar je je voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Daarnaast verzamelen wij je gegevens voor het verkrijgen van accreditatiepunten van V&VN.
 • Voor het aangaan en het afsluiten van een overeenkomst/abonnement met jou of je organisatie.
 • Wij verzamelen je betaalgegevens wanneer je gebruik maakt van een betaalde dienst van het samenwerkingsverband om deze betaling te verwerken.
 • Je toegang te kunnen verlenen tot een online (abonnementen)omgeving.
 • Je vraag via onze online kanalen te kunnen beantwoorden en kennisdeling daarop aan te laten sluiten.
 • Als onderdeel van een onderzoek of de publicatie van content, wanneer je hieraan actief deelneemt.

Voor bovenstaande doeleinden zijn verschillende grondslagen van toepassing. Het gaat om het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming of het gerechtvaardigd belang van het samenwerkingsverband. 

Bewaartermijnen

Het samenwerkingsverband bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en overeenkomstig het bewaartermijnenbeleid.
 
Wanneer je gebruik maakt van de aangeboden diensten van het samenwerkingsverband word je opgenomen in het relatiebestand van Vilans. Je gegevens worden in dit geval bewaard totdat je je toestemming intrekt en Vilans geen andere verwerkingsgrondslag of wettelijke bewaarplicht heeft.
 
Content zal overeenkomstig de contentstrategie gepubliceerd blijven totdat dit zijn informatiewaarde heeft verloren.
 
Onderzoeksdata worden (waar mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd) minimaal tien jaar bewaard. In het kader van (vervolg)onderzoek is hergebruik van de data mogelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen vindt altijd volgens de privacy wet- en regelgeving plaats. Wanneer bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van externe verwerkers, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit heeft in ieder geval betrekking op het beheer en onderhoud van de websites van het samenwerkingsverband, op de enquêtetool en de opslag van data. En wanneer er voor het organiseren van bijeenkomsten of congressen gebruik gemaakt wordt van een extern bureau, zal het samenwerkingsverband je V&VN en/of BIG-nummer doorgeven aan V&VN om je accreditatiepunten te verkrijgen. Verder kan het samenwerkingsverband op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht je persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. 

Je gegevens worden in principe binnen de Europese Unie verwerkt. Als de verwerking buiten Europa plaatsvindt worden er afspraken gemaakt, zodat er een passend beschermingsniveau is.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt, deze worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
 
Bij je eerste bezoek aan de website van het samenwerkingsverband word je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 
Voor meer informatie verwijzen we je naar ons cookiebeleid, hier lees je ook meer over het blokkeren en verwijderen van cookies. 

Privacyrechten

Je kunt vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Je kunt vragen om deze gegevens te corrigeren of kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In sommige gevallen kun je je toestemming intrekken of het samenwerkingsverband vragen om deze gegevens te verwijderen of over te dragen. Een verzoek kun je sturen naar privacy@vilans.nl.
 
Ook kun je hier terecht als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of je het niet eens bent met de manier waarop je gegevens worden verwerkt door het samenwerkingsverband.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kan je in het uiterste geval worden gevraagd om een identiteitsbewijs, een afschrift hiervan wordt na controle direct vernietigd. 

Het samenwerkingsverband reageert zo snel mogelijk op je verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Het samenwerkingsverband neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van een beveiligingsbeleid, door een geheimhoudingsclausule voor medewerkers, training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met de privacy officer via privacy@vilans.nl.

Wijzigingen

Het samenwerkingsverband behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Wij adviseren je regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Hebben de wijzigingen gevolgen voor de manier waarop het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website(s) en/of in nieuwsbrieven van het samenwerkingsverband.

Vragen

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact op met de privacy officer via privacy@vilans.nl.