Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in de wijkSamenwerken in de wijk

Mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag willen graag een passend antwoord op hun vraag. Het helpt als zorg- en hulpverleners achter de schermen samenwerken en met elkaar de zorg en ondersteuning afstemmen. Van zorg- en hulpverleners wordt verwacht dat zij over hun eigen domein samenwerken, bijvoorbeeld met mensen uit het sociaal domein, het woon domein of het medisch domein. In veel gevallen betekent dat samenwerken in de wijk, soms op een hogere schaal zoals het gemeentelijk, regionaal of landelijk niveau.

In de zorg en ondersteuning voor ouderen is de scheiding tussen zorg en welzijn aan het verdwijnen. Zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk werken steeds meer samen om thuiswonende ouderen de juiste zorg en ondersteuning te bieden, afgestemd op de wensen en voorkeuren van de persoon. Een wijkgerichte aanpak gaat daarbij uit van zoveel mogelijk eigen regie van de cliënt en zijn netwerk.

De zorgmedewerker is een netwerker

Rondom de cliënt is een netwerk van professionals, familie, buren en vrijwilligers actief. Als zorgverlener ben je ook samenwerkingspartner. Samenwerken en verbindingen leggen hoort bij je vak. Wanneer je de mensen in jouw wijk kent en op de hoogte bent van elkaars aanbod, dan kun je elkaar makkelijker vinden en naar elkaar doorverwijzen. Soms is juist het probleem dat een inwoner nauwelijks de beschikking heeft over een sociaal netwerk. Ook dan is het leggen van de juiste verbindingen belangrijk.

Samenwerken of integraal werken in de wijk?

Samenwerken in de wijk wordt ook wel integraal werken genoemd of integrale zorg. Integrale zorg wil zeggen: afgestemde zorg. Niet langs elkaar heen werken, geen dubbel werk doen, maar één aanpak in samenhang. Andere benamingen die hiervoor gebruikt worden (om het makkelijk te maken!) zijn: domein overstijgend werken (sociaal domein en zorgdomein), multidisciplinair werken en interprofessioneel werken. De kern is: door samen te werken met andere disciplines bied je passende zorg en ondersteuning bij hulpvragen en kun je hulpvragen voorkómen.

Wie werken er samen?

De samenwerking varieert per wijk, maar kan bestaan uit deze disciplines:

 • Inwoner/cliënt en zijn naasten
 • Wijkverpleegkundige/verplegende en verzorgende thuiszorg
 • Huisarts/praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige/apotheker/HAP
 • Casemanager dementie/dementieverpleegkundige
 • Maatschappelijk werker/wijkcoach/ambulant begeleider/sociaal werker
 • (geriatrisch) Fysiotherapeut/ergotherapeut/logopedist/diëtist 
 • Medewerkers sociale wijkteams/buurtteams/Wmo-loket gemeente
 • Sportverenigingen/scholen/woningbouwcorporaties/wijkagent
 • Vrijwilligers
 • Ouderenadviseur/leefstijladviseur/buurtsportcoach
 • Ziekenhuizen/maatschappelijk werk ziekenhuis/SEH
 • Transferverpleegkundige

Voordelen van samenwerken in de wijk

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een integrale wijkaanpak. Het landelijke programma Integraal Werken in de Wijk benoemt de volgende voordelen:

 • Ondersteuning en zorg dichtbij en gebiedsgericht organiseren.
 • Laagdrempelig beschikbaar en zichtbaar zijn voor cliënten en burgers.
 • Tijdiger signaleren en interveniëren, meer 'erop afgaan' en sneller signalen uit de wijk horen.
 • Kwaliteitswinst behalen door intensieve samenwerking van verschillende disciplines in één team.
 • Zorgen dat er maatwerk wordt geboden door: één huishouden, één plan en één regisseur.
 • Goede samenwerking tussen professionals, maar ook met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Goede dosering (niet alles tegelijk) wanneer er verschillende vraagstukken spelen.
 • Prioriteren in samenspraak met de cliënt.
 • Mogelijkheden om de ondersteuning en zorg goedkoper te organiseren.
 • Doublures af laten nemen en langs elkaar heen werken verminderen.
 • Vroegtijdig, preventief interveniëren zodat escalatie van problemen voorkomen kan worden.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden