Naar hoofdinhoud Naar footer

Toedienregistratie: uitleg over alle overzichten

Gegevens over medicatie staan op verschillende overzichten. De Toedienlijst, Medicatieoverzicht (MO), Basisset medicatiegegevens en Aanvullende set medicatiegegevens heeft elk een eigen doel. Voor wie en welk doel het heeft, leggen we op deze pagina uit.

Toedienlijst

Voor toedieners is de toedienlijst van belang. Een toedienlijst is nodig als cliënten professionele hulp krijgen bij hun medicatie en toont een overzicht welke medicatie een cliënt moet krijgen: hoeveel, op welk tijdstip en in welke vorm. Er staat eventueel aanvullende informatie over het toedienen (stuur-informatie vooraf). De zorgmedewerker tekent af op de lijst als de medicatie is gegeven (verantwoordings-informatie achteraf). De apotheek is verantwoordelijk voor het aanleveren of beschikbaar stellen van de toedienlijst, ook bij wijzigingen in de medicatie. Maak zelf dus geen lijstjes of wijzigingen op de toedienlijst, dat is foutgevoelig en risicovol. 

Toedienlijst en zelfzorgmedicatie

Zelfzorgmedicatie is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Als zorgmedewerker ben je niet bevoegd om zelf-gekochte middelen toe te dienen, ook niet als de cliënt daar om vraagt. Je mag de zelfzorgmedicatie alleen toedienen als de middelen door de arts zijn voorgeschreven of goedgekeurd én door de apotheek op de toedienlijst zijn opgenomen. Adviseer de cliënt dus om de zelfzorgmedicatie te melden aan een arts en bij de apotheek. De arts kan dan het medicijn voorschrijven, de cliënt kan de middelen vervolgens kopen bij de apotheek waar de middelen op de toedienlijst kunnen worden gezet. Daarna mag je als zorgmedewerker de medicatie toedienen. 

Medicatieoverzicht (MO)

Het Medicatieoverzicht (MO) is een overzicht voor de zorgverlener met alle huidige, recent gestopte en toekomstige medicatiegegevens van een cliënt en relevante gegevens over het gebruik ervan. Ook kan het MO als leesoverzicht voor de cliënt worden opgevraagd. Een cliënt die zelf zijn medicatie beheerde, was voorheen ook zelf verantwoordelijk om een actueel medicatieoverzicht (AMO) op te vragen en te bewaren. Als een zorgorganisatie het medicatiebeheer had overgenomen, dan hoorde daar ook het bewaren van het AMO bij. Met de komst van de digitale overdracht vervalt een AMO (dat was gebaseerd op de oude richtlijn) en daarmee ook het moeten hebben en bewaren van een AMO. 

Basisset en Aanvullende set 

Voor voorschrijvers en apothekers zijn de Basisset medicatiegegevens en de Aanvullende set medicatiegegevens van belang. De sets zijn gebaseerd op de Kwaliteitsstandaard (Richtlijn) overdracht medicatiegegevens. Deze standaard moet ervoor zorgen dat medicatiegegevens (ook de toedienlijst) digitaal worden overgedragen in de keten. De implementatie daarvan is in een transitieperiode van 2022 - 2026.

Basisset medicatiegegevens (BMG)

De Basisset medicatiegegevens (BMG) is voor voorschrijvers en apothekers van belang. De BMG omvat de medicatiegegevens die (minimaal) nodig zijn om veilig en verantwoord medicatie te kunnen voorschrijven, wijzigen, stoppen, veilig ter hand te stellen en toe te dienen en die dus overgedragen moet worden.

Aanvullende set medicatiegegevens

De Aanvullende set medicatiegegevens is ook voor voorschrijvers en apothekers van belang. Dit zijn medicatiegegevens die (afhankelijk van de risico-inschatting en wettelijke eisen) belangrijk zijn voor het veilig voorschrijven of ter hand stellen van de medicatie.

Digitale overdracht van medicatiegegevens

In de Kwaliteitsstandaard is geregeld dat de toediengegevens digitaal beschikbaar zijn voor voorschrijvers, apothekers en toedieners bij overplaatsing van een cliënt. Bij de digitale overdracht gaat het om de uitwisseling van medicatiegegevens van onder andere ziekenhuis naar huisarts, apotheek, thuiszorg en verpleeghuis. In geval van ontslag uit een ziekenhuis of instelling op vrijdagmiddag (of in avond, nacht en weekenduren) krijgt de toediener de toedienlijst van de zorgverlener die het ontslag uit het ziekenhuis of de andere instelling begeleidt. De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor (de aansluiting op de) benodigde digitale infrastructuur en stemt dit af met ketenpartners, zodat medicatiegegevens op de juiste manier worden overgedragen. Dit gebeurt in de periode van 2022 tot 2026.

Landelijk programma Medicatieoverdracht

Bij de digitale overdracht komt veel kijken. Systemen moeten op elkaar zijn aangepast om gegevens te kunnen uitwisselen en er moet zijn geregeld wie toegang heeft. Er is een landelijk programma Medicatieoverdracht waarin ruim 20 partijen met elkaar en met softwareleveranciers samenwerken. Ook vind je daar praktijkinformatie over de elektronische toedienregistratie (etdr) met bijvoorbeeld een casus van de proeftuin Zwolle.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden