Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Probleemgedrag

Cijfers en inspectie over probleemgedrag

Probleemgedrag komt veel voor. Bij 80% tot 90% van de mensen met dementie komen een of meer  gedragsproblemen voor. In Nederland lijden ongeveer 250.000 mensen aan dementie. Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie in 2050 in Nederland naar schatting naar meer dan een half miljoen.

Vormen van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie

Hoe vaak komen vormen van onbegrepen gedrag voor onder mensen met dementie in een woonvoorziening?
 • apathie en onverschilligheid 76%
 • depressie/dysforie 65%
 • prikkelbaarheid/ labiliteit 63%
 • onrustig gedrag ’s nachts 43%
 • angst 40%
 • hallucinaties 36%
Ook bij mensen met een verstandelijke beperking komt onbegrepen gedrag voor. De schattingen gaan ervan uit dat bij 80% van de mensen met een verstandelijke beperking dit moeilijk te hanteren gedrag voorkomt. In Nederland zijn ongeveer 100.000 mensen met een beperking. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Trimbos-instituut uit 2018.

Verbetering zorg nodig bij ernstig probleemgedrag van mensen met dementie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet risico’s in de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor cliënten met zeer ernstig probleemgedrag bij dementie. De veiligheidsrisico's gelden voor cliënten, maar ook voor zorgverleners. Dat staat in de publicatie ‘Verbetering nodig in zorg voor cliënten met zeer ernstig probleemgedrag bij dementie’ van IGJ. Onder andere de kennis en vaardigheden van zorgverleners over probleemgedrag moeten beter. Verder is er een lijst met verbeterpunten op verschillende niveaus.

8 kernelementen voor omgaan met onbegrepen gedrag

De IGJ schrijft dat de zorg voor mensen met dementie, die onbegrepen gedrag vertonen, moet voldoen aan de 8 kernelementen:  

 1. De zorgaanbieder legt vast hoe de medewerkers omgaan met mensen met dementie en hoe deze mensen worden verzorgd.
 2. De medewerker kent de cliënt en zijn gedrag. De medewerker kent de levensgeschiedenis, weet waar de cliënt blij van wordt en wat hem of haar helpt. De medewerker herkent signalen van het onbegrepen gedrag en reageert hierop. De medewerker maakt hierover verslagen zodat anderen hiervan kunnen leren.
 3. Familie en mantelzorgers zijn betrokken bij de aanpak van de zorg. Samen wordt besproken wat zorgverleners kunnen doen om de cliënt rustig te maken als hij onrustig wordt. Ook wordt besproken in welke situaties bijvoorbeeld de keuze wordt gemaakt om toch rustgevende medicatie te geven.
 4. Een verzorgende, arts en psycholoog bepalen samen de doelen van de zorg en bij welk gedrag wordt ingegrepen. Soms wordt dit bepaald met meerdere zorgverleners, maar altijd met een verzorgende, arts en psycholoog.
 5. Het team van verzorgende, arts en psycholoog maakt een analyse van het onbegrepen gedrag. Zijn lichamelijke factoren of medicijngebruik oorzaak van het onbegrepen gedrag? Heeft de cliënt een psychische stoornis? Of komt het onbegrepen gedrag door gebeurtenissen uit het verleden of hoe met de cliënt wordt omgegaan?
 6. Om de risico’s van het onbegrepen gedrag te verkleinen, probeert de medewerker agressie of extreme onrust te voorkomen zonder medicijnen toe te dienen. Dit kan door bijvoorbeeld rustgevende activiteiten aan te bieden, het laten horen van rustgevende geluiden, door handmassage of een pluche knuffel te geven. Dit legt de medewerker vast in het zorgplan.
 7. Medicijnen die angst verminderen of mensen rustig maken, de zogenoemde psychofarmaca, worden gebruikt volgens de landelijk geldende richtlijnen.
 8. De verzorgende, arts en psycholoog bespreken de afspraken minstens twee keer per jaar. Bij deze evaluaties kijken ze altijd of het gebruik van medicijnen die angst verminderen of mensen rustig maken, de psychofarmaca, kan worden gestopt.

Lees meer over deze 8 kernelementen op de website van IGJ.

Monitor Dementie (2017): Samenwerking kan beter

Ontwikkelingen gaan de goede kant op, maar er is in de zorg voor mensen met dementie nog ruimte voor verbeteringen bij multidisciplinaire samenwerking en het betrekken van familie. Die conclusie trekt het Trimbos-instituut in het deelrapport Onbegrepen gedrag in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (pdf) uit 2018. Het deelrapport is gemaakt op basis van de driejaarlijkse metingen in het kader van de Monitor Woonvormen. Het laat zien dat nog niet alle 49 onderzochte woonvoorzieningen een actief beleid hebben over onbegrepen gedrag, dat ook wordt uitgevoerd. Ongeveer de helft heeft (nog) geen beleid, plan of visie of heeft wel een dergelijk beleidsstuk maar doet er te weinig mee.

Gemiddeld zegt ongeveer een kwart van de verzorgenden en psychologen meningsverschillen of onduidelijkheden te ervaren in het omgaan met onbegrepen gedrag. Bij de artsen is dit percentage lager. Verzorgenden hebben relatief het vaakst meningsverschillen over het gebruik van psychofarmacagebruik. Een verklaring kan zijn dat psychofarmaca regelmatig ‘indien nodig’ worden voorgeschreven. Dan ligt de uiteindelijke beslissing om het middel wel of niet toe te dienen dus bij het verzorgende team.

Multidisciplinaire samenwerking

De multidisciplinaire samenwerking kan veel beter, zo blijkt uit het onderzoek. Behandelaars zeggen bijvoorbeeld dat ‘de onderlinge communicatie nog niet optimaal is en de tijd soms ontbreekt voor overleg. ‘Het is zorgelijk’, schrijven de onderzoekers, dat ‘nog niet de helft van de psychologen aanwezig zegt te zijn bij het multidisciplinair overleg’. Terwijl multidisciplinaire van grote waarde is, en bovendien ‘een kernelement is volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg’.

Betrokkenheid van de familie

Ook in de samenwerking met familieleden is ‘ruimte voor verbeteringen’. Verzorgenden geven aan dat in twee derde van de gevallen familieleden niet altijd betrokken worden bij de aanpak en de evaluatie van onbegrepen gedrag. Artsen en psychologen bespreken vaak wel de aanpak, maar bij de evaluatie worden familieleden minder vaak betrokken. De onderzoekers concluderen dat het erop lijkt dat gedrag van een bewoner eerder met familie wordt besproken, als er behandelaars bij de situatie zijn betrokken.

Het rapport sluit af met 6 praktische aanbevelingen:

 1. Wees je er bewust van dat gedragskenmerken die belastend kunnen zijn voor de bewoners zelf of hun omgeving veel voorkomen.
 2. Bespreek in het multidisciplinaire team regelmatig in hoeverre er volgens de acht kernelementen van goed omgaan met onbegrepen gedrag [zie boven]wordt gewerkt.
 3. Bespreek ook hoe de multidisciplinaire samenwerking wordt ervaren. De redenen die in dit onderzoek genoemd worden voor het goed of juist minder goed verlopen van de multidisciplinaire samenwerking, zijn namelijk beïnvloedbaar.
 4. Ga na of de psycholoog de gewenste rol kan vervullen in goed omgaan met onbegrepen gedrag in de woonvoorziening en wat hierin veranderd moet worden.
 5. Behandelaars kunnen werken aan een betere samenwerking met verzorgende teams door kritisch naar zichzelf te kijken en zich af te vragen of zij in staat zijn informatie op een begrijpelijke manier aan verzorgenden over te brengen.
 6. Denk bij onbegrepen gedrag van een bewoner aan familie als samenwerkingspartner, maar houd er ook rekening mee dat familieleden mogelijk behoefte hebben aan ondersteuning in het hanteren van het gedrag van hun naaste.

Dit is een verkorte weergave van de aanbevelingen. Zie voor de uitgebreide versie het rapport Onbegrepen gedrag in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (pdf).

Monitor Dementie (2015): Gebruik psychofarmaca nog hoog

In de twee jaar eerder verschenen Monitor Woonvormen Dementie bleek dat het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen wel afnam in de zorg voor mensen met dementie, maar nog niet het gebruik van psychofarmaca. Monitor Woonvormen Dementie 2008-2014 (pdf) van Trimbos Instituut (2015).

Onderzoek inspectie in 2016

In mei 2016 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg de resultaten van een onderzoek bij 23 instellingen naar omgang met moeilijk te begrijpen gedrag bij dementie. De inspectie concludeerde dat er steeds meer aandacht is voor moeilijk te begrijpen gedrag, maar dat er ook nog veel verbeterd kan worden.
De belangrijkste bevindingen: 

 1. Zorginstellingen en medewerkers hebben meer aandacht voor dementie en moeilijk te begrijpen gedrag.
 2. Zorginstelling heeft visie op moeilijk hanteerbaar gedrag, maar de visie wordt nog niet voldoende toegepast.
 3. Medewerkers kennen cliënt in de praktijk, maar kennis over cliënt is niet standaard vastgelegd.
 4. Psychofarmaca: te weinig aandacht voor diagnose en evaluatie.
 5. Probleemstelling in cliëntdossier is niet opgesteld door een multidisciplinair team.
 6. Zorginstellingen betrekken netwerk nog niet automatisch bij zorg voor de cliënt.

Lees een toelichting op deze bevindingen in de factsheet van de inspectie (pdf, mei 2016).

Eerder rapport inspectie

Rapport: Kijken met andere ogen naar mensen met dementie en onbegrepen gedrag (pdf, juni 2015)

Bron


 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.