Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Medicatieveiligheid

Toedienlijst en medicatieoverzicht

Gegevens over medicatie staan op twee overzichten: de toedienlijst en het actueel medicatieoverzicht (AMO). Deze hebben ieder een eigen doel. De ene lijst kan dan ook niet de andere vervangen.

Toedienlijst

  • Doel: een toedienlijst geeft aan de zorgmedewerker die de cliënt hulp biedt bij medicatie, een overzicht welke medicatie een cliënt in welke hoeveelheid op welke tijd in welke vorm moet krijgen, met zo nodig aanvullende informatie voor het toedienen (stuur-informatie vooraf). De zorgmedewerker tekent af op de lijst als de medicatie is gegeven (verantwoordings-informatie achteraf).
  • Een toedienlijst is dus nodig als cliënten professionele hulp krijgen bij hun medicatie. Hierop staat alleen die informatie die relevant is voor het toedienen.
  • De apotheek is verantwoordelijk voor het aanleveren van de toedienlijst, ook bij wijzigingen in de medicatie. Maak zelf geen lijstjes, dat is foutgevoelig en risicovol. Wijzig daarom ook niet zelf op een toedienlijst.

Actueel medicatieoverzicht (AMO)

  • Doel: een AMO is een actueel overzicht van alle medicatie die een cliënt gebruikt, met aanvullende informatie over bijvoorbeeld medicatiehistorie. Het AMO is bedoeld voor overdracht van medicatiegegevens tussen professionals. De cliënt neemt het AMO mee naar de arts, of heeft het beschikbaar voor een arts of voorschrijver, zodat deze alle actuele informatie heeft om medicatie voor te schrijven. Als er veranderingen zijn in het medicijngebruik maakt de apotheker een nieuw overzicht.
  • Een cliënt die zelf zijn medicatie beheert is zelf verantwoordelijk om een AMO te vragen aan de apotheker en te bewaren.
  • Als de zorgorganisatie het medicatiebeheer heeft overgenomen van de cliënt, dan hoort daar ook het bewaren van het AMO bij, zodat de cliënt dit mee kan nemen naar of beschikbaar heeft voor een arts.
  • NB: Er is een nieuwe Richtlijn overdracht medicatiegegevens, over digitale overdracht van medicatiegegevens. Als deze Richtlijn is geïmplementeerd (in de periode 2022-2024) en de medicatiegegevens digitaal beschikbaar zijn in de keten, hoeft er niet apart een AMO te worden bewaard. Bekijk meer informatie over de nieuwe Richtlijn.

Zelfzorgmedicatie, AMO en toedienlijst

Hoe zit het met zelfzorgmedicatie die de cliënt koopt?

Zelfzorgmedicatie op AMO

Op het actueel medicatieoverzicht (AMO) moet alle medicatie staan die een cliënt gebruikt, ook de zelfzorgmiddelen die de cliënt koopt (bijvoorbeeld: paracetomol, aspirine). Deze informatie is van belang voor de voorschrijver. De cliënt dient aan de apotheker de informatie te geven die relevant is voor zijn medicijngebruik: naast zelfzorgmiddelen ook gebruik van alcohol en drugs. Adviseer de cliënt om die informatie te geven aan arts en apotheker. Arts en apotheker dienen de cliënt te vragen naar het gebruik van deze middelen.

Zelfzorgmedicatie op toedienlijst

De zorgmedewerker heeft alleen een taak en is alleen verantwoordelijk voor medicatie die op de toedienlijst staat. De zorgmedewerker heeft géén taak en verantwoordelijkheid voor medicatie die de cliënt zelf heeft gekocht en die niet op de toedienlijst staat; deze zelfzorgmedicatie is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Medewerkers zijn niet bevoegd op eigen houtje medicatie te geven, ook niet als de cliënt dat vraagt. Adviseer de cliënt de zelfzorgmedicatie te melden aan arts en apotheek.

Hoe omgaan met zelf-gekochte medicatie?

Als een cliënt zelf-gekochte middelen wil gebruiken en dat niet zelfstandig kan, dan kan een zorgmedewerker die middelen alléén toedienen als:

  • Deze zijn voorgeschreven of goedgekeurd door een arts én
  • Door de apotheek op de toedienlijst zijn opgenomen.

De cliënt zal gebruik van zelfzorgmiddelen dus met de arts moeten afspreken. Als de cliënt en arts afspreken dat de cliënt dit middel gebruikt, moet het nog op de toedienlijst komen. Dat kan doordat de arts het medicijn voorschrijft of als de cliënt de zelfzorgmiddelen aanschaft in de apotheek die ook de toedienlijst maakt. Dan kan de apotheker deze zelfzorgmiddelen op de toedienlijst opnemen. Vervolgens kunnen deze middelen volgens afspraak worden toegediend door de zorgmedewerker.

Lees meer de digitale overdracht van medicatiegegevens


Veelgestelde vragen over toedienlijst en AMO

De apotheker levert geen toedienlijst aan voor ‘losse medicatie’ die niet in een geneesmiddel distributiesysteem zit, wat nu?

De toedienlijst moet volgens de Veilige principes worden aangeleverd door de apotheker, voor alle medicatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar medicatie in een geneesmiddel distributiesysteem (bijv. medicatierol) of 'losse' medicatie.

Om te zorgen dat medewerkers met dezelfde soort toedienlijst werken, dus onafhankelijk van de apotheek die de toedienlijst levert, is op landelijk niveau een uniform format ontwikkeld, om ingebouwd te worden in het Apotheekinformatiesysteem (AIS). Softwareleveranciers van de apothekers hebben dit ingebouwd, zijn hiermee bezig, of moeten dit nog inbouwen. Als dit format voor de toedienlijst in het AIS is ingebouwd, is een toedienlijst, zowel voor ‘voorverpakte’ medicatie (geneesmiddeldistributie-systeem) als ook voor alleen ‘losse’ medicatie, eenvoudig uit te draaien voor de apothekers ten behoeve van de zorgorganisaties. Waar de inbouw nog niet is gebeurd, is het belangrijk dat de apothekers zelf daar om vragen bij de softwareleveranciers.

Totdat een uitdraai via het AIS mogelijk is, moeten apothekers tussenoplossingen zoeken voor het (tijdig)aanleveren van toedienlijsten. Want dat aanleveren van de toedienlijst moet wel gebeuren. Een toedienlijst die door de zorgorganisatie zelf is opgesteld, is risicovol (kans op fouten).

Als de apotheek geen toedienlijst aanlevert, is er een probleem, dat zich uit bij de zorgmedewerker die de cliënt moet helpen bij de medicatie. De zorgmedewerker kan feitelijk zonder toedienlijst niet werken waardoor de cliënt geen medicatie krijgt. De zorgmedewerker moet dit probleem signaleren en melden bij zijn leidinggevende. De bestuurder van de zorgorganisatie is verantwoordelijk dat de zorgmedewerker veilig kan werken aan de hand van een door de apotheker geleverde toedienlijst. De bestuurder moet dus in overleg met de apotheker over het niet of niet tijdig aanleveren van de toedienlijsten. In dat overleg kan bijvoorbeeld aan de orde komen waarom de apotheker geen toedienlijst aanlevert, tegen welke problemen de apotheker aanloopt en wat daardoor het probleem voor de zorgorganisatie en het gezamenlijk probleem is (veilige zorg, veilig werken). In gesprek met elkaar zullen zorgorganisatie en apotheker moeten komen tot een oplossing. Het uitgangspunt in de Veilige principes is dat de apotheker verantwoordelijk is voor het aanleveren van een toedienlijst.
 


De cliënt krijgt medicatie voorgeschreven in avond, nacht of weekend en er wordt geen toedienlijst meegeleverd, wat nu?

Uitgangspunt in de Veilige principes is dat de toedienlijst moet worden aangeleverd voor alle cliënten die hulp van een zorgmedewerker nodig hebben bij medicatie. Er kunnen problemen zijn bij het tijdig leveren van toedienlijsten buiten kantoortijden (in avond, nacht of weekend). Er zullen dan praktische oplossingen moeten worden gezocht zodat zorgmedewerkers toch veilig medicatie kunnen toedienen (weten wat te geven, wanneer, aan wie, welke hoeveelheid, in welke vorm) en te kunnen aftekenen. Er kan bijvoorbeeld met de dienstapotheek worden afgesproken dat zij een etiket op de toedienlijst plakken of meeleveren bij medicatieverstrekking aan cliënten van een zorgorganisatie, zodat medewerkers dit etiket op de toedienlijst kunnen plakken.

Als de cliënt thuis woont en hulp krijgt van een zorgmedewerker bij de medicatie, zal de dienstapotheek dat in het algemeen niet weten. Het is belangrijk dat cliënten melden dat een zorgorganisatie het medicatiebeheer doet voor de cliënt en dat cliënten hun actueel medicatieoverzicht en toedienlijst meenemen naar de dienstapotheek als zij medicatie gaan halen. Zolang iets nog niet kan zoals het zou moeten, moeten partijen met elkaar overleggen en afspreken hoe het dan wél gedaan wordt, zo veilig mogelijk. Die afspraken leg je dan met elkaar vast, en je blijft goed in de gaten houden of ze ook werken. Dat iets nu (nog) niet kan, is geen reden om het 'er bij te laten', het is belangrijk met elkaar te blijven zoeken naar structurele oplossingen.
 


Hoe om te gaan met snel wisselende medicatie? Waar moeten de hoeveelheden worden vermeld en waar moet worden afgetekend?

Bij sommige medicatie kan de dosis per dag bij dezelfde cliënt anders zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor insuline, antistollingsmedicatie, en bij pijnmedicatie in de laatste levensfase. Hoe om te gaan met medicatie waarvan de dosis vaak kan wisselen en om die reden de dosis niet op de toedienlijst staat?

De uitgangssituatie is dat op de toedienlijst altijd de dosis van de medicatie staat. Alleen in een uitzonderingssituatie is dit anders: als de dosis elke dag anders is, is het niet altijd mogelijk dat de dosis op de toedienlijst is vermeld. Voor deze wisselende doseringen is in beginsel een tweede, aparte lijst nodig waarop die wisselende hoeveelheden worden genoteerd. Bijvoorbeeld een insulinelijst, antistollingslijst of een pijnmedicatielijst.
Op de toedienlijst staat dan alleen vermeld dàt de medicatie toegediend moet worden.
Een paraaf op de toedienlijst betekent: medicatie toegediend volgens de vermelde hoeveelheid op de tweede kaart.
Een paraaf op de tweede kaart betekent: medicatie toegediend volgens de aangegeven hoeveelheid.
Je zet dan dus twee parafen (en bij dubbele controle: in totaal vier parafen).

In deze uitzonderingssituaties bij de wisselende dosering is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken hoe er gehandeld moet worden (zoals arts, apotheker en zorgorganisatie / zorgmedewerker) en deze goed te beschrijven in het zorgdossier van de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan:
• Het voorschrijven van medicatie met wisselende hoeveelheden - wie is verantwoordelijk voor het bepalen en doorgeven van de wisselende hoeveelheden? Denk ook aan de optie dat de voorschrijver een recept levert en de bandbreedte (minimale en maximale dosis) aangeeft waarbinnen de zorgmedewerker mag handelen.
• Het leveren van de toedienlijst door de apotheker - hoe wordt omgegaan met het vermelden van de medicatie met wisselende dosering en het aftekenen hiervan?
• Het leveren van een tweede lijst voor het noteren van de hoeveelheden van de wisselende doseringen – wie levert deze lijst en hoe wordt met deze lijst omgegaan (noteren van hoeveelheden, aftekenen). Wie geeft aan wie door welke hoeveelheden de cliënt moet krijgen? En hoe gebeurt dit op een veilige manier, zodat fouten worden voorkomen en de privacy geborgd is?

Lees meer in de Veilige Principes - Overdracht snel wisselende medicatie (pdf, p. 231)
 


Waar moet in een zorgorganisatie de toedienlijst worden bewaard? Wat is de bewaartermijn?

• In de Veilige principes is ervoor gekozen om de toedienlijst en het AMO te bewaren in het zorgdossier. Vanuit het idee dat de informatie dan altijd op een eenduidige plaats bij elkaar is bewaard. Als je om een goede reden daarvan wilt afwijken (de Veilige principes zijn ‘principes’ - ze geven de hoofdregel weer waarvan kan worden afgeweken als daar goede redenen voor zijn), dan moeten de afspraken over bewaren wel duidelijk worden vastgelegd.
• De zorgorganisatie is verantwoordelijk om de toedienlijsten te bewaren; het (eind 2017 herziene) advies van ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso, VGN en V&VN is om de toedienlijsten twee maanden te bewaren tenzij zich iets heeft voorgedaan waardoor langer bewaren nodig is (bijvoorbeeld een incident, calamiteit of klacht). De IGZ vindt deze termijn te kort in vergelijking met de termijn van de wet (Wgbo) en gaat ervanuit dat in geval van een klacht of calamiteit langer terug moet kunnen worden gekeken (bijvoorbeeld twee jaar). Het is aan organisaties om vanuit hun verantwoordelijkheid voor risicomanagement hier beleid op te maken (‘pas toe of leg uit’). Toedienlijsten mogen digitaal worden bewaard; papieren versies mogen worden gescand.

Nieuwsbericht: Kickstart om digitale overdracht medicatiegegevens veiliger te maken (17 december 2021)


Waar moet in een zorgorganisatie het AMO worden bewaard? Wat is de bewaartermijn?

• Het actueel medicatieoverzicht (AMO) is onderdeel van het dossier van de arts en apotheker. Het AMO dient in het medisch dossier van de arts bewaard te worden, conform de wettelijke termijn van de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo; 15 jaar).
• Als de zorgorganisatie de medicatie voor de cliënt beheert, hoort daarbij dat de organisatie het AMO bewaart voor de cliënt; het AMO moet dan ook worden bewaard in het zorgdossier van de cliënt. In het zorgdossier hoort alleen steeds het laatste (het meest actuele) overzicht bewaard te worden. Oude versies moeten niet worden bewaard in het zorgdossier en moeten worden vernietigd zodra er een actuele versie is.
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Wendy 22/11/2022

Blaas-/Katheterspoeling wordt in de thuiszorg vaak niet geleverd door de apotheek maar door een andere leverancier. Hierdoor komt deze niet op de TDL te staan, terwijl we het toedienen wel zouden moeten aftekenen. Is de apotheek verplicht deze toe te voegen? Men verschuilt zich er achter dat er geen recept is en het dus niet toegevoegd kan worden

Wendy Faro
Seniorverpleegkundige


Antoinette Bolscher 25/9/2022

Beste Renske,
Steeds meer organisaties gaan over op digitalisering van overdracht van medicatiegegevens in de keten. Als de informatie digitaal beschikbaar is in de keten, dan hoef je het inderdaad niet meer op papier te bewaren. De Richtlijn / Kwaliteitsstandaard overdracht medicatiegegevens is erop gericht dat deze overdracht digitaal gebeurt. Dat landelijk invoeren is een proces dat de nodige tijd vergt, de ene regio is daar verder mee dan de andere. Meer info hierover: https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
We zijn bezig de Veilige principes en informatie op ZorgvoorBeter te actualiseren naar aanleiding van deze Richtlijn.
Hartelijke groeten,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Renske Haakma 19/9/2022

Hallo,

Sinds juni 2022 zijn we met aftekenen digitaal. We tekenen in Nedap de medicatie digitaal af en hebben geen papieren toedienlijst meer bij cliënt thuis. Verder zijn we met rapportage en dossiervorming ook digitaal via Nedap.
Nu vroegen wij ons af of we ook nog een AMO op papier bij de cliënt thuis bewaren?

Groeten Renske


Antoinette Bolscher 17/8/2022

Beste Mathilde,
Als professional mag je alleen medicijnen toedienen die op de toedienlijst staan, en alle medicijnen op de toedienlijst teken je af bij toediening.
Als een cliënt vraagt om ook de zorgnoemde 'zelfzorgmedicatie' (medicatie die men zelf kan kopen) toe te dienen, dan kan en professional dat alleen verantwoord doen als die medicatie is goedgekeurd of is voorgeschreven door een arts en door de apotheker op de toedienlijst is opgenomen (en dan kun je het dus aftekenen op de lijst). Medicatie die niet op de toedienlijst is opgenomen, mag je niet zelfstandig toedienen.
Behalve medicatie heb je ook verzorgingsmiddelen, bv vette creme (niet medicinaal). Die verzorgingsmiddelen kun je toedienen zonder voorschrift van een arts, die staan dus ook niet op de toedienlijst en hoeven/kunnen niet worden afgetekend op de toedienlijst. Over deze verzorgingsmiddelen maak je afspraken en rapporteer je zo nodig in het zorgdossier.
(zie voor meer info: https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/toedienregistratie-amo ).
Overleg bij twijfel met de arts of de apotheker.

Hartelijke groeten,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ


Mathilde 15/8/2022

Hoi,
Na veel gelezen te hebben kan ik toch niet een duidelijk antwoord vinden op de vraag of altijd alle medicatie afgetekend moet worden welke je als zorgverlener toedient, aanreikt of aanbrengt. Dan heb ik het over middelen zoals vidisic, cetomacrogol, miconazol. Middelen die in principe ook zelf aan te schaffen zijn. Het gaat om een thuiszorgsituatie en daarbij hebben sommige cliënten zelf medicatie in beheer, maar vragen ze wel om dit soort middelen aan te brengen/toe te dienen.

Ik heb de richtlijn veilige principes in de medicatieketen doorgelezen, maar daar staat registreren met name benoemd als het om risicovolle medicatie gaat.
mvg


Antoinette Bolscher 8/7/2022

Dag Elly,
Oogdruppels die zijn voorgeschreven door een arts, horen op de toedienlijst te staan en afgetekend te worden.
Het feit dat het geen farmacologisch actieve stof bevat, doet er niet toe. De reden van voorschrijven door arts is blijkbaar een droge-ogen -probleem verminderen.
Zalven die je als verzorgingsmiddel inzet zonder voorschrift van een arts (en dus niet medicinaal) hoeven niet op de toedienlijst.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Elly 2/7/2022

Dag,

Ik heb een vraag over het aftekenen van oogdruppels voor droge ogen, zoals artelac, vidisic, oculotect etc.
Daar zit eigenlijk alleen een bevochtigingsmiddel /
conserveermiddel in en verder geen medicatie, hoef je die dan net zoals bij de zalven/crèmes zonder medicatie niet af te tekenen op de toedienlijst op toch wel?
Ik ben benieuwd naar jullie antwoord.

Met vriendelijke groet,
Elly,
verpleegkundige in de wijk


Antoinette Bolscher 25/5/2022

Dag Michel,
In een inspectierapport uit 2010 heeft de Inspectie aangegeven dat het zelf maken van een toedienlijst risicovol is. Maar ook vanuit de praktijk was dit al bekend, en daarom is afgesproken dat het de verantwoordelijkheid is van een apotheker om een toedienlijst aan te leveren.
Denk aan fouten maken bij overschrijven van tekst van het etiket op de toedienlijst (mg en ml verwisselen, komma's verkeerd zetten, een medicijn vergeten, toedientijd vergeten en bijvoorbeeld 2x ipv 3x per dag opschrijven etc.). Verkeerde hoeveelheden of middelen kan schade opleveren bij de client; een fout door een medewerker kan leiden tot schade bij de client en leiden tot maatregelen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter /ActiZ


Michel 24/5/2022

Beste Antoinette,
Zou u kunnen specificeren waarom het maken van eigen toedienlijsten foutgevoelig en risicovol is? Zijn er voorbeelden van de problemen die dit oplevert en wat de (potentiële) schade is voor zorgvragers en medewerkers?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Michel


Antoinette Bolscher 2/5/2022

Beste Sjoerd,
Het uitgangspunt is dat de informatie op een toedienlijst (welke client, medicatie, dosering, tijd, vorm) wordt aangeleverd dor de apotheker. Dat is diens verantwoordelijkheid, en dat is informatie die je in beginsel als zorgmedewerker niet mag toevoegen of wijzigen op de lijst. Dat is de 'veldnorm', dwz dat de branche- en beroepsverenigingen met elkaar hebben vastgesteld dat dat veilige zorg en veilig werken is. En dat is wat hierboven op de ZvB- pagina staat.
Wat jij noemt is aanvullende zorg-informatie. Mag je dat toevoegen? Dat is nergens precies vastgelegd. De vraag is dan: vinden jullie dat zelf veilig, draagt het bij aan goede zorg?
Een tegenargument is dat er door dit toe te voegen onduidelijkheid kan ontstaan wat je wel en wat je niet mag 'bijschrijven' op een lijst.
Een argument vóór wel bijschrijven is dat dit niet gaat om de farmaceutische informatie, maar om zorg-informatie.
Er is dus geen zwart-wit antwoord: het mag wel of mag niet.
Wat vinden jullie zelf veilig en verantwoord, ervan uitgaand dat je in beginsel niet zelf de farmaceutische informatie mag wijzigen?
Maak daar duidelijke afspraken over, zodat dat voor iedereen helder is. Mogelijk zou je de informatie die je wilt toevoegen ook kunnen doorgeven aan de apotheek, zodat deze het kan vermelden op de toedienlijst?
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Sjoerd Kinket 28/4/2022

Beste Antoinette,

Bij ons in het verpleeghuis heerst er een tweedeling over het zelf beschrijven van de medicatielijsten.
Het gaat voornamelijk om het zetten van voorkeuren van bewoners op de voorbladen (bijv. paracetamol in 4 stukjes).
Mag dit, of mag dit niet?
Als je hier antwoord hebt, kan je dit dan onderbouwen met een advies van een zorgorgaan of vanuit de wet?

Vriendelijke groeten,
Sjoerd
HBO-V i.o.


Antoinette Bolscher 20/5/2021

Beste Inge,
In de 'Veilige Principes medicatieveiligheid in de keten' is vastgelegd dat het de verantwoordelijkheid is van de apotheker, om voor alle (GDS én losse) medicatie een toedienlijst aan te leveren, op basis waarvan de zorgmedewerker kan toedienen en aftekenen. En zoveel mogelijk ook de zelfzorgmedicatie op de toedienlijst te vermelden. (Zelfzorgmedicatie die niet op de toedienlijst staat, hoor je als zorgmedewerker niet toe te dienen.)
De Veilige principes zijn opgesteld in 2012, samen met (o.a.) de KNMP, de vereniging van apothekers. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de zorgorganisatie om met alle partijen in de keten, zoals de apothekers, afspraken te maken over de samenwerking voor een veilig medicatieproces. Ook dat is vastgelegd in de Veilige principes. Als je er op jouw niveau niet uitkomt, is het dus belangrijk om dat bij jouw leidinggevende aan te kaarten, en dat bestuur / management afspraken hierover moeten maken met de apothekers. De apothekers kun je verwijzen naar de Veilige principes, en naar de KNMP, hun eigen vereniging. De Veilige principes zijn, behalve op Zorgvoorbeter, ook te vinden op de site van de KNMP.
Succes!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Inge kleinfelder 20/5/2021

Beste Antoinette

Ik (vz IG)probeer bij de apotheker alle losse med die niet op rol zitten ,en ook zalfjes en supplementen enz op Apothekers medicatie toedieningslijsten te krijgen die wij als zorgverlener bij de cliënt moeten aanreiken uitzetten of toedienen. bij sommige apotheken is dit nogal een probleem.zelfs de oogdruppels en vit aangekocht bij deze eigen apotheek..
ze willen weten sinds wanneer dit is wie en wanneer heeft protocol toedienen opgesteld,ik lees in vilans 2020?en zijn de apotheken hier in meegenomen?

wanneer cliënt geen baxterrol heeft bij desbetreffende apotheek kunnen zij geen lijst leveren ,ze geven aan geen eigen lijsten te maken wel een tweemaandelijkse medbasisregistratie lijst (AMO)maar daar kunnen wij in de thuiszorg niet op aftekenen.

Het hele verhaal draait om de verantwoordelijkheid en het overzicht wat er gebeurt met die z.n. med ,zalven en supplementen.

Nogal wat vragen.ik hoop dat t duidelijk is.hoor t Graag.
Met vriendelijke groet

Inge


Antoinette Bolscher 5/3/2021

Beste Annika,
deze informatie is gebaseerd op de Veilige principes en op de Richtlijn overdracht medicatiegegevens. Deze laatst genoemde Richtlijn is in 2020 herzien en wordt de komende jaren geïmplementeerd. Er wordt dan niet meer gesproken van een AMO maar van een Basisset medicatiegegevens. Het thema medicatieveiligheid op deze site wordt dit jaar geactualiseerd op basis van deze Richtlijn.
Zie voor de Veilige principes:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes
Zie voor meer info over de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens:
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/richtlijn-overdracht-medicatiegegevens-herzien
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


Annika van der Heide 5/3/2021

Beste,

Is deze specifieke informatie ook terug te lezen in een richtlijn, of zijn jullie de oorspronkelijke bron?

Met vriendelijke groet,
Annika van der Heide


Antoinette Bolscher 26/2/2021

Beste I,
De dubbele controle teken je af op de toedienlijst, en die toedienlijst moet worden geleverd door de apotheker.
(Zie de informatie op de pagina hierboven.)
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


I 26/2/2021

Hebben jullie voorbeeld lijsten voor dubbele controle lijsten zoals bij insuline en opiaten lijsten?


Antoinette Bolscher 25/1/2021

Beste Cecen,
Je tekent af voor datgene wat je afspreekt in het zorgplan. Spreek je af dat je op 2 momenten checkt, dan teken je af op die 2 momenten. De andere kun je dan openlaten - in het zorgplan staat dat de client die zelf doet. (Of aantekening op toedienlijst zetten dat de client die 2 momenten zelf doet.) Als de client een paar dagen weg is, dan check je dus niet en teken je dat ook niet af. Het is dan wel goed om in het rapport te vermelden dat de client afwezig is. En/of je tekent op de toedienlijst aan dat de client die dagen afwezig is/was.
De afspraak die je maakt (de verantwoordelijkheid van de client zelf en de verantwoordelijkheid van de zorgmedewerker) moet je duidelijk opschrijven in het zorgplan.
Hartelijke groeten,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ


I. Cecen 24/1/2021

Wij hebben een aantal clienten waar we op verzoek van de huisarts checken of client medicatie neemt. Van de 4 medicatie momemten komen wij 2x per dag. De andere 2x doen de cliënten geheel zelfstandig. Gaat om orale medicatie en oogdruppels.
Er is een toedienlijst waar alle 4 de momenten op staan. Onze medewerkers tekenen 2 momenten af.
Soms gaan de cliënten een paar dagen weg. Dan doen zij alle 4 de momenten zelf.
Is het juist dat we die 2x aftekenen?
Hoe moet hier de BEM benoemd worden?
Feitelijk is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar dan met 2 momenten thuiszorg en 2 momenten cliënt.


Antoinette Bolscher 22/6/2020

Beste Janita,
Het klopt dat de apotheker de hoeveelheden insuline niet op een toedienlijst zet, als deze eenheden snel wisselen.
Het punt bij snel wisselende medicatie zoals insuline (en ook bloedverdunners en bijv. pijnstillende medicatie in palliatieve fase) is, dat op de toedienlijst alleen staat dát het middel moet worden toegediend, maar dat de (steeds wisselende) hoeveelheid op een andere lijst staat, bijvoorbeeld op een insulinelijst (of een lijst van de trombosedienst). Zie voor verdere toelichting hierboven in de rubriek veelgestelde vragen over toedienlijst en AMO, de 3e vraag: 'Hoe om te gaan met snel wisselende medicatie?'
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Janita Petter 19/6/2020

Ik krijg van de apotheker door dat ze eigenlijk geen insuline eenheden meer mogen vermelden op de toedienlijsten. Klopt dit?

Janita, Verpleegkundige


Antoinette Bolscher 11/5/2020

Beste Lenny,
Ja, een apotheker hoort een toedienlijst te leveren voor de medicatie waar de client hulp van de zorgmedewerker bij ontvangt, dus ook voor losse medicatie = medicatie buiten GDS zoals pleisters.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Lenny van der Meer 11/5/2020

Ik heb een vraag.
De apotheek waar wij als thuiszorg locatie mee samenwerken levert alleen een toedienlijst wanneer de cliënt een geneesmiddeldistributie-systeem heeft.
Nu hebben wij een cliënt die we ondersteunen bij het plakken van een transdermale (fentanyl)pleister, verder regelt ze de orale medicatie zelfstandig. De apotheek levert hierbij geen toedienlijst en nu hebben we zelf een toedienlijst opgesteld.
Zijn zij wel verplicht om er een te leveren bij sprake van een transdermale pleister? En worden de pleisters dan als losse medicatie gerekend?


Antoinette Bolscher 26/4/2020

Beste Roxanne,
Er is geen landelijke regel voor hoe je op de toedienlijst vermeld dat een zorgvrager medicatie heeft geweigerd/niet heeft ingenomen. Hoe je dat vermeld op de toedienlijst moet je met elkaar afspreken in de organisatie (en vastleggen in het protocol). Het is belangrijk dat ieder in de organisatie dat op dezelfde manier moet, en dat ieder ook weet wat het betekent op de toedienlijst. In de rapportage kun je toelichten waarom iemand de medicatie bijvoorbeeld heeft geweigerd.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Roxanne 26/4/2020

Ik heb een vraagje. Als een zorgvrager medicatie weigert, of niet kan doorslikken moeten zorgverleners naast het melden ook noteren op de medicatie toedieningslijst volgens het protocol. Alleen ik kan nergens vinden hoe wij dit precies moeten noteren op de toedieningslijst. Mijn collega zet er altijd een kruisje dooreen, maar ik kan nergens vinden of dit de officiële manier is.

Is er een duidelijke officiële manier hier voor?

Ik ben verpleegkundige in opleiding. En zou het graag willen meenemen in mijn verbeterplan.


Antoinette Bolscher 22/4/2020

Beste Iris,
De afspraak in de Veilige principes is dat een apotheker een toedienlijst levert, als de zorgmedewerker een rol heeft in de medicatietoediening. Die rol kan meer of minder omvatten: bijvoorbeeld alleen klaarzetten, of verantwoordelijk voor toediening. Voor je rol bij medicatietoediening heb je als zorgmedewerker een toedienlijst nodig. De zorgmedewerker moet immers weten wat hij wanneer aan wie moet toedienen; dat lees je af op de toedienlijst, en je moet aftekenen als je dat gedaan hebt. In de situatie zoals jij beschrijft is de rol van de zorgmedewerker: klaarzetten van medicatie. Daarvoor heb je dus een toedienlijst nodig. De apotheker mag inderdaad vragen of het klopt dat de zorgmedewerker daadwerkelijk een formele rol heeft bij de toediening (want dat is dus de basis voor het leveren van ene toedienlijst.) Op welke manier dat precies gebeurt (welk formulier) kan ik niet zeggen, daarvoor moet je kijken naar wat in jullie praktijk gangbaar is.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Iris 22/4/2020

Ik vroeg mij iets af. Ik ben wijkverpleegkundige in de thuiszorg en ik heb een cliënt waar wij de medicatie voor de dag klaarleggen/uitdrukken en hij deze zelf inneemt en zelf het beheer heeft over de medicatie. Nu wilde dhr. zijn toedienlijst aanvragen bij de apotheker en deze wilde dit niet leveren zonder dat er een machtigingsformulier was ondertekend door ons en de zorgvrager. Mogen zij dit vragen? En zo ja welk formulier kan ik het beste gebruiken waarbij de client zelf zijn beheer behoudt en wij alleen het uitzetten/uitdrukken per dag voor dhr. doen.

Alvast heel erg bedankt.

Met vriendelijke groet,

Iris


Antoinette Bolscher 31/3/2020

Beste Michelle,
Als thuiszorg / wijkverpleegkundige heb je de verantwoordelijkheid een AMO voor de cliënt te bewaren als je het medicatiebeheer hebt overgenomen van de cliënt. Als je als thuiszorg geen verantwoordelijkheid hebt voor de medicatie, dan hoef je ook niet het AMO te bewaren; dan is het de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om een AMO te vragen aan de apotheker en te bewaren (om mee te nemen naar een arts).
Hierboven op de pagina staat meer informatie over het AMO.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter /ActiZ


Michelle 31/3/2020

Is het verplicht om van iedere cliënt in zorg (wijkverpleging) een Actueel Medicatie Overzicht te hebben in het dossier ook al heeft de cliënt de medicatie in eigen beheer?
Of is dit alleen nodig als de zorgorganisatie het medicatiebeheer heeft overgenomen?

Groeten Michelle


Antoinette Bolscher 20/11/2019

Beste Shirley,
Het is de verantwoordelijkheid van de apotheker om een toedienlijst te leveren zodat de (thuis)zorgmedewerker medicatie kan toedienen. Dat is een dienst die de apotheker levert. Als dan de toedienlijst kwijt raakt, is er een probleem. Daarover een paar dingen:
1) Je schetst dat dat blijkbaar vaker gebeurt, het lijkt me belangrijk om na te gaan hoe dat kan gebeuren en wat je kunt doen om dat te voorkómen (het lijkt me ook iets voor een MIC-melding). De medewerker / organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de toedienlijst goed op te bergen en een bepaalde periode te bewaren. 2) De apotheker is zijn/haar verantwoordelijkheid in deze situatie nagekomen door een toedienlijst te leveren. De afspraak is dat er tussentijds een nieuwe toedienlijst moet worden geleverd als er medicatie is gewijzigd. Dat is in dit geval niet aan de orde. In deze situatie zul je dus met elkaar tot een oplossing moeten komen. De apotheker is het niet verplicht om een nieuwe toedienlijst te leveren, maar jullie kunnen niet zonder. Het vraagt dus overleg, je hebt toch de toedienlijst nodig van de apotheker; mogelijk moet je hierbij je leidinggevende inschakelen. Waarbij je aangeeft dat je uitzoekt waardoor het kan gebeuren dat de toedienlijst zoekraakt en dat je actie onderneemt om zoveel mogelijk te voorkómen dat dat weer gebeurt. Mogelijk wil de apotheker het wel doen tegen een vergoeding, omdat het leveren van een extra toedienlijst een extra dienst is.
Succes!
Antoinette Bolscher Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Shirley 20/11/2019

Hoi Antoinette,

Ik heb een vraag. Als een cliënt uit de thuiszorg zijn medicatielijst kwijt is geraakt, is een apotheker dan verplicht een nieuwe lijst te leveren aan deze cliënt.

Het betreft een situatie waarin wij als thuiszorgmedewerkers de medicatie aanreiken aan de cliënt. De aftekenlijst zit in de zorgmap, die bij de cliënt thuis ligt. Soms is zo'n lijst opeens weg, en bellen wij de apotheek om een nieuwe te vragen. Maar is zo'n apotheker hier ook toe verplicht, of mag hij dit weigeren, wetende dat wij als thuiszorgmedewerkers wel de medicatie aanreiken?

Groeten,
Shirley


Antoinette Bolscher 11/11/2019

Beste Cynthia,
de situatie die je beschrijft maakt duidelijk dat de praktijk vaak veel ingewikkelder is dan in regels is te vangen. Goed dat je signaleert wat hier allemaal aan de hand is, wie er bij betrokken is, en welke risico's er zijn. Wat er op het spel staat is goede zorg voor meneer, én veilig kunnen werken voor jullie. Je zult met de belangrijkste betrokkenen (zoals client / mantelzorger, huisarts / poh, apotheek, ziekenhuis, diabetesverpleegkundige?) in gesprek moeten om samen af te spreken hoe en wat hier nu veilige zorg en veilig werken is, en wat ieder daarin kan betekenen. Daarbij uitgaand van de Veilige principes (zoals werken met een toedienlijst van de apotheek, medicatie in een baxterrol), maar wat niet kan, kan niet - als de medicatie van verschillende kanten komt, lukt die ene toedienlijst misschien niet. Wel is dan belangrijk om te weten hoe je dat dan kunt oplossen en wie het totaal bewaakt. Wie is nu waarvoor verantwoordelijk? Een arts en een apotheek zijn verantwoordelijk voor het voorschrijven, het leveren en de afstemming of de verschillende medicijnen bij elkaar passen. Als verpleegkundige / verzorgende ben je verantwoordelijk voor het toedienen van die (geaccordeerde) medicatie. Als er vóór het toedienen in de keten iets niet goed is gegaan, kun je dat signaleren en dat aankaarten bij betrokkenen.
Kortom: maak met elkaar afspraken, hoe in deze specifieke situatie samen veilige zorg kan worden geboden. Leg die afspraken goed vast in het zorgplan van meneer en met de samenwerkingspartners. Spreek ieder aan op de eigen verantwoordelijkheid, neem niet meer verantwoordelijkheid op je eigen schouders dan bij jouw functie past. Schaal dit probleem zo nodig op binnen je organisatie, als je vindt dat je geen verantwoorde zorg kunt leveren. Bestuur en management zijn verantwoordelijk om de voorwaarden te creëren (zoals afspraken met samenwerkingspartners) om veilige zorg en veilig werken te realiseren.
Ik hoop dat je hiermee verder kunt!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Cynthia 11/11/2019

Vergeten, ik ben wijkverpleegkundige.


Cynthia 11/11/2019

Ik heb een vraag. We hebben een klant in zorg gekregen die behandeld wordt in Belgie vanwege een harttransplantatie jaren geleden. Krijgt jaarrecepten mee, sommige medicijnen zijn alleen verkrijgbaar in Belgie. Dhr heeft Diabetus, insuline afhankelijk, ook dit wordt vanuit Belgie aangestuurd, is nog niet eerder bij de poh van de huisarts geweest.
Nu dus in zorg. Hoe kunnen we onder deze omstandigheden verantwoord te werk gaan? Dochter is zeer betrokken, heeft aftekenlijsten voor ons gemaakt en ook beleid van de insuline toedienen opgeschreven voor ons. Dhr is ook moeilijk instelbaar, dus prikt 3 x daags een bloedsuiker.
Mantelzorg werkt de gehele week en verzorgt medicatie moment in de avond. Verder zijn er cognitieve problemen, veel gebeurd in de afgelopen periode. Plotselinge overlijden van echtgenote, daarna volgde ziekenhuisopname voor dhr, delier doorgemaakt. Behandeld voor beginnende hersenvliesontsteking en longontsteking.
Poh heb ik ingeschakeld, gaat contact opnemen met ziekenhuis maar geeft ook aan dat zij verder ook niet veel kan omdat aldaar de behandeling is. Hopelijk kunnen er toedienlijsten komen, maar een baxterrol zal er niet komen.
We willen dhr graag in zorg houden want de noodzaak is aanwezig, maar hoe gaan we dit op een verantwoorde manier doen?


Antoinette Bolscher 23/10/2019

Beste Jakkie,
Benen insmeren is een verzorgende handeling. Dat doe je volgens afspraken (protocol) in de organisatie. De lotion/creme/zalf kan worden geleverd door de apotheker, maar ook door een andere leverancier. Het is wat anders dan het toedienen van medicatie waarvoor de toedienlijst geldt. Het staat alleen op de toedienlijst als het gaat om een medicinale lotion/creme/zalf. Dan moet je wel aftekenen. Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Jakkie 23/10/2019

Hoe ga ik te werk met lotions om de benen mee in te smeren na het uittrekken van de therapeutische elastische kousen? Of een product als Gehwohl. Komen deze ook op de toedieningslijst of mag je deze gewoon smeren?
M. vr. gr. Jakkie (verzorgende)


Antoinette Bolscher 16/10/2019

Beste Sabine,
Het doel van een toedienlijst is dat je vóóraf checkt: wat je welke cliënt moet geven, in welke dosis en vorm en op welke tijd; en áchteraf aftekent op deze lijst - hiermee verantwoord je dat je de medicatie hebt toegediend en weten de collega's dat, zodat het niet dubbel wordt gedaan. De toedienlijst is dus belangrijk. Als je het anders wilt doen, moet je goed overwegen of het doel (veilige zorg en veilig werken) wel wordt gerealiseerd. Maar als je goede argumenten hebt, en veilige zorg en veilig werken wordt gerealiseerd, kun je als professional afwijken van regels. Bij regels geldt: pas toe of leg uit.
Kijkend naar deze situatie die jij schetst: voor deze pleisters gebruik je ook een wisselschema. De vraag is dan of dit wisselschema dezelfde informatie bevat als de toedienlijst, om vooraf te weten wat je moet doen en achteraf te kunnen verantwoorden. Dit is iets om met elkaar te bespreken in de organisatie: hoe willen wij het doen, wat vinden wij hier veilige zorg en veilige werken? En welke afspraken maken we dan hierover? Als je het structureel anders wilt doen dan de regel, dan is belangrijk dat daarover afspraken worden gemaakt in de organisatie, zodat het voor iedereen duidelijk is en er geen verwarring ontstaat.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Sabine 16/10/2019

Met betrekking tot dit onderwerp vraag ik mij af of het voldoende is om bijvoorbeeld een Rivastigmine pleister alleen af te tekenen op de lijst voor het wisselschema, of dat er zowel op het wisselschema als op de apothekerslijst afgetekend moet worden.


Antoinette Bolscher 26/8/2019

Beste Janneke,
Mij zijn dit soort bedrijven niet bekend. Wellicht kun je informeren bij de Patientenfederatie Nederland.
Antoinette Bolscher


Janneke 26/8/2019

Ik heb vanaf begin dit jaar mijn medicijnen geregistreerd via Medikaart. Ik wilde vandaag enkele wijzigingen doorvoeren en nu blijkt dat dit bedrijf helemaal niet meer bestaat. Zijn er soort gelijke bedrijven die dit soort zaken regelen.


Antoinette Bolscher 8/8/2019

Beste Petra,
Welk toedienregistratie-systeem je ook gebruikt, het gaat erom dat je de toedienlijst gebruikt om te weten welke medicatie je moet klaarzetten of toedienen, en vervolgens daarop aftekenen dat je dit hebt gedaan. Welke medicatiezorg je biedt (bijv. klaarzetten of toedienen), speek je af met de cliënt in het zorgplan. Er zijn geen specifieke normen over hoe en hoelang het moet met medicatie klaarzetten. Het moet veilig zijn, en dat moet je bekijken in de specifieke situatie.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


petra van den Bergh 8/8/2019

Moet je bij het gebruik van een elektronische toedieningsregistratie ergens registreren dat je losse medicatie hebt klaargezet?
Zijn er naast de voorwaarden "medicijnen moeten identificeerbaar zijn tot aan het moment van gebruik " normen over hoe en hoelang van te voren medicatie mag worden klaargezet?


Antoinette Bolscher 10/12/2018

Beste Yvonne,
een actueel medicatieoverzicht moet actueel zijn, dus zodra er wijzigingen zijn moet de apotheker een nieuw AMO leveren. Dat is wat in de Veilige principes staat. Als er geen wijzigingen zijn, is er dus in beginsel geen nieuw AMO nodig. Je kunt daar in de lokale situatie natuurlijk wel afspraken over maken. Bijvoorbeeld omdat er periodiek een medicatiebeoordeling wordt gedaan, of om alert te blijven of de medicatie nog klopt etc.
Antoinette Bolscher


Yvonne 7/12/2018

Moet een AMO minimaal eenmaal per jaar vervangen worden op de woonvorm, ook al is er geen verandering geweest in de medicatie?


Antoinette Bolscher 26/9/2017

Als de thuiszorgorganisatie het medicatiebeheer heeft overgenomen van de cliënt, dan hoort daar bij het bewaren van de AMO voor de cliënt. En daarnaast is een toedienlijst nodig. Dit staat in de 'Veilige principes in de medicatieketen'.
Het doel van de AMO en toedienlijst verschilt:
- de AMO is een actueel overzicht van de medicatie die de cliënt gebruikt, inclusief wat extra gegevens. Het AMO is van belang voor een voorschrijver. De cliënt moet een AMO meenemen naar de huisarts of ziekenhuis.
- de toedienlijst is een lijst voor de zorgmedewerkers waarop staat welke medicatie de cliënt moet krijgen op welk moment in welke hoeveelheid, en hierop kan worden afgetekend.
Als een cliënt medicatie in eigen beheer heeft, dan is hij zelf verantwoordelijk voor het AMO, dat moet hij vragen aan de apotheker. Een toedienlijst is dan niet nodig, want de cliënt krijgt geen hulp van een zorgmedewerker.


Manuela 22/9/2017

Afgelopen 20 weken heb ik stagegelopen in de thuiszorg, waarbij de zorgdossiers volledig herzien moesten worden. Via de apotheek is toen voor iedere cliënt een AMO (actueel medicatieoverzicht) aangevraagd. Nu loop ik opnieuw stage in de thuiszorg, bij een andere organisatie. Deze organisatie heeft enkel toedienlijsten in het zorgdossier indien wij de medicatie aanreiken/toedienen. Bij cliënten die de medicatie in eigen beheer hebben, is helemaal niets over medicatiegebruik toegevoegd. Is een AMO verplicht in het zorgdossier? En is dit dan voor alle cliënten of enkel waarbij medicatie door de zorgverleners aangereikt/toegediend wordt?


Gerda van Brummelen 21/6/2016

Beste Margriet,
Als een organisatie zorgmedewerkers taken geeft m.b.t medicatie daar is er een een indicatie voor het aanreiken/toedienen van medicatie. in dat geval hoort de apotheker een toedienlijst te verstrekken (zie afspraken Veilige Principes). Ook als dit medicatie is die niet in een baxterrol zit, bij insuline krijg je ws wel een lijst. terwijl dit ook niet in de baxter kan.
Het is verstandig de persoon die verantwoordelijk is in de organisatie voor de farmaceutische zorg in gesprek te laten gaan met de apotheker.
alternatief is ook altijd een andere apotheker vragen (marktwerking)


Margriet Ursem 24/5/2016

Onlangs, client met orale medicatie in eigen beheer, wij komen om oogzalf en oogdruppels aan te brengen i.v.m. gordelroos in het gelaat.
De apotheek verzocht om een afteken/toedienlijst. Dit wordt door de apotheek niet verstrekt, daar mevr. geen baxterrol in gebruik heeft, dus een aftekenlijst kunnen zij niet! Leveren wel een overzicht huidige medicatie. Daar blijft het bij.
Mijn vraag hoe kom ik dan aan een aftekenlijst?


Gerda van Brummelen 13/10/2014

Op de toedienlijst horen twee vakjes te staan daar waar dubbel controle vereist is.
Als dit niet zo is dan moet je deze vraag voorleggen aan de apotheker die verantwoordelijk is voor de toedienlijst. zie ook de afspraken in de veilige Principes.


Lidwien 5/10/2014

Bij medicatie via infuus of injectie is dubbelcheck nodig. Daar is vaak geen ruimte voor op toedienlijst.


Francisca Hardeman 28/7/2014

Dag Jenneke,
Dit komt uit de 'Veilige Principes in de medicatieketen'. Deze vind je onder het kopje richtlijnen. Bij de onderdeel voor de zorgmedewerker in stap 5 staat beschreven dat je per medicijn moet aftekenen.
Mvg Francisca.


Jenneke 17/7/2014

"Medicijnen in het zakje: teken per medicijn per tijdstip af na toediening"".
Waar vind ik dit terug? Op de site van de IGZ kan ik hier geen informatie over vinden.