Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Medicatieveiligheid

Opslag en beheer van medicijnen

De verantwoordelijkheid van de zorgmedewerker/zorgorganisatie voor opslag en beheer van medicatie verschilt voor de situatie dat de cliënt thuis woont of in een instelling.

Opslag en beheer medicatie: cliënt thuis

 • De cliënt thuis is zelf verantwoordelijk voor de opslag en het beheer van de medicatie, en het zo nodig retourneren naar de apotheek.
 • De verantwoordelijkheid van de zorgmedewerker, als de cliënt thuis hulp krijgt bij medicatie, is:
  - De cliënt informeren over het bewaren van medicatie. Bijvoorbeeld: neem algemene hygiëne in acht; bewaar medicatie die in de koelkast moet, in een afgesloten doos zodat het niet in aanraking komt met voedsel.
  - Afspraken maken over het bewaren van medicatie en deze afspraken vastleggen in het zorgdossier.
  - Signaleren als er problemen zijn, bijvoorbeeld rondslingerende medicatie, een voorraad oude medicijnen. Bespreek bij (voortdurende) problemen de mogelijke risico’s met cliënt, mantelzorger, apotheker en/of huisarts.
 • De thuiszorgmedewerker heeft géén rol in het vervoer van de medicatie. Als de cliënt of mantelzorger niet zelf de medicatie kan halen of terugbrengen, moet de cliënt daarover afspraken maken met de apotheek.

Bovenstaande geldt ook voor de situatie dat de cliënt intramuraal het eigen beheer heeft over de medicatie.
Lees meer: Beoordeling eigen beheer medicatie

Opslag en beheer medicatie: intramuraal

 • Als bij intramurale zorg de cliënt het medicatiebeheer heeft overgedragen aan de zorgorganisatie, zijn de organisatie en zorgmedewerkers verantwoordelijk voor opslag en beheer.
  - De organisatie draagt zorg voor duidelijke afspraken en procedures over opslag en beheer.
  - De organisatie draagt zorg voor passende faciliteiten (bijvoorbeeld een afsluitbare ruimte, koelkast met thermometer).
  - De zorgmedewerker werkt volgens deze afspraken, signaleert eventuele risico’s en problemen en bespreekt deze met de leidinggevende.
 • Zorg voor het op de juiste wijze bewaren van de medicatie, volgens het bewaaradvies van de apotheker en volgens algemene hygiënerichtlijnen.
 • Sla de retourmedicatie, totdat de apotheek deze ophaalt, zo op dat deze niet toegankelijk is voor onbevoegden.
 • Zorg tijdig voor bijbestellen/herhaalrecepten volgens de afgesproken procedure.

Lees meer over de opslag en het beheer van opiaten

Werkvoorraad medicatie: intramuraal

In een instelling mogen alleen medicijnen-op-naam van een cliënt aanwezig zijn. Een uitzondering vormt de werkvoorraad met medicijnen-niet-op-naam, ook wel ‘dokterstas’ genoemd. Artsen die werkzaam zijn voor een zorgorganisatie met de toelating behandeling (zoals een specialist ouderengeneeskunde) kunnen dat nodig hebben voor spoedsituaties. Voor de opslag en beheer van deze werkvoorraad is de ‘Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen' opgesteld door ActiZ, GGZ Nederland en VGN (2011).
De Handreiking gaat over de samenstelling en het beheer van deze voorraad medicijnen-niet-op-naam. De werkvoorraad moet beperkt van omvang zijn. De Handreiking geeft daarvoor een aantal toetsingscriteria, bijvoorbeeld de doelgroep in de instelling en het aantal cliënten. De instelling moet kunnen beargumenteren waarom dit soort en deze hoeveelheid geneesmiddelen nodig zijn voor de artsen. Ook moet de instelling het beheer van de werkvoorraad goed regelen. De apotheker heeft een adviserende rol.
Handreiking werkvoorraad

Bewaren van bijsluiters

In de Veilige principes staat dat bijsluiters worden bewaard in het zorgdossier. Dat is gedaan om een vaste plek af te spreken, maar je kunt met elkaar en met de cliënt ook een andere plaats afspreken.

Veelgestelde vragen over opslag, beheer en bijsluiters


Hoe gooi je medicatie die niet meer nodig is, veilig weg?

Medicijnen, en ook gebruikte medicijnpleisters, zijn klein chemisch afval en moeten als zodanig zorgvuldig afgevoerd worden. Dat betekent terug naar de apotheek of als klein chemisch afval inleveren bij de gemeente. Klein chemisch afval mag niet bij het restafval, en zeker niet door de gootsteen of het toilet.

Wat betekent dat voor de verpleeghuiszorg?
Voor de intramurale zorg betekent het dat deze restmedicatie in een afgesloten box retour moet naar de apotheek of in een afgesloten box als klein chemisch afval ingeleverd moet worden bij de gemeente. Deze box moet zodanig dicht zijn dat wat er is ingestopt niet meer uitgehaald kan worden. En de box moet op een plaats worden bewaard die niet toegankelijk is voor onbevoegden.
 
En wat betekent het voor de thuiszorg?
Cliënten die thuiszorg ontvangen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun restmedicatie. Als thuiszorgmedewerker heb je wel de verantwoordelijkheid de cliënt te informeren dat het bij medicijnen gaat om klein chemisch afval en wat een veilige manier van afvoeren is (naar de apotheek of gemeente).


Hoe vaak moet de temperatuur van de medicijnkoelkast worden gecontroleerd?

Bedenk wat het principe is: het veilig en verantwoord opslaan van medicatie. Dat doe je door medicatie die koel of in de koelkast bewaard moet worden, daar ook in te leggen. En als je er iets uithaalt, stel je vast of de medicatie en de koelkast inderdaad koel is. De hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid zegt over de temperatuur (artikel 6.3): Controleer dagelijks en registreer wekelijks de temperatuur van de koelkast met medicatie. Leg hiervoor een thermometer in de koelkast. Zorg dat de temperatuur tussen 2 en 7 graden is.

Maak binnen de organisatie afspraken over het monitoren en vastleggen van de temperatuur, en onderneem actie als die niet tussen de 2 en 7 graden ligt!


Is het bewaren van een papieren bijsluiter nog nodig? Je kunt de informatie ook digitaal opzoeken of via een app.

Bij een bijsluiter gaat het erom dat de cliënt geïnformeerd wordt. Primair is het niet de zorgmedewerker waarvoor een bijsluiter wordt geleverd. De zorgmedewerkers kan er natuurlijk wel gebruik van maken. Of de informatie via een bijsluiter, app of internet tot de cliënt (en zorgmedewerker) komt, maakt niet uit. Het gaat niet om de vorm van de informatie maar om de inhoud die beschikbaar moet zijn.

Bij het kiezen van de vorm (papieren bijsluiter of digitaal) is dus van belang of de cliënt (en/of zijn mantelzorger) toegang heeft tot de informatie. Niet alle, maar wel steeds meer, cliënten kunnen met digitale informatie overweg. Als de cliënt niet met de digitale vorm overweg kan, doet een app geen recht aan de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van de cliënt en de mantelzorger als die iets zou willen nazoeken. Het is dus van belang om met elkaar af te spreken, op maat van de cliënt, hoe de bijsluiter beschikbaar is voor de cliënt en eventueel voor de zorgmedewerker. Met de apotheek kun je afspreken hoe vaak papieren bijsluiters worden geactualiseerd.


Hoe groot mag de werkvoorraad medicatie (dokterstas) in een zorginstelling zijn?

Een werkvoorraad heeft een beperkte omvang. De werkvoorraad is bedoeld voor het beschikbaar hebben van medicatie voor acute situaties. Welke en hoeveel medicijnen worden opgenomen in de werkvoorraad, is afhankelijk van de lokale omstandigheden. De samenstelling en omvang van de werkvoorraad moet in redelijke verhouding staan tot het aantal cliënten dat de artsen behandelen, de aard van hun aandoeningen, en de termijn waarbinnen de apotheker de werkvoorraad redelijkerwijs kan aanvullen. 

In de praktijk blijkt deze werkvoorraad ook te worden gebruikt om het moment tot (week)levering te overbruggen, daarvoor is deze voorraad niet bedoeld. In Inspectierapporten wordt regelmatig melding gemaakt van een te omvangrijke voorraad. Oplossingen hiervoor zijn:

 • Afspraken maken tussen zorginstelling en apotheek over spoedlevering
 • Frequentere levering afspreken
 • Medicatie, als de situatie van de cliënt dit toelaat, zo veel mogelijk starten bij het levermoment
 • Daarnaast met de apotheek afspreken om zo klein mogelijke eenheden te leveren voor de werkvoorraad.

Mag een professional in voorkomende situaties medicatie van de cliënt achter slot en grendel opbergen bij cliënten thuis met (beginnende) dementie?

Een cliënt thuis is in beginsel zelf verantwoordelijk voor opslag en beheer van medicatie. Als de thuiszorg het vanwege de veiligheid nodig vindt dat medicatie achter slot en grendel wordt bewaard, dan moeten zij dat bespreken met de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Het is ook belangrijk om dit met de huisarts af te stemmen. De zorgmedewerker en/of huisarts bespreekt met de cliënt en/of vertegenwoordiger wat de risico’s zijn, waarom afgesloten bewaren in deze situatie veiliger is, waarom de cliënt eventueel bezwaar heeft en hoe die bezwaren mogelijk kunnen worden weggenomen. Je mag de medicatie afgesloten bewaren als:

 • de cliënt wilsbekwaam is en de cliënt ermee instemt,
 • de cliënt wilsonbekwaam is en de vertegenwoordiger ermee instemt.

Let op: Leg afspraken goed vast in het zorgdossier.

Als de cliënt (of vertegenwoordiger) niet wil dat de medicatie afgesloten wordt bewaard, dan is er een andere situatie. Dan wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) van belang. De Wzd is ook in thuissituaties van toepassing, als:

 • de cliënt een indicatie heeft voor langdurige zorg (met grondslag pg of vg) of
 • een arts heeft vastgesteld dat de cliënt, wegens een psychogeriatrische-stoornis of verstandelijke beperking, zorg nodig heeft in de zin van de Wzd.

Als de cliënt wilsbekwaam is en instemt, dan kan (ook volgens de Wzd) de medicatie achter slot en grendel. Is de cliënt wilsonbekwaam, dan beslist de vertegenwoordiger:

 • Stemt de vertegenwoordiger in, dan kan de medicatie achter slot en grendel,
 • Stemt de vertegenwoordiger wel in, maar verzet de cliënt zich, dan gelden de regels voor toepassing van onvrijwillige zorg (zie hierna),
 • Stemt de vertegenwoordiger niet in, dan kan de medicatie toch achter slot en grendel, onder de voorwaarde dat de regels voor toepassing van onvrijwillige zorg worden gevolgd.

Toepassing van regels voor onvrijwillige zorg houdt in dat het afsluiten van medicatie in het zorgplan moet worden opgenomen en dat de zorgverantwoordelijke hierover overleg moet voeren met een deskundige van een andere discipline, toestemming nodig heeft van een arts (tenzij de zorgverantwoordelijke zelf arts is), en goedkeuring nodig heeft van de Wzd-arts. Dit alles voordat het in het zorgplan kan worden opgenomen. Verder is periodieke evaluatie nodig, waarbij nog een deskundige betrokken moet worden samen met de eerder genoemden.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Antoinette Bolscher 19/4/2023

Dag Max,
Temperatuur controleren is een regel bij medicatie in koelkasten, niet bij medicatiekluizen voor medicatie op kamertemperatuur. Medicatie die koel bewaard moet worden volgens de voorschriften, hoort in een koelkast, en daar controleer je de temperatuur (volgens de Hygienerichtlijn: dagelijks controleren en wekelijks noteren).
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Max Meulendijks 19/4/2023

Beste ZorgvoorBeter,

In onze intramurale setting werken we medicatiekluizen op de kamers van de cliënten. Onze instelling heeft in dit geval de kluiscode en de medicatie in beheer. Dient er in dit geval bij elke individuele medicatiekluis de temperatuur dagelijks genoteerd te worden & een thermometer in de kluis te hebben liggen, om te controleren of de temperatuur in de kluizen buiten de geaccepteerde temperaturen treedt?


Mvd 25/3/2023

Als iemand bem code 5 heeft en de medicijnen staan in een kastje moet deze dan ook op slot zijn?


Antoinette Bolscher 7/3/2023

Dag Maaike,
Het antwoord op deze vraag staat bij de veelgestelde vragen, 5e vraag: "Mag een professional in voorkomende situaties medicatie van de cliënt achter slot en grendel opbergen bij cliënten thuis met (beginnende) dementie?" Zie: https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/opslag-beheer-en-medicijnen
Hartelijke groet,
Antoinette Bolscher Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ


maaike 7/3/2023

Goede morgen,
Wanneer een client extramuraal niet meer met medicatie kan omgaan en er word besloten om een medicijnkluis in te zetten valt dit onder de wet zorg en dwang?


Antoinette Bolscher 3/10/2022

Beste Stefanie,
Medicatie moet in beginsel zo worden bewaard dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden. Medicatie in een koelkast van de client voldoet daar niet helemaal aan. Maar - als het goed is - ligt daar dan slechts een kleine hoeveelheid, geen grote voorraad. Je kunt met elkaar afspreken dat je dat dan wel zo bewaart, als je dat, alles afwegend, veilig acht bij deze client.
De medicatie moet dan veilig, afgezonderd van levensmiddelen, zijn, dus bijvoorbeeld in een afgesloten tupperwaredoosje.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Stefanie Dierks 29/9/2022

Mijn functie is VIG en 2e jaars l.l verpleegkundige, werkzaam op een TBO-afdeling.
Mag de voorraad insuline in de koelkast van de client op de kamer worden bewaard ( ook als de client de medicatie niet in eigen beheer heeft), of moet deze apart in een koelkast in de afgesloten medicijnkamer op de afdeling worden bewaard?


Antoinette Bolscher 2/9/2022

Dag Anita,
Hoe schadelijk het is voor medicatie dat deze niet op de juiste temperatuur wordt bewaard, zal verschillen per medicijn. Maar het is natuurlijk belangrijk om de bewaarvoorschriften te volgen.
Ik weet niet of de thermometers te koop zijn die jij noemt.
Ik adviseer om met de apotheker te overleggen als de temperatuur is overschreden, en over de bewaarvoorschriften in het algemeen (hoe bewaren in de zomerse omstandigheden).
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Anita 29/8/2022

Ik heb een vraag: op onze locatie staat de medicatiekar in een ruimte waar temperatuur makkelijk oploopt boven de 25 graden. Op medicatiedoosjes staat bewaren onder 25 graden.
Hoe schadelijk is dit voor medicatie?

Zijn er thermometers met alarm te koop van 25 graden of onder de 15 graden?


Antoinette Bolscher 22/4/2022

Dag Lenneke,
Het is geen eenvoudig 'ja/nee' antwoord. De crux is: is het veilig?
Waar het om gaat is dat de organisatie goed nadenkt en haar beleid onderbouwt: wat vind je hier veilige en goede zorg?
Medicatie moet zó worden bewaard dat deze niet-toegankelijk is voor onbevoegden. Dus de medicijnkar moet tenminste op slot zijn.
Vervolgens zijn vragen bijv. waar staat deze als deze niet gebruikt wordt (kan een onbevoegde er bijv. gemakkelijk mee weglopen?) Waarom staat deze hier? Is het veilig? Wat zit er in de kar (ook opiaten? - dan is extra veiligheid nodig.)
Het gaat dus om jullie visie op veilige zorg en hoe je daar uitvoering aan geeft, en dat je kunt onderbouwen dat je het zo veilig vindt en waarom je het zo doet.

Met hartelijke groet,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Lenneke Edelman 21/4/2022

vraagje vanuit Laurens: mag de medicatiekar afgesloten op de afdeling staan (als hij dus niet gebruikt wordt)? Of moet deze, als hij niet gebruikt wordt, in een afgesloten ruimte staan?
mvg,
Lenneke Edelman


Antoinette Bolscher 1/2/2022

Dag Lieke,
Het gaat om een koelkast waarin medicatie afgesloten kan worden bewaard (de medicatie niet toegankelijk is voor onbevoegden) en waarin je de temperatuur kunt bewaken. De medicatie moet afgezonderd bewaard worden van levensmiddelen (bv. afgesloten box in de koelkast).
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Lieke Kwakernaak 1/2/2022

Vraag van één van onze medewerkers, is het noodzakelijk een medische koelkast aan te schaffen voor het beheer en opslag van de medicatie voor de interne zorg?
Of mag dit een koelkast zijn waar we een slot op kunnen maken?


Antoinette Bolscher 19/5/2021

Beste Elle, het gaat er niet zozeer om of je werkt als ZZP'er of in dienstverband, je bent als professional altijd ook zelf verantwoordelijk voor je handelen. Je moet geen handelingen doen waarvoor je niet bekwaam bent.
Deze website is specifiek voor de Verpleging, verzorging en thuiszorg. Voor de gehandicaptenzorg is er een apart kennisplein: zie https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gezondheid/medicatieveiligheid
Misschien kun je daar info vinden over je vraag? Succes!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


Elle Glaser 17/5/2021

Ik werk als begeleider in een ouderinitiatief in de gehandicaptenzorg. Alle begeleiders werken als ZZP'er. Voor 1 van onze bewoners kan de medicatie niet in een baxterrol aangeleverd worden. Wij zetten dus zelf de medicatie uit. Hoe zit het met verantwoordelijkheid voor ons als ZZP'ers begeleiders? Waar vinden we wetgeving over dit onderwerp? Over de combinatie ouderinitiatief en ZZP'er lijkt weinig te vinden wat betreft medicatiebeleid. Hoe kunnen we dit binnen ons wooninitiatief het beste regelen?


Antoinette Bolscher 9/5/2021

Beste Wendy,
Thuis is de client zelf of diens mantelzorger, in beginsel verantwoordelijk vor het medicatiebeheer. Als dat niet meer goed kan, dan moet je met elkaar en de client en/of mantelzorger afspreken wat dan wel een veilige werkwijze is, en of de medicatie misschien achter slot moet.
Medicatie achter slot bewaren, kan thuis een vrijheidsbeperkende maatregel zijn waarvoor je de Wet zorg en dwang moet volgen.
Je mag de medicatie afgesloten bewaren als:
- de cliënt wilsbekwaam is en de cliënt ermee instemt;
- de cliënt wilsonbekwaam is en de vertegenwoordiger ermee instemt.
Is deze instemming er niet en vinden jullie het toch nodig dat de medicatie afgesloten wordt bewaard, dan kan de Wet zorg en dwang van toepassing zijn.
Op de pagina waar deze vraag van jou staat
( https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/opslag-beheer-en-medicijnen )
vind je onder de kop 'Veelgestelde vragen over opslag, beheer en bijsluiters' ook deze vraag met een uitgebreid antwoord:
"Mag een professional in voorkomende situaties medicatie van de cliënt achter slot en grendel opbergen bij cliënten thuis met (beginnende) dementie?"
Daar verwijs ik je graag naar.
Hartelijke groet, Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


Wendy 7/5/2021

Hoi Roos, ik werk als begeleidster in de thuiszorg. De mantelzorger van mijn cliënt is dementerend en medicatie wordt uit eigen beheer gehaald. Moet de medicatie nu achter slot en grendel? Zijn hier protocollen voor een waar kan ik deze vinden?


Antoinette Bolscher 5/4/2021

Beste Ineke,
Als de cliënt de medicatie niet in eigen beheer heeft, dan is de organisatie verantwoordelijk voor de medicatie, ook voor veilige opslag en beheer. Dat houdt in dat de medicatie zodanig wordt bewaard dat deze niet toegankelijk is voor onbevoegden (afgesloten bewaard). De organisatie kan ervoor kiezen om de medicatie op de kamer van de cliënt te bewaren. Dan is daar dus wel een passende faciliteit (afgesloten kluisje / kastje) voor nodig. Voor medicatie die in de koelkast moet is dat natuurlijk lastig. De organisatie zal dan met de client moeten bespreken (en zelf moeten afwegen) of de medicatie voldoende veilig in de eigen koelkast van de cliënt kan worden bewaard (in een aparte doos, afgezonderd van levensmiddelen) of dat de medicatie in de centrale afsluitbare koelkast moet worden bewaard (niet toegankelijk voor onbevoegden).
Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld de voorraad wordt bewaard in de centrale afsluitbare koelkast, en alleen een doosje / kleine dosis, in de eigen koelkast. Maar het is dus iets om in gezamenlijk overleg uit te komen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de instelling.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


ineke dam 2/4/2021

beste Antoinette.
Mijn moeder woont in een zorginstelling. Zij heeft diabetus en is insuline afhankelijk. Ze heeft een kleine koelkast op haar appartement waar de voorraad Insuline in bewaard wordt. Na levering apotheek liggen er 3 doosjes. dat is veel ruimte. Ik wil afgezien daarvan dat de voorraad van de Insuline uit haar koelkast gaat en in een koelkast komt die ook afgesloten kan worden zodat niet iedereen er bij kan. Ik ben bezig via de clientenraad met de manager dit te veranderen ( al 5 maanden ) nu kreeg ik als laatste antwoord : dat is te veel gedoe want dan moeten ze steeds heen en weer lopen en dat vergt te veel tijd. Mijn vraag is : is de instelling verplicht de voorraad in een afsluitbare koelkast te bewaren ? ( mijn moeder heeft de medicatie niet in eigen beheer )
Ik zou graag antwoord op mijn vraag krijgen dan kan ik weer verder met mijn doel
met vriendelijke groeten Ineke Dam


Antoinette Bolscher 19/11/2020

Beste Roos,
Dit is allemaal niet precies geregeld. Bij wat niet is geregeld geldt: probeer vanuit wat wél is geregeld, te bedenken wat in deze situatie goed handelen is.
Van daaruit zou mijn vraag zijn: wat denken jullie zelf?
Als ik er over nadenk komt ik uit op het volgende.
De vraag is waarom je de temperatuur van de koelkast controleert. Dat is omdat bepaalde medicatie koel bewaard moet worden; de koelkast storingen kan vertonen waardoor de temperatuur niet meer goed is (en medicatie niet meer goed is). Datzelfde kan natuurlijk gebeuren met een zelf-piepende thermometer. Ook die kan storingen krijgen. Zo'n thermometer lijkt me een heel goed hulpmiddel om te waarschuwen en snel te signaleren als de temperatuur niet goed is. Je zet daarmee een extra middel in om te checken of de temperatuur goed is. Maar ook dan blijft in mijn optiek menselijke controle of het allemaal goed werkt, wel belangrijk. Doordat je het noteert, is voor elkaar inzichtelijk dát er op is gelet en dat de temperatuur klopt.
Wat denk je hiervan?
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Roos 19/11/2020

Bij een intramurale setting moet de temperatuur van de koelkast wekelijks worden genoteerd. Moet dit ook wanneer de thermometer zelf begint te piepen als de temperatuur onder de 2 graden komt of boven de 6?


Antoinette Bolscher 30/10/2020

Beste Sjoerd,
Dat je de vraag stelt, betekent dat je bepaalde risico's ziet in deze wijze van opslag van de medicatie? Goed dat je dat signaleert!
Waar het om gaat is dat de medicatie veilig is opgeborgen. Het moet niet toegankelijk zijn voor onbevoegden, er moet geen verwisseling plaatsvinden etc.
Hoe de veilige opslag precies moet, is landelijk niet precies beschreven; er zal een procedure in de organisatie zijn over opslag en beheer en het is ook een professioneel oordeel. Evt. kun je daarbij de apotheker of een arts om advies vragen.
Als team / enkele medewerkers zou je de situatie met elkaar kunnen bekijken; evt. met collega's van andere afdelingen erbij en/ of een kwaliteitsmedewerker: doen we het volgens de procedure van de organisatie? Vinden we het veilig zoals we het nu doen? Wat zijn de risico's, wat kan er fout gaan? Zijn er de afgelopen tijd fouten gemaakt? Is daar een MIC-melding van gedaan, is er een reactie van de MIC-commissie? Hoe doen andere afdelingen het? Kunnen we daar iets van leren? Wat zou beter kunnen?
Veel succes!
Antoinette


sjoerd 30/10/2020

ik heb een vraag over de opslag van medicatie van meerdere bewoners op de zelfde plank.
op de afdeling is er een medicatie kast die o slot kan.
in de kast zijn plakken gehangen waar de baxterzakjes in bakjes zitten en ook de losse medicatie van verschillende bewoners op de zelfde plank op staan.
zijn er regels omtrent het opslaan van medicatie van meerdere bewoners op de zelfde plank zonder afscheiding van elkaar?


Antoinette Bolscher 12/10/2020

Beste MJ Bakker,
Het is lastig om in algemene zin een antwoord te formuleren op je vraag. Wat veilig is in deze situatie moet je, op basis van de algemene regels over veilige opslag en beheer (zie de informatie boven) en de afspraken in de organisatie met elkaar uitzoeken: de professionals op de afdeling, stafmedewerker van kwaliteit, en je zou ook een arts en/of apotheker kunnen betrekken en om advies vragen. Daarbij is het dan ook belangrijk om naar de voorwaarden te kunnen die nodig zijn voor veilige opslag en beheer, zoals mogelijk een medicijnkar en de temperatuur. En is er wellicht een geneesmiddelencommissie in de organisatie die je kunt vragen om mee te denken? Het is belangrijk dat het gebeurt op een manier die alle betrokkenen samen verantwoord vinden.
Veel succes!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


MJ Bakker 12/10/2020

Ik heb een vraag.
Bij ons op de instelling hebben wij een medicatieruimte. Ik ben verantwoordelijk voor de medicatie. Nu is het zo dat ik twee planken heb met voorraad medicatie op naam geleverd per bewoner ingericht en 2 planken met curverbakken per bewoner daar zitten de aangebroken doosjes in.
Gevolg is dat het veel overzichtelijker is.
Nu hebben wij van de week iemand van de kwaliteit gehad en die zegt alles moet in 1 bak open en dichte doosjes. Voorraad en niet voorraad. Waardoor dus het gehele overzicht straks weg is.

Mijn vraag is wat is goed en wat zou er bij een inspectiebezoek goed gekeurd worden? Alles in een doos of geordend (open en dicht apart) voor ik alles weer om ga gooien.

Daarbij hebben wij om een medicatie kar gevraagd echter die wil mijn werkgever hier niet aanschaffen, omdat dat volgens haar niet huiselijk is. Echter staan wij en de medicatie in een niet verkoelde ruimte en het dus soms gloedwarm is.
En is het qua delen onverantwoord. Als wij het volgens de regels doen die binnen de instelling gelden word het heel chaotisch en gebeuren er meer fouten omdat het dan niet overzichtelijk is. Wij moeten per bewoner pakken, maar ook per bewoner steeds twee deuren door. Als je twee mensen heb die je medicatie moet geven is het te doen, maar wij hebben op 1 afdeling 13 mensen. Dat betekent 13 keer die twee deuren door. Wil graag vragen of u tips voor ons heeft.


Nadine Goessens 5/3/2020

Transporthoes medicatie dagbestedingclienten gezocht
De dagbestedingsteams ontvangen dagelijks extramurale cliënten die ook rond lunchtijd medicatie (zelfstandig of onder begeleiding) innemen. Met name als de verantwoordelijkheid komt te liggen bij de dagbestedingsteams hebben wij als beleid, eenmalig een uitvoeringverzoek van huisarts, een actuele toedienlijst en herleidbare medicatie.
Sommige cliënten brengen dagelijks medicatie mee in de handtas, andere in een borstzak.
We hebben het idee om structuur aan te brengen. Dat als cliënten gebruik maken van hulp van dagbesteding bij medicatie inname dan zit die medicatie en toedienlijst in een hoes welke bij aanvang van de dag wordt ingenomen en bij retour naar huis weer mee gaat.

Werkt iemand met een transporthoes of tips waar we zo ‘n hoes kunnen bestellen?


Antoinette Bolscher 27/2/2020

Beste Julian,
We moeten bij jouw vraag een aantal punten onderscheiden.
1) Het algemene uitgangspunt is dat zorgafspraken, ook de wijze van beheer van medicatie van de individuele cliënt, in overeenstemming met de wilsbekwame cliënt (of met een vertegenwoordiger bij een wilsonbekwame cliënt) worden gemaakt. Dus met instemming, en bij de uitvoering vertoont de cliënt geen verzet.
2) Als iemand eerst toestemming heeft gegeven, maar zich vervolgens verzet, dan telt dat verzet. (Verzet telt, zowel bij wilsbekwame als bij wilsonkwame cliënten.)
3) De Wet zorg en dwang is (alleen) van toepassing op cliënten met een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een verstandelijke beperking; voor de toepasselijkheid van de wet maakt het niet uit of de cliënt wilsbekwaam is of wilsonbekwaam.
Je spreekt niet over een PG- of VG-grondslag, dus ik weet niet of de WZD van toepassing is of niet, maar dat kun je zelf nagaan.
4) Als er sprake is van verzet:
a) Bij pg-cliënten: dan is de WZD van toepassing. Als de cliënt ter zake wilsbekwaam is (maar ook als hij wilsonbekwaam is) en zich verzet, dan is er sprake van onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang regelt feitelijk dat, onder zorgvuldige voorwaarden, de inzet van onvrijwillige zorg als laatste redmiddel, mogelijk kan zijn. Het stappenplan onvrijwillige zorg moet gevolgd worden, indien de maatregel het laatste redmiddel is om ernstig nadeel te voorkomen. De vorm van onvrijwillige zorg 'verplicht buiten bereik van cliënt opslaan van medicatie' is te beschouwen als een vorm in categorie 8 'beperking van de vrijheid om het eigen leven in te richten'.
b) Bij niet-pg-cliënten: Dan is de WZD niet van toepassing. Dan geldt dat zorgafspraken in overleg met de cliënt (of in geval van wilsonbekwaamheid: zijn vertegenwoordiger) moeten worden gemaakt en de cliënt (of vertegenwoordiger) moet instemmen. De maatregel kan niet tegen de wil van de cliënt worden ingezet. (Zie ad 1.)
Ik hoop dat het zo duidelijk is!
Meer informatie over de Wet zorg en dwang vind je hier:
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Julian 27/2/2020

Hoe verhoudt de Wzd zich tot (wilsbekwame) cliënten (o.b.v. intramurale zorg) die eerst toestemming hebben gegeven voor het opslaan en bewaren van medicatie, maar vervolgens in verzet gaan? Terwijl e.e.a. is vastgelegd in het zorgplan. Wordt dit ook onder het beperken van de bewegingsvrijheid geschaard, waardoor het stappenplan gevolgd dient te worden?
De wilsbekwame cliënt is immers zelf akkoord gegaan en dit is vastgelegd in het zorgplan.


Antoinette Bolscher 24/2/2020

Beste Mirna,
Als de organisatie verantwoordelijk is voor de medicatie, dan is die ook verantwoordelijk voor veilige opslag en beheer, en dat houdt in dat de medicatie zodanig wordt bewaard dat deze niet toegankelijk is voor onbevoegden (afgesloten bewaard); en daar moeten dan de passende faciliteiten voor zijn. Deze hoofdregel kun je doorvertalen naar de situatie dat de organisatie de medicatie op de kamer van de cliënten wil bewaren.
De medicatie kan worden bewaard op de kamer van de cliënten, maar dan is daar dus wel een passende faciliteit (afgesloten kluisje / kastje) voor nodig.
Daarmee is ook het probleem van de privacy dus opgelost / dat is dan niet aan de orde.
Ook als de client zelf het beheer heeft, moet de organisatie waarborgen dat de medicatie veilig (niet toegankelijk voor onbevoegden) kan worden bewaard door de client (dat is ook ter bescherming van andere cliënten).
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Mirna Khamis 22/2/2020

Goede avond,

Ik werk als seniorverpleegkundige op een revalidatie afdeling. Er is een plan besproken om alle medicatie op de kamer bij revalidatie in een kast neer te leggen. De kasten gaan dan niet op slot. Ik vraag mij dan af hoe het zit bij clienten met BEM 6, 5 en 4. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de medicatie. Mag je dan de medicatie op de kamer laten zonder slot? Hoe zit het met AVG indien bezoekers binnen komen en de medicatie kunnen zien in de kast? Ik kan hier niets over vinden in de thema medicatieveiligheid opslag en beheer. Wat zegt de regel en wetgeving hierover?

Alvast bedankt,
Mirna Khamis


Antoinette Bolscher 21/2/2020

Beste Ine,
Je bent wijkverpleegkundige dus ik neem aan dat je het hebt over de situatie thuis. Thuis is het opbergen van medicatie in een kluis waar de client niet bij kan wel een vorm van vrijheidsbeperking. Je beperkt de client immers in de toegang tot zijn medicatie.
Je mag de medicatie afgesloten bewaren als:
- de cliënt wilsbekwaam is en de cliënt ermee instemt;
- de cliënt wilsonbekwaam is en de vertegenwoordiger ermee instemt.
Let op: Leg afspraken goed vast in het zorgdossier. En het advies is om af te stemmen met de huisarts.
Als de cliënt (of vertegenwoordiger) níet wil dat de medicatie afgesloten wordt bewaard, dan is er een andere situatie. Dan wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) van belang.
Zie voor een uitgebreid antwoord op deze vraag, hierboven in de tekst op deze pagina over Opslag en beheer, onder de kop 'Veelgestelde vragen over opslag en beheer', de 4 vraag: Mag een professional in voorkomende situaties medicatie van de cliënt achter slot en grendel opbergen bij cliënten thuis met (beginnende) dementie?
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Ine Smeets 21/2/2020

Hoi, ik meen begrepen te hebben dat als er sprake is van de noodzaak tot inzet van een medicijnkluisje, bij een wilsonbekwame PG klant, dat de arts niet gevraagd hoeft te worden. Het gaat immers niet om een beperking in beweging voor de klant, niet om insluiting van de klant en niet om een medische handeling. Het gaat enkel om het opbergen van medicatie. Indien de klant zich hier tegen verzet moet uiteraard wel het stappenplan WZD gevolgd worden.
(WijkVP)


Antoinette Bolscher 10/2/2020

Beste Carola,

In de hygienerichtlijn voor verpleeghuizen staat hierover het volgende:
'Gebruik een aparte koelkast voor medicijnen of bewaar de medicijnen in een afgesloten bak in een levensmiddelenkoelkast.'
(art 6.3)
Zie voor de richtlijn:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/verpleeghuizen
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Carola 10/2/2020

Mag medicatie welke in de koelkast bewaard moet blijven in eigen koelkast liggen waar ook voorraden van etenswaarden in liggen of moet dit in een speciale koelkast, alleen voor medicatie?

Groet, Carola Verpleegkundige


Antoinette Bolscher 16/5/2019

Beste Cornelia,
Thuis is in beginsel de client zelf verantwoordelijk voor opslag en beheer van medicatie. Wel heb je als professional de verantwoordelijkheid om te client te informeren over bewaarcondities etc. en te signaleren of het goed gaat. Dus ook of de medicatie inderdaad koel bewaard wordt als dat het voorschrift is en of de koelkast de goede temperatuur heeft. Een thermometer is daarbij handig. Als er problemen en risico's zijn, is het verstandig om verder actie te ondernemen en met de client en elkaar af te spreken wat er dan nodig is (bijv. een thermometer aanschaffen als die er niet is.) Maak vooral gebruik van gezond verstand hierbij. Want het is een grijs gebied - de cliënt is verantwoordelijk voor opslag en beheer, maar als professional ben jij verantwoordelijk voor de juiste medicatie toedienen (dus ook koel, als dat voorschrift is).

Voor de intramurale zorg is er een richtlijn van de werkgroep Infectiepreventie met het voorschrift over controleren en registreren. Voor de thuiszorg is die er niet.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Cornelia 10/5/2019

Als cliënten in de thuiszorg het beheer van medicatie hebben overgedragen aan de zorgmedewerkers, geldt dan ook dat er elke dag gecontroleerd en wekelijks geregistreerd moet worden wat de temperatuur van de koelkast is?

(intramurale zorgmedewerker die meedenkt over het extramurale beleid)


Antoinette Bolscher 17/11/2018

Beste Pauline,
Een organisatie is niet verplicht om met medicatie in baxter te werken, maar het verdient wel sterk de voorkeur. De medicatie is dan per tijdeenheid uitgezet voor de client door de apotheker. Uitzetten van medicatie is een farmaceutische handeling die in beginsel door de apotheker moet worden gedaan. Uitzetten door zorgmedewerkers uit 'grote potten' (?) is dus niet wenselijk, en doe je alleen als het medicijn niet in baxter kan, en dan vanuit potjes op naam van de client, waarbij de medicatie identificeerbaar blijft tot moment van toedienen. De situatie die je schetst dat de instelling wel het beheer over heeft genomen maar de bestelling toch niet via de instelling loopt, kan ik niet goed plaatsen. Waar het om gaat is dat, als de instelling een verantwoordelijkheid heeft in het beheer en toedienen, de voorkeur is dat de medicatie in baxter is verpakt, en dat dat wordt afgesproken met de apotheker. De instelling en/of arts zullen aan de apotheek moeten doorgeven dat de cliënt hulp ontvangt bij het toedienen van de medicatie van de instelling, en dat daarom medicatie in baxter verpakking nodig is.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Pauline 16/11/2018

Beste ZorgVoorBeter,

Wanneer een instelling medicatie in beheer heeft, is deze dan verplicht middels baxters te werken?

Situatie:
Intramurale cliënt bestelt medicatie (op eigen naam, op recept van huisarts), echter is cliënt ivm ziektebeeld niet zelfredzaam met het beheren/toedienen van medicatie, dus instelling heeft medicatie met toestemming van cliënt in beheer genomen. Echter wordt medicatie door apotheker niet los in baxters verstrekt, doordat bestelling niet via de instelling verloopt.

1. Mag de instelling medicatie verstrekken vanuit 'grote potten' of moet dit in baxters?

2. Indien grote potten niet mag; Apotheker zegt dat de huisarts het recept moet aanpassen; huisarts zegt dat hij hier niks in kan betekenen en dat dit bij de apotheker ligt.

Kunnen jullie hierin helpen?

Bedankt.


Antoinette Bolscher 5/8/2018

Beste as,

Ik weet niet goed wat je bedoelt met je vraag, over het bewaren van medicatielijsten elders. Ik neem aan dat je bedoelt toedienlijsten. Die moeten een bepaalde periode worden bewaard door de zorgorganisatie; die toedienlijsten zijn de verantwoording voor de toegediende medicatie. Het bewaren daarvan is de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie, voor het bewaren daarvan is geen aparte toestemming nodig van de cliënt. Zie voor bewaren en bewaartermijn van de toedienlijsten:
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/herzien-advies-bewaartermijn-toedienlijst
Antoinette Bolscher


as 4/8/2018

vraag in het kader van de privacy wet , medicatielijsten ( thuiszorg ) mogen toch alleen elders worden opgeslagen mits de desbetreffende client toestemming geeft ?


Antoinette Bolscher 1/6/2018

Beste Nicole,
Je advies klopt. Medicatie moet in een afgesloten ruimte worden bewaard - het moet niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Een afgesloten medicijnkar op de gang kan door iedereen worden meegenomen. Dat is dus niet veilig. Een afgesloten zusterpost lijkt me dan in ieder geval beter.
En de situatie zou kunnen worden besproken met het management en facilitaire dienst, zij zijn verantwoordelijk voor gebouwelijke voorwaarden voor goede en veilige zorg.
Antoinette Bolscher


Nicole Rond 30/5/2018

Bewaarplaats medicijnkar: Ik adviseer de afdelingen de medicijnkar op de momenten dat ie niet gebruikt wordt af te sluiten en in een afgesloten ruimten moet staan. Nu blijkt dat sommigen afdelingen de medicijnkarren afgesloten in de gang laten staan, omdat ze geen afgesloten ruimte voor de medicijnkar beschikbaar hebben. Mag dat? Is een afgesloten zusterpost ook afdoende?
Mvg,
Nicole Rond
Adviseur Kwaliteit en Veiligheid


Sabine 23/3/2018

Wij zijn op 't werk bezig met medicatieveiligheid en -beheer. De insuline wordt bij ons geleverd op kantoor, de insuline beheren wij dan in de koelkast waar iedereen bij kan.
Wij zoeken hier een oplossing voor, iemand een idee?


Antoinette Bolscher 13/3/2018

Beste Patricia,
Er is verschil in het beheer van opiaten thuis en intramuraal, omdat thuis alleen de voorraad van (meestal) 1 client is, en intramuraal de voorraad van veel cliënten. Intramuraal is het risico van misbruik groter. Thuis is alleen de voorraad die steeds wordt voorgeschreven door de arts en afgeleverd door de apotheek. Via de apotheek is dus bekend wat de voorraad is.
Je signaleert dat er een grote voorraad opiaten thuis is; de vraag is hoe dat kan en waarom dat zo is?
Als je signaleert dat de cliënt daar niet goed mee kan omgaan of dat er mogelijk misbruik van wordt gemaakt, is het belangrijk dat te bespreken met de cliënt, en zo nodig met arts en/of apotheek. Een opiatenregistratie thuis zal het probleem van mogelijk misbruik niet oplossen; als er opiaten worden weggenomen is nog steeds niet duidelijk wie dat dan heeft gedaan, een registratie levert niet het bewijs dat de thuiszorgmedewerker het niet heeft gedaan (je kunt immers iets achterover drukken bij het tellen). En we willen juist vermindering van administratieve lasten.
Het probleem dat je signaleert, een voorraad en beheer waar je je zorgen over maakt (veiligheid voor de client én voor jezelf / collega's, om niet beschuldigd te worden), vraagt een gesprek (met client / arts / apotheker) over hoe in deze situatie veilig de medicatie kan worden beheerd.
Antoinette Bolscher, expert ActiZ / ZvB medicatieveiligheid


Patricia Ceelen 9/3/2018

Ik ben voor mijn onderzoek voor kwaliteit te verbeteren op zoek naar:
- Hoe gaan andere thuiszorg organisaties om met opiaten bij de cliënt qua opslag en beheer?
- Hoe wordt de begi voorraad gecheckt als cliënt dit zelf niet meer kan en hoe kan je als verpleegkundige in de thuiszorg je eigen beschermen om beschuldiging van dit soort medicatie tegen te gaan? Omdat je alleen werkt en geen dubbelcheck uit kunt laten voeren door collega, buiten de medicatie dubbelcheck app.
- Ik ben op zoek naar een formulier dat registratie mogelijk maakt van opiaten, zodat je als verpleegkundige hierop terug kunt vallen en steeds kunt laten tekenen door de cliënt, zodat je niet vals beschuldigd wordt en je tegendeel kunt bewijzen.

Door mijn onderzoek ben ik verbaast dat er zoveel verschil zit tussen intramuraal en extramuraal. Normaal gesproken zou een client in de thuiszorg geen grote hoeveelheid van de opiaten in huis hebben, maar in de praktijk gebeurt dit wel. Het is hun eigen verantwoordelijkheid wat ze ermee doen... en dat vind ik zo bizar.

Lopen hier meer verpleegkundigen tegenaan? Of hebben jullie hier al iets aan gedaan als organisatie?


Antoinette Bolscher 9/8/2017

Als professional mag je alleen 'zelfzorg-medicatie' toedienen als het op de toedienlijst staat. Je weet immers niet wat in het zelfzorgmiddel zit en of dat wel of niet samen kan gaan met andere medicatie. Dat is een verantwoordelijkheid van de arts en apotheker om te bepalen.
Als de cliënt een zelfzorgmiddel wil, zal dat via een voorschrift van de arts moeten en op die manier komt het op de toedienlijst. Als een cliënt de medicatie niet op de lijst wil hebben, kun je het als zorgmedewerker niet geven. Adviseer de cliënt om met de arts te overleggen.


A. van Dorst 13/5/2017

Ten aanzien van zelfzorgmedicatie en de toedienlijst: Apothekers willen die vaak alleen op de lijst zetten als het via de apotheek wordt verstrekt. Die middelen van de apotheek kosten vaak veel meer en dat is voor sommige cliënten de reden om het niet op de lijst te willen hebben. Als het er niet op staat, kunnen wij niet een handeling uitvoeren/registreren. Wat nu?


Gerda van Brummelen 1/3/2016

De Veilige principes geven de principes weer, dus zeggen wat in beginsel veilig wordt geacht.
En er staat in dat je op lokaal niveau met betrokken partners afspraken moet maken hoe je het wilt invullen in de praktijk.
Wat betreft bijsluiters: De Veilige principes zijn geschreven toen app’s etc in opkomst waren, daar is nog niet echt rekening mee gehouden.
De vorm ‘papieren bijsluiters’ moet ook gezien worden als toen gangbare oplossing terwijl er nu andere oplossingsvormen kunnen zijn.
De doelstelling van de informatie bij een geneesmiddel is om de cliënt te informeren. Primair is het niet de zorgmedewerker waarvoor een bijsluiter wordt geleverd.
De zorgmedewerkers kan er natuurlijk wel gebruik van maken. Of de informatie via een bijsluiter, app of internet tot de cliënt (en zorgmedewerker komt) maakt niet uit. Het gaat niet om de vorm van de informatie maar om de inhoud die beschikbaar moet zijn.
Bij het kiezen van de vorm (papieren bijsluiter of digitaal) is dus van belang of de client (en/of zijn mantelzorger) toegang heeft tot de informatie.
Niet alle, maar wel steeds meer, cliënten kunnen met digitale informatie overweg. Als de cliënt niet met de digitale vorm overweg kan, doet een app geen recht aan de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van de client en de mantelzorger als die iets zou willen nazoeken. Het is dus van belang om met elkaar af te spreken, op maat van de cliënt, hoe de bijsluiter beschikbaar is voor de cliënt (en evt. voor de zorgmedewerker).
Wat betreft bewaren: uitgaand van papieren bijsluiters (destijds bij opstellen van de Veilige principes) en om de client de mogelijkheid te bieden om goed betrokken te zijn
(naast dat de info voor professionals beschikbaar moet zijn), zijn we in de VP uitgegaan van bewaren op een eenduidige plek die ook voor de client beschikbaar is, dus het zorgdossier.
Als het teveel is voor in het zorgdossier, kun je daar iets anders over afspreken, als de plek dan maar wel voor iedereen duidelijk is.
Met de apotheek kun je afspreken hoe vaak bijsluiters moeten worden geactualiseerd.


Marielle Verbaarschott 3/2/2016

Bewaar de meegeleverde bijsluiters in het zorgleefplan.
Mijn vraag is moet er van elk medicijn dat de client inneemt een bijsluiter in het zorgpleefplan zitten. Of zijn het allleen de bijgeleverde bijsluiters van de apotheek als er een nieuwe medicatie start. Het is een heel werk om al die bijsluiters op te vragen bij de apotheek en de apotheker zit hier ook niet op te wachten. Waar kan ik pecies vinden wat de wetgeving is? Of is dit per instelling verschillend.


Gerda van Brummelen 14/7/2015

Beste Astrid,
Als een cliënt intramuraal woont en de zorg voor de medicatie ligt bij de zorgorganisatie dan is deze organisatie ook verantwoordelijk voor opslag en beheer.
Dat betekend dat de medicatie in een afgesloten en nagelvaste kast moet worden bewaard.
Een medicijnkar moet ook, als er geen toezicht is, in een ruimte die afgesloten kan worden.
Dus het zou wel kunnen maar dan moet de kast aan bovengenoemde regels voldoen en iedereen die taken heeft rondom medicatie moet er wel ten alle tijden bij kunnen.
Daarentegen moeten anderen (die er niets mee moeten/mogen) er NIET bij kunnen komen.
De organisatie moet vooral late zien dat ze verantwoord omgaan met het beheer en opslag van medicatie.


Astrid 18/6/2015

Wij delen medicatie uit via een medicatiekar, momenteel ben ik aan het onderzoeken wat de voordelen en nadelen zijn als de medicatie op het appartement van de cliënt komt. Kunt u mij daar informatie over geven of tips, voorbeelden.
alvast bedankt.


Gerda van Brummelen 12/2/2015

Dit zijn vragen die je binnen je eigen instelling moet voorleggen aan de bestuurder.
De Veilige Principes gaan niet over ZZP maar over de mate van eigen beheer tot het overnemen van alle zorg rondom medicatie, en alles wat daar tussen zit.


Chantal 4/2/2015

Wat is een verzorgingshuis anno 2015 ? Bedoelen jullie een ZZP zonder behandelfunctie ?
Welke verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners / apotheek met ZZP 1 tot en met ZZP 7 zonder behandelfunctie ?