Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Medicatieveiligheid

Geneesmiddel distributiesysteem (GDS)

Een Geneesmiddel distributiesysteem (GDS) is een verpakking waarin medicijnen zijn verdeeld in eenheden per toedieningstijdstip en op naam van een individuele cliënt. Een GDS kan helpen dat een cliënt langer zelf zijn eigen medicatie kan beheren.

Geen dubbele controle

Een GDS heeft ook de voorkeur als een zorgmedewerker de cliënt hulp biedt bij de medicatie. Een GDS betekent dat de medicatie is voorverpakt of uitgezet door de apotheek. De apotheek is verantwoordelijk voor de inhoud. Daarmee is de eerste controle gedaan door de apotheek. Deze medicatie hoeft dan ook niet meer dubbel gecontroleerd te worden. 

Gebruik geneesmiddel distributiesysteem

De apotheek vult het geneesmiddel distributiesysteem en is verantwoordelijk voor de inhoud. Dit betekent dat de apotheek ook verantwoordelijk is voor het verwerken van wijzigingen in de medicatie in het GDS.

Het bewaren van medicijnen in een GDS.

 • Bewaar medicijnen in een GDS op kamertemperatuur.
 • Als er opiaten in GDS zijn verpakt, kunnen deze bij de reguliere medicatie worden bewaard; deze hoeven dan niet in een opiatenkluis.

Het aanreiken of toedienen van medicijnen

Als je de medicijnen uit de medicijnrol neemt en aanreikt of toedient, controleer je of:

 • Het juiste aantal tabletten in het zakje zit.
 • De informatie op de zakjes overeenkomt met de informatie op de toedienlijst.
 • Als dit niet klopt of bij andere situaties die vragen oproepen of de medicatie wel klopt, neem je contact op met de apotheek.

Tussentijds wijzigen van medicatie in GDS

Het tussentijds wijzigen in een GDS is de verantwoordelijkheid van de apotheker. Dit kan in de praktijk lastig te organiseren zijn. Tussentijdse wijzigingen zijn ook risicovol, de kans op fouten en verwarring is groot, met name als er meerdere tabletten in een zakje zitten. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat er tussentijdse wijzigingen nodig zijn. Bijvoorbeeld door op te letten dat - indien mogelijk - medicatiewijzigingen ingaan tegelijk met het starten van een nieuwe rol. Hierdoor zijn veel tussentijdse wijzigingen te voorkomen.

Soorten geneesmiddel distributiesystemen

Er zijn verschillende soorten geneesmiddel distributiesystemen, zoals:

 • ‘Medicijnen op een rol’, in doorzichtige plastic zakjes zijn de medicijnen per innamemoment verpakt; dit wordt ook ‘baxteren’ genoemd (omdat de firma Baxter de eerste machines op dit gebied leverde, inmiddels zijn er meerdere leveranciers).
 • Een geneesmiddel distributiesysteem voor een week met een vaste indeling van hokjes die allemaal even groot zijn (medicijndoos, tray).
 • Een etui met losse dagcassettes voor een week met een te verschuiven indeling van hokjes.
 • Geneesmiddel distributiesystemen die op van tevoren ingestelde tijden alarmeren, zoals de Slimme medicijndispenser Medido

Medicijnen op een rol (baxter)

Medicijnen op een rol (baxteren) is een alternatief voor het uitzetten van medicijnen in medicijndozen. Apothekers zetten de medicijnen uit met behulp van een geautomatiseerd distributiesysteem voor geneesmiddelen. Bij ‘medicijnen op de rol’ zijn tabletten per cliënt per toedieningstijdstip in een doorzichtig zakje verpakt. Op de zakjes staat beschreven welke medicatie er in zit. De aan elkaar gesealde zakjes worden in de vorm van een medicatierol per cliënt, afgeleverd.

Nadelen

Medicijnen op de rol helpen in het medicatieproces, maar dit systeem kent wel een aantal problemen.

 • Alleen hele tabletten zijn geschikt om te verpakken in ‘medicijnen op rol’. De zakjes zijn niet geschikt voor andere toedieningsvormen, zoals insuline, inhalatiemedicijnen en dranken. Je moet naast medicatiezakjes dus altijd blijven letten of de cliënt nog andere, losse medicatie krijgt.
 • ’Medicijnen op rol’ zijn minder geschikt wanneer er vaak wisseling van medicijnen is bij een cliënt.
 • Bepaalde medicijnen mogen niet opgenomen worden in een geneesmiddel distributiesysteem (opiaten mogen wel in dit systeem).

Veelgestelde vragen over geneesmiddel distributiesysteem (GDS)

Wat is het belang van een geïndividualiseerd geneesmiddel distributiesysteem?

Bij medicatie in een GDS (bijvoorbeeld medicatierol, tray en weekdoos) hoeft er niet dubbel gecontroleerd te worden door de zorgmedewerker. De eerste controle is dan al gedaan door de apotheek. De zorgmedewerker hoeft dan alleen nog zelf (één keer dus) te controleren. Juist omdat door een GDS geen dubbele controle nodig is in de zorgorganisatie, heeft deze vorm de voorkeur. Als er veel wijzigingen plaatsvinden in de medicatie (bijvoorbeeld bij kortdurend verblijf), kan een andere medicatiewijze de voorkeur hebben want een tussentijdse wijziging in de GDS is risicovol en is een farmaceutische handeling die door de apotheker moet gebeuren.

Let op: niet alle medicatie kan in een in distributiesysteem worden geleverd, zoals bijvoorbeeld oogdruppels. Je moet dus alert blijven of de cliënt naast de medicatie in GDS nog andere, losse medicatie gebruikt, zodat je het niet vergeet. Losse (oftewel niet in GDS voorverpakte) risicovolle medicatie komt in aanmerking voor een dubbele controle


Hoe kan worden voorkomen dat tussentijdse wijziging in GDS nodig is?

Tussentijdse wijziging in GDS is risicovol. Het is daarom belangrijk zoveel mogelijk te voorkomen dat dat nodig is. Als zorgmedewerker kun je daar ook op letten en het bespreken met de arts. Tussentijdse wijzigingen in GDS blijken voor een groot deel te voorkómen te zijn. Denk daarbij aan:

 • Bewustwording dat tussentijdse wijzigingen kunnen worden voorkomen. Het betekent dat de arts moet weten dat de cliënt medicatie in GDS krijgt. En dat de arts zich bij een medicatiewijziging afvraagt: is het noodzakelijk om dit medicijn per direct te stoppen of te wijzigen, of kan de wijziging ingaan bij de nieuwe GDS-rol? De zorgmedewerker kan met de arts bespreken wat de ingangsdatum moet zijn en wijzen op de startdatum van de nieuwe GDS-rol. In het werkproces of -procedure over het wijzigen van medicatie kan dit punt worden opgenomen.
 • Intramuraal: afstemmen van de dag van de artsenvisite (en/of MDO) en de draaidag van de GDS-rol, zodat wijzigingen die de arts aangeeft, direct kunnen worden verwerkt in de nieuwe GDS-rol.
 • Aanpassen van de afleverfrequentie. Bijvoorbeeld van 1 keer per week naar 2 keer per week. Dit geeft wel extra kosten.

Toets periodiek of het zo veel mogelijk voorkomen van tussentijdse wijzigingen nog steeds zo werkt zoals het is bedoeld. Het Model tussentijdse wijziging kan hierbij behulpzaam zijn. Zie Veilige Principes - tussentijdse wijziging in GDS (pdf).


De cliënt heeft medicatie in een GDS maar tussentijds is de medicatie gewijzigd. Wie is verantwoordelijk voor het wijzigen van de medicatie in het zakje?

Wijziging van medicatie in een GDS is de verantwoordelijkheid van de apotheker. Het hoort niet tot de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de zorgmedewerker. De apotheker wijzigt medicatie in het systeem alleen als er een voorschrift is van de voorschrijver. Wijziging brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Daarom is het belangrijk dat apotheker en arts afstemmen of de wijziging kan wachten tot de volgende uitgifte van geneesmiddelen in het GDS. En dus alleen tussentijds te wijzigen als deze wijziging niet kan wachten tot de volgende uitgifte. Als zorgmedewerker kun je daar ook op letten en het bespreken met de arts.

Als wijziging toch direct nodig is, is de vraag hoe die wijziging plaatsvindt:

 • Als de cliënt met de medicatie naar de apotheek kan gaan, wordt de medicatie in de apotheek gewijzigd volgens de KNMP-richtlijn over geneesmiddelen in een geïndividualiseerd geneesmiddel distributiesysteem.
 • Als de cliënt niet met de medicatie naar de apotheek kan komen of de cliënt verblijft in een zorginstelling, is de vraag op welke manier de wijziging (die nog steeds de verantwoordelijkheid is van de apotheker) kan plaatsvinden. De apotheker kan de wijziging op locatie bij de cliënt uitvoeren. In de praktijk kan dat echter niet altijd. Er blijven situaties waarin wijziging direct nodig is en de wijziging niet door een apotheker kan worden gedaan. In deze uitzonderingssituaties zal de wijziging toch kunnen worden gedaan door zorgmedewerkers. Het gaat om een uitzonderingssituatie omdat tussentijdse wijziging een farmaceutische handeling is waarvoor zorgmedewerkers formeel niet bevoegd zijn. Het risico bij stoppen en verminderen bij multi-dose (meerdere tabletten per toedienmoment in een zakje) is het herkennen van de juiste tablet die moet worden verwijderd of verminderd. Dat lijkt simpel maar een fout kan grote gevolgen hebben.
 • Een optie voor een zo veilig mogelijke werkwijze voor de medewerker en veilige zorg voor de cliënt is:

Apotheek en zorgorganisatie beschrijven samen de werkwijze voor de uitzonderingssituatie dat de zorgmedewerker de medicatie in GDS wijzigt. Let op: de uitzondering moet niet de regel worden. Denk in de werkwijze aan een extra check, en het bepalen welke groep medewerkers deze handeling bij uitzondering kan doen, en regelmatige training hierin. Deze werkwijze kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld de mogelijkheid om medicatie te kunnen checken op de website van de apotheek of het inzetten van een digitaal hulpmiddel om medicatie te verifiëren.


Wat kan tussentijdse wijziging vereenvoudigen?

Tussentijdse wijziging kan vereenvoudigd worden door de aflevervorm te wijzigen, door van multi-dose (meerdere soorten geneesmiddelen per toedienmoment in een zakje) naar unit-dose (één geneesmiddel per zakje) of combi-dose (1 of meer geneesmiddelen van het hetzelfde medicijn in een zakje) over te gaan.

 • Voordeel van unit-dose of combi-dose is dat de zorgmedewerker de medicatie in GDS kan wijzigen, omdat er niet verschillende soorten tabletten in een zakje zitten. Probleem bij multi-dose is het identificeren van de juiste tablet die gewijzigd moet worden.
 • Nadeel van unit-dose of combi-dose is dat er meer zakjes zijn (neemt meer ruimte in) er is het risico van het vergeten van een zakje als er veel zakjes per toedienmoment zijn. Het is bewerkelijk om veel zakjes te openen, geeft veel afval, en de kosten zijn hoger.
 • Wat de beste vorm is, hangt af van de doelgroep en de situatie op de afdeling.

Wie bepaalt of en wanneer een cliënt in aanmerking komt voor medicatie in een geïndividualiseerd geneesmiddel distributiesysteem?

Om voor hulp bij medicatie in aanmerking te komen, heeft de cliënt een indicatie nodig. Uitgangspunt in de Veilige principes is dat voor een cliënt die hulp nodig heeft bij medicatie, zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van medicatie in een geïndividualiseerd GDS. Als er veel wijzigingen plaatsvinden in de medicatie, bijvoorbeeld bij kortdurend verblijf en geriatrische revalidatie, kan een andere medicatiewijze de voorkeur hebben.

De cliënt of de zorgorganisatie geeft door aan de apotheek dat de cliënt hulp bij de medicatie krijgt van de zorgorganisatie en verzoekt om medicatieverstrekking in een geïndividualiseerd GDS.


Mag je de medicatiezakjes van de baxterrollen gewoon in de afvalbak doen?

Nee, dit mag niet. De informatie op de etiketten van de medicatiezakjes is privacygevoelige informatie van een cliënt die beschermd moet worden. Het is niet de bedoeling dat deze informatie in een open afvalbak komt. Het gaat hierbij om de privacywetgeving. De zorgorganisatie en -professional zijn verantwoordelijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie, zoals etiketten van medicatiezakjes. Dat geldt zowel in de intramurale zorg als in de thuiszorg als de zorgmedewerker het beheer van de medicatie heeft overgenomen.

Als een professional de cliënt helpt bij de medicatie, is het ook de verantwoordelijkheid van de professional om veilig en verantwoord om te gaan met het afval. In de organisatie moet je met elkaar afspreken hoe je dat doet. Wetgeving en beroepsnormen geven daarvoor de kaders, vervolgens vertaal je die naar de toepassing in de eigen praktijk. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de organisatie hoe er veilig en verantwoord wordt gewerkt.

In de thuiszorg kun je bijvoorbeeld de gegevens op het zakje doorknippen, zwart maken met een stift, en soms kun je het met water afwassen. Je kunt ook met de cliënt bespreken dat het gaat om privacygevoelige informatie en hoe hij dat weggegooid wil hebben. Leg de afspraak die je hierover maakt vast in het zorgplan. Uiteindelijk is thuis de cliënt verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval. Het is belangrijk dat de cliënt begrijpt dat het gaat om privacygevoelige informatie. In de intramurale setting kan de organisatie bijvoorbeeld afspraken maken met een bedrijf voor het afvoeren van privacygevoelige informatie, zoals ook vaak wordt gedaan voor privacygevoelige documenten.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Antoinette Bolscher 23/1/2023

Beste Anita,
Vragen over persoonlijk medicatiegebruik kunnen we op deze site niet beantwoorden, daarvoor moet je contact opnemen met apotheker en/of arts.
In algemene zin geldt dat een apotheker onder voorwaarden wel medicatie mag vervangen. Zie bijv. deze informatie:
1
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/mag-een-apotheek-een-ander-geneesmiddel-geven-dan-de-arts-heeft-voorgeschreven#:~:text=Rijksoverheid-,Mag%20een%20apotheek%20een%20ander%20geneesmiddel%20geven%20dan%20de%20arts,hetzelfde%20zijn%20als%20het%20receptmedicijn.
2 https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/tests/zorgverzekering/veelgestelde_vragen_voorkeursbeleid.pdf
3
https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/de-prijs-en-vergoeding-van-uw-medicijn/een-ander-merk-medicijn-werkt-net-zo-goed
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


Anita van der Weij 21/1/2023

Ik gebruik al 19 jaar depakine, een medicijn dat gebruikt wordt bij epilepsie, maar bij mij wordt ingezet als stemmingsstabilisator. De 6 pillen van 300 mg werden in december ineens gewijzigd in 3 x 500 en 1 x 300 in de Baxterrol. Sindsdien ging het niet goed met me. Van de week besproken met mijn apotheker. Ik vroeg of er misschien een ander merk in zat. Dit konden ze mij niet vertellen. Deze 2 weken moet ik deze dosering nog doorslikken, daarna krijg ik weer 6 x 300. Dit vind ik onacceptabel. Naast dat ik me heel slecht voel, doodmoe, depressief, agressief, etc. wil ik duidelijkheid hebben over welk merk ik voorgeschreven krijg. Dit is heel belangrijk in mijn geval. Moet ik dit accepteren?


Antoinette Bolscher 9/12/2022

Beste Edith,
De aflevering van de baxterrol is iets om met de apotheker te bespreken.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Edith Bal Verbeek 8/12/2022

Baxter rol wordt in een platte doos geleverd. Voor iemand met nog weinig gevoel in de handen is dit niet handig.
Het indrukken van de rol lukt niet waardoor deze uit elkaar valt. Grote vraag of het nu wel goed gaat met data.
Waarom niet gewoon opgerold in de brievenbus met een sticker erop om los te maken. Rol blijft dan bij elkaar.


Antoinette Bolscher 7/12/2022

Beste Miranda,
Goed dat je dit signaleert. Dit is iets om te bespreken met de arts, apotheker en met de organisatie / persoonlijk begeleider van je dochter. Samen de risico's in kaart brengen en kijken naar de mogelijkheden om e.e.a. zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het is bekend dat halve (gebroken) pillen veelal niet in Baxterrol kunnen. Is er bv een alternatief voor de dosering of voor het medicijn, die wel in baxter geleverd kan worden?
Succes!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Miranda 7/12/2022

Als moeder maak ik me er erg druk om dat de clobazam van mijn dochter niet meer in de baxterrol komt. Hiervoor nu een losse doos pillen die dagelijks moeten worden gebroken. Ik vind dat de kans op fouten vergroot wordt hierdoor om naar te zwijgen over het verlies door te breken. Volgens de apotheek zit deze medicatie niet bij de baxterapotheek in het pakket. Vibd dit heel naar en vraag me af welke vervolgstap ik nu kan nemen. Mijn dochter woont in een woonvorm


Antoinette Bolscher 28/11/2022

Dag W. Akkermans,
De apotheker moet bepaalde informatie leveren aan de client bij het leveren van de medicatie. Als u alle beschrijvingen iedere keer teveel vindt, is dat iets om met uw apotheker te bespreken.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


W. Akkermans 22/11/2022

Goedendag.
Ik krijg elke 2 weken mijn baxterrol. Maar tevens ook de beschrijving van alle medicijnen en op welk tijdstip van de dag ze ingenomen moeten worden. Het zijn minstens 5 A4 vellen. Ik wil die niet elke 2 weken. Ik vind het qua klimaat onnodig. Hoe zit dat en moet je daarvoor betalen?
Fijne dag verder ;)


Antoinette Bolscher 30/8/2022

Dag Patricia, de tijden die wel of niet op de baxterzakjes geprint kunnen worden is een zaak van de apotheker en baxterleverancier; daar kan ik niets over zeggen. Je kunt misschien met de apotheker zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld een apart innameschema?
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Patricia 30/8/2022

Eerste baxterrol ontvangen: de tijden op mijn zakjes (parkinson medicatie) klopten niet dus contact gezocht met mijn apotheek.
Apotheek beweert dat inname tijden alleen op hele uren kan (terwijl ik iedere 3,5 uur moet slikken)....
Dit moet toch met juiste tijden kunnen worden geleverd?


Antoinette Bolscher 8/8/2022

Dag Edith,
Een apotheek krijgt in beginsel zelf een vergoeding van de verzekeraar voor het leveren van baxterzakjes. Waarom er in deze situatie dan kosten in rekening worden gebracht, weet ik niet.
De situatie zoals je die beschrijft, is iets om met de apotheker te bespreken.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Edith Bal Verbeek 3/8/2022

Mag een apotheek voor een baxter rol extra kosten rekenen?
Mijn moeder heeft sinds kort een baxter rol omdat het volgens de apotheek te gevaarlijk werd.
Er werden 2 vitamine D tabletten gemist. Dat kon volgens de apotheek niet.
De baxter rol werd afgegeven terwijl er nog een maand medicijnen Sotalol en Pradaxa stond. Over medicijn gevaar gesproken.
Nu heeft mijn moeder een dagopname gehad. Ik had de apotheek moeten melden dat weer uit het ziekenhuis was terwijl ik heb aangegeven dat het maar een dagopname was. Nu heeft zij de nieuwe rol vrijdag nodig. Mag men dan
€ 15 in rekening brengen? Ik wil niet dat ze naar oude systeem terug gaat dit brengt alleen verwarring.
Als mantelzorger heb je al genoeg te doen. Absurd dat ik dan moet melden dat het hetzelfde blijft.


Antoinette Bolscher 13/6/2022

Dag Nathalie,
dat is wel heel vervelend en onjuist, dat een gestopt medicijn toch in de baxterrol blijft komen! Mij lijkt dat er dan in de communicatie tussen apotheek en baxterleverancier iets niet goed gaat. Bellen en bespreken met de apotheek, is mijn advies.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Nathalie 13/6/2022

Hoi,

Bij ons komt het nu voor dat er al 4 weken medicatie in de baxterrol zit wat er niet in hoeft te zitten. Dit is stopgezet door de instellingsarts (heeft al 4 keer gemaild) en de huisarts (heeft ook 1 keer gemaild). Hoe zou het kunnen dat dit blijft fout gaan al een aantal weken achter elkaar?


Antoinette Bolscher 2/5/2022

Dag Paula,
Ik heb voor jouw vraag informatie opgevraagd bij de KNMP, de landelijke vereniging van apothekers. Er is geen wettelijke bepaling voor het aantal medicijnen in baxterzakjes. En ook geen landelijke bepaling, richtlijn of protocol van de beroepsgroepen zelf over het aantal per zakje.
Lokaal kunnen er wel afspraken zijn gemaakt over het maximale aantal (of aantal soorten) medicijnen per zakje, dit kan ook afhankelijk zijn van de Baxterleverancier.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


Paula 29/4/2022

Bij ons staat in het protocol dat er in 1 baxterzakje maximaal 4 verschillende soorten tabletten mogen zitten en maximaal 8 als totale hoeveelheid. Nu trof ik bij 2 baxter van verschillende apothekers aan dat er 5 of 6 verschillende soorten in 1 zakje zitten. Volgens de apotheek zit er geen ristrictie op de hoeveelheid per baxterzakje. Nu vraag ik mij af of dit kloopt, is hier landelijk/wettelijk een afspraak over en waar zou ik deze info kunnen vinden om het zelf te toetsen?


Antoinette Bolscher 16/1/2022

Beste Gerben,
De toedientijden worden (op basis van voorschrift door de voorschrijver) door de apotheker vermeld op de toedienlijst en de medicatiezakjes. Ik adviseer je dan ook om met de apotheek contact op te nemen, en te overleggen over de toedientijden. Er zijn medicijnen waarbij de toedientijd heel strikt geldt, en er zijn medicijnen waarbij meer speling is.
Hartelijke groeten,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Gerben 16/1/2022

Kunnen de juiste specifieke tijden op de zakjes gezet worden?
Sommige medicijnen moeten goed over de dag verdeeld worden en de eerste moet dan om 10.00 in de ochtend. Nu staat er telkens op de zakjes 8.00 uur omdat dit blijkbaar bij 'ochtend' hoort, dit is erg verwarrend. Hoe kunnen de juiste tijden op de zakjes gezet worden ?


Antoinette Bolscher 30/11/2021

Beste A. Blom,
Nee, daar zijn geen regels voor. Het belang / voordeel van medicatie in Baxterrol is dat de medicatie per moment is verpakt en vooraf gecontroleerd. Door de medicatie in Baxterrol kan een cliënt langer eigen regie houden over het medicatiebeheer. Het voordeel voor de zorgmedewerker bij medicatie in Baxterrol is dat er geen dubbele controle nodig is, die bij losse risicovolle medicatie wel nodig is.
Dat is dus in het algemeen de meerwaarde.
Om voor medicatie in Baxterrol (GDS-rol) in aanmerking te komen heeft een cliënt een indicatie nodig. Op dat moment wordt dus bepaald of een baxterrol meerwaarde heeft voor de cliënt. Dat wordt dus per cliënt op maat bepaald.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


A Blom 30/11/2021

Beste ,
Is er een minimale hoeveelheid aan medicatie waarbij een baxterrol in gebruik genomen wordt ? Bijvoorbeeld de hoeveelheid tabletten, of hoeveelheid toedien momenten. Ik krijg nu af en toe terug van de apotheek dat het geen meerwaarde zou hebben om aan de baxterrol te beginnen.

Met vriendelijke Groeten,
A Blom
Verzorgende C, thuiszorg


Antoinette Bolscher 28/3/2021

Beste M. Boot,
dit is een vraag om te bespreken met
- de apotheker: die kan nagaan of deze medicatie apart in een zakje kan
- de apotheker en/of de arts: kan deze medicatie mogelijk worden vervangen door andere medicatie waarbij malen niet nodig is?
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


M. Boot 24/3/2021

Beste,

Wij hebben een cliënt met slikproblemen/hamsteren van pillen (alleen grotere tabletten) waarvoor wij de medicatie malen. Er zijn echter 3 medicijnen die niet gemalen mogen worden (MSR). Zou het mogelijk zijn dat deze medicijnen in een apart zakje op de rol komen zodat het makkelijker is om te zien wat wel en niet gemalen mag worden? En met wie moet er dan contact opgenomen worden, via de arts of apotheek?

M. Boot
Cliëntbegeleider GHZ


Antoinette Bolscher 15/3/2021

Dag Maya,
Alleen medicatie die is voorgeschreven door een arts, kan worden opgenomen in de baxterrol. De cliënt of zijn vertegenwoordiger zal dit dus moeten bespreken met de arts.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter


Maya 15/3/2021

als familie ook andere (homeopatische) middelen of voedingssupplementen erbij wil, kan dit dan ook in de Baxterrol worden opgenomen?


Antoinette Bolscher 3/3/2021

Dag Kevin,
Welke medicatie (en evt. in welke combinatie) in een Baxterrol kan, is de verantwoordelijkheid van de apotheker. Zij zullen daar vast wel lijsten voor hebben, maar die zijn mij niet bekend.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Kevin 3/3/2021

Beste,
Weet u of er ergens een lijst beschikbaar is met alle medicatie die in de baxterrol kan?
Hoor graag van u.
Groeten Kevin
Verpleegkundig begeleider


Antoinette Bolscher 17/2/2021

Beste Rene,
De vraag over de verpakking van medicatie is een deskundigheid van de apotheker, als je twijfelt zou ik het daar vragen.
Bij losse medicatie is een blister nodig om medicatie te kunnen identificeren.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Rene 16/2/2021

Heb een vraagje, mag het medicijn Çolchicine'ook gewoon zonder blister in de baxterrol ??

Mvg René


Antoinette Bolscher 6/11/2019

Beste Gerda,
De vraag over de inhoud van de baxterrol en mogelijke wijzigingen daarin, is iets om met de apotheker te bespreken. Dat is niet in het algemeen te zeggen. Ik adviseer je dus om met de apotheek contact hierover op te nemen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter/ ActiZ


Gerda Pronk 6/11/2019

Hoe wordt er bij de baxterrol omgegaan met de verschillende merken medicijnen. Als de verzekering alleen een bepaald merk vergoedt en later weer een ander merk wordt dit dan in de baxterrol veranderd en krijgt de client zonder dat hij het weet een ander merk? Met als gevolg allerlei bijwerkingen? Of wordt altijd hetzelfde merk in de baxterrol gebruikt? Mijn functie is helpende plus in wijkzorg.


Antoinette Bolscher 24/10/2019

Beste Laura,
Je vraag is niet helemaal duidelijk en over welke situatie je het hebt.
Wil je svp mij rechtstreeks mailen?
Antoinette Bolscher
a.bolscher@actiz.nl
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Laura 24/10/2019

Mag een Apotheek geld vragen voor aftekenlijsten en voor baxterzakjes?
Mvg, Laura


Antoinette Bolscher 14/10/2019

Beste Thoma,
De apotheker is verantwoordelijk voor het tussentijds aanpassen van medicatie in medicatiezakjes; alleen in uitzonderlijke situaties kan dit worden gedaan door zorgmedewerkers. Dat zijn dan zorgmedewerkers die al zijn betrokken bij de medicatietoediening aan de cliënt. Als zorgmedewerkers (in uitzonderingssituaties) de medicatie in het zakje wijzigen, doen zij dat met gegevens die zij al hebben of krijgen ten behoeve van hun taak om medicatie toe te dienen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Thoma 14/10/2019

Hallo
Is het noodzakelijk om met de leveranciers van een geneesmiddel distributiesysteem een verwerkersovereenkomst af te sluiten.
Als ik het goed lees, kan de apotheker het daadwerkelijk tussentijds aanpassen van de medicatie in de rollen/systemen delegeren.


Antoinette Bolscher 9/8/2019

Er zijn veel reacties geweest op het nieuwsbericht over het weggooien van de privacygevoelige informatie op medicatie/baxterzakjes. Enerzijds onbegrip en weerstand dat het hierbij gaat om privacygevoelige informatie die niet zomaar weggegooid mag worden. Anderzijds juist begrip, mensen die zeggen dat het natuurlijk gaat om privacygevoelige informatie die niet zomaar mag worden weggegooid en dat men ook al langer zo werkt. In het nieuwsbericht (zie link hieronder) staat de informatie beschreven vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als een professional de cliënt helpt bij de medicatie, is het ook de verantwoordelijkheid van de professional om veilig en verantwoord om te gaan met het afval. In de organisatie moet je met elkaar afspreken hoe je dat doet. Wetgeving en beroepsnormen geven daarvoor de kaders, vervolgens vertaal je die naar de toepassing in de eigen praktijk. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de organisatie (bestuur, management, professional) hoe er veilig en verantwoord wordt gewerkt. In de thuiszorg kun je bijvoorbeeld de gegevens op het zakje doorknippen, zwart maken met een stift, en soms kun je het met water afwassen. Je kunt ook met de cliënt bespreken dat het gaat om privacygevoelige informatie, en hoe hij dat weggegooid wil hebben. Leg de afspraak die je hierover maakt, vast in het zorgplan. Uiteindelijk is thuis de cliënt verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval. Het is belangrijk dat de cliënt begrijpt dat het gaat om privacygevoelige informatie. In de intramurale setting kan de organisatie bijv. afspraken maken met een bedrijf voor het afvoeren van privacygevoelige informatie, zoals ook vaak al wordt gedaan voor privacygevoelige documenten. Link naar het nieuwsbericht: https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/medicatiezakjes-baxterrol-afvalbak
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


otto 11/4/2019

wie vind een kunststof shredder/vernietiger uit?


Antoinette Bolscher 6/3/2019

Beste Marian,
Zoals je zegt: de cliënten zijn zich misschien niet bewust van de persoonsgegevens die ze zomaar in de prullenbak gooien. Je kunt ze daar dus op wijzen. En als organisatie hen helpen om die gegevens op een veiligere manier af te voeren, bijv. door de zakjes voor hen in te nemen / ze te vertellen waar ze die veilig kwijt kunnen en te (laten) vernietigen. Bespreek met elkaar hoe je hier op een veilige en praktische wijze mee om wil gaan.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter /ActiZ


Marian 1/3/2019

Hoi, ik werk in een revalidatiecentrum en ook met Baxter. Er zijn bij ons cliënten die de baxter in eigen beheer hebben en dus ook zelf de zakjes weggooien in de afvalbak. Vraag me af als ze zelf bewust zijn dat er persoonsgegevens op staan maar er geen moeite mee hebben dat ze het zo weg gooien is het dan ook een probleem of moeten zij ook alle zakjes bewaren en inleveren?


Gea 15/2/2019

Hoi Debby.
Bij onze zorggroep word het opgehaald door vangerrevink.nl
Die levert een container en ik heb nu de afspraak gemaakt dat ze 1x per maand komen legen. Gr. Gea


Debby 15/2/2019

Graag zou ik weten waar meer informatie te krijgen is over bedrijven die deze zakjes kunnen vernietigen. Bij ons binnen de organisatie is het op het moment een hot item.
Welke bedrijven kunnen hiervoor benaderd worden?


Gea 15/1/2019

Hallo, helaas zijn de baxterzakjes bij ons niet afwasbaar. Ook als ik er per ongeluk 1 heb meegewassen is het nog leesbaar. Bij onze organisatie worden alle zakjes apart ingezameld en door een speciale afval verwerker opgehaald.
Gr. Gea


Antoinette Bolscher 15/1/2019

Beste Karolina,
de gegevens op het etiket van baxterzakjes is privacygevoelige informatie (Algemene verordening Gegevensbescherming). De zorgaanbieder moet zorgvuldig omgaan met die gegevens. Daarom mag die informatie niet zomaar in de afvalbak. Een tip die ik hoorde is dat de tekst op de etiketten wateroplosbaar is, dus met natte vinger er over heen of onder de kraan houden, en de informatie is weg.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


karolina galant 6/1/2019

Goede dag,
ik doe onderzoek naar de beveiliging van de privacywet bij het weg gooien van zakjes van baxter. Dat wordt mij eind werkstuk voor mijn opleiding VIG. Heeft u misschien relatieve informatie,
met vriendelijke groeten,karolina


Antoinette Bolscher 13/11/2018

Beste Gea,
Ik heb jouw vraag voorgelegd aan de KNMP (apothekersvereniging).
Het antwoord:
Halve tabletten (dus een hele tablet gesplitst) kan niet in een medicijnzakje omdat aan een kant (snijkant) de beschermlaag ontbreekt, dat gaat afschuren.
Maar wellicht wordt in jullie situatie de halve tablet apart geseald/verpakt en in een medicijnzakje gedaan?
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Antoinette Bolscher 7/11/2018

Beste Jan,
In beginsel moet de rol en de toedienlijst overeenkomen, en werk je met de actuele Baxterrol die geleverd is bij de actuele toedienlijst. Rol en toedienlijst horen bij elkaar - je dient toe aan de hand van de actuele toedienlijst. Anders weet je immers niet wat je moet toedienen. En je controleert de actuele rol aan de hand van de actuele toedienlijst.
Ik zou in voorkomende situaties overleggen met de apotheker.
Antoinette Bolscher


Jan 4/11/2018

kan medicatie gegeven worden uit een oude baxterrol als er geen recente baxterrol is. In dit geval lag de oude er nog omdat cliënt tijdelijk uit huis was. Bij terugkeer kwam ze zonder medicatie. Jan(Verzorgende IG)


Gea 25/10/2018

Hallo Antoinette, in de tekst staat vermeld dat er geen halve tabletten in de baxter kunnen, maar dit kan wel.
Bij zorggroep Charim maken we gebruik van de baxterzakjes van u-plus uit oosterwolde deze verpakken de tabletten per stuk of per halve voor ons per deeltijd.
Groetjes van Gea medicatie aandachtvelder


Antoinette Bolscher 23/10/2018

Beste Hennie,
Het oplossen van het plastic vraagstuk en hoe het zou moeten als de plastic Baxter-verpakkingen zouden verdwijnen, gaat Zorg voor Beter te buiten; wij richten ons op de inhoudelijke aspecten van veilige zorg, niet op de verpakkingen. Belangrijk is dat individueel voorverpakte medicatie beschikbaar blijft.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZvB/ActiZ


Henny 23/10/2018

Hoe denkt Zorg voor Beter het plastic probleem op te lossen nu er een verbod komt op wegwerp plastic (Baxter)


Jesse 19/9/2018

Waar kan die vertrouwelijke container verkregen worden?


Antoinette Bolscher 18/7/2018

Een tip van een organisatie:
"Wij maken gebruik van een vertrouwelijke container die door het afvalbedrijf regelmatig wordt geleegd."


Antoinette Bolscher 17/7/2018

Beste Angelique,
Ik heb (nog) geen goede voorbeelden voor het omgaan met lege medicatiezakjes. Ik ga na of we een oproep kunnen plaatsen op ZvB voor goede ideeën. Als jullie een goed idee krijgen, hoor ik het ook graag!
Antoinette Bolscher


Angelique Noordeloos 16/7/2018

Hallo, ik ben als coach Waardigheid en Trots op meerdere plaatsen werkzaam. Binnen 1 van de zorgorganisaties waar ik werkzaam ben zijn we op zoek naar een goede, werkbare oplossing voor lege baxterzakjes. Heb je mogelijk goede voorbeelden die ik zou kunnen bevragen? Groet Angelique


Antoinette Bolscher 7/6/2018

Beste Anne,
Lege baxterzakjes zijn ook onder de oude privacywetgeving al privacygevoelige informatie, dus die kunnen niet zomaar bij het restafval. Als de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor het medicatiebeheer, hoort daar ook bij het zorgvuldig omgaan met het afval / lege baxterzakjes met gevoelige informatie. Een oplossing die ik heb gehoord is dat de zakjes worden verzameld in een aparte container, bijvoorbeeld de container van de apotheek.
Over de wijze van afvoer moet je met elkaar / apotheker afspraken maken.
Antoinette Bolscher
expert ZvB / voorzitter Platform medicatieveiligheid


Anne 7/6/2018

Mijn vraag is: waar moeten de baxterzakjes in weggegooid worden? Is daar ook een protocol voor?
Ik vraag mij dit af omdat er wel allemaal gegevens op de baxter staat.