Naar hoofdinhoud Naar footer

Welbevinden en levensvragenZingeving, Wmo en welzijn

Om eigen regie en eigen kracht aan te spreken helpen de Wmo consulenten om gerichter en effectiever hulp te bieden aan ouderen met levensvragen.

Zingeving en participatie

Onderstaand filmpje (3 min) uit 2014 laat zien op welke wijze aandacht voor zingeving een bijdrage levert aan participatie.

YouTube video thumbnail

Welzijn

Sociaal werkers komen levensvragen bij ouderen tegen. Denk aan (vrijwillige) ouderenadviseurs, ouderenwerkers, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkers. Zij kunnen bijdragen aan een zinvolle dagbesteding voor cliënten.

Een goed signaleringsnetwerk met thuiszorg, kerken en vrijwilligersorganisaties helpt om eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen te voorkomen. Eenzaamheid en zingeving liggen vaak in elkaars verlengde: veel levensvragen ontstaan uit gebrek aan intimiteit, en wanneer je alleen bent is het moeilijk om te uiten wat er ten diepste in je omgaat.

Wmo

Om eigen regie en eigen kracht aan te spreken helpt de Wmo consulenten wanneer ze kiezen voor een brede verheldering van vragen van burgers. Wanneer je weet wie iemand is en hoe iemand leeft, wat iemand zelf kan en waar ondersteuning bij nodig is, kun je gerichter en effectiever hulp bieden als dat nodig is.
In die brede vraagverheldering is het belangrijk om ook aandacht te geven aan de zingevingsdimensie, omdat daarmee ‘de vraag achter de vraag’ tevoorschijn komt en je aan kunt sluiten bij datgene wat iemand in zijn leven als zinvol ervaart.

Het doel van de Wmo

De Wmo heeft tot doel de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een ziekte, beperking of aandoening te vergroten. Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van cliënten door mantelzorgers, vrijwilligers of professionals, helpt om een betekenisvolle invulling aan deze Wmo-doelen te geven. Cliënten krijgen beter zicht op de ‘bronnen’ die bijdragen aan hun welbevinden.
Denk bij bronnen bijvoorbeeld aan relaties, hobby’s of vrijwilligerswerk. Aandacht voor zingeving versterkt hiermee de eigen regie: cliënten kiezen voor oplossingen die daadwerkelijk bij hen passen.

Kennisdossier en studiemateriaal

Hieronder vind je een aantal publicaties over zingeving en levensvragen in Wmo en sociaal werk.

Zin in zelfredzaamheid

Het kennisdossier Zin in zelfredzaamheid gaat over zingeving en welbevinden in de Wmo. In het dossier staan tips voor Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers om het thema zingeving in het gemeentelijke beleid en in de lokale uitvoering van de Wmo te borgen. Het is bedoeld als hulpmiddel en een aanmoediging om met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan over de speciale aandacht die zingeving binnen de Wmo vraagt. In het dossier staan bovendien veel goede voorbeelden en succesvolle aanpakken rond zingeving uit de praktijk.

Download het kennisdossier 'Zin in zelfredzaamheid - Zingeving en welbevinden in de Wmo' op de kennisbank van de Patiëntenfederatie Nederland.

Kiezen en verbonden blijven

Op de website van uitgeverij Coutinho vind je studiemateriaal over het thema Kiezen en verbonden blijven. Het geeft zicht op hoe professionals de zelfredzaamheid en participatie van senioren in de wijk kunnen versterken, hoe sociaal isolement van ouderen voorkomen kan worden en hoe we beter gebruik kunnen maken van de eigen kracht van ouderen.

Bekijk het studiemateriaal Kiezen en verbonden blijven van uitgeverij Coutinho.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden