Naar hoofdinhoud Naar footer

Kwaliteitskaders

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Op deze pagina vind je informatie over de verschillende kwaliteitskaders. Zijn dingen niet geregeld zoals ze in het Kwaliteitskader staan? Ga dan in gesprek met je team en je werkgever. Zo kun je iedereen aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Tip: Laat het Kwaliteitskader regelmatig per onderdeel terugkomen in het teamoverleg; Wat betekent het voor jou?

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werd vastgesteld in 2017. De centrale doelstelling van het kwaliteitskader is ‘Samen leren en ontwikkelen’. Op 1 juli 2021 is de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Samen met de handboeken met de indicatorensets voor meetjaar 2021 zijn ze opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

Doelen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat we gezamenlijk onder goede zorg verstaan en hoe daaraan gewerkt wordt in verpleeghuizen. Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel van het kader is drieledig:

  1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg.
  2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Video over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In deze video hoor en zie je wat er onder goede zorg wordt verstaan. Deze publieksversie is een vertaling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Een paar punten uit het kwaliteitskader uitgelicht:

  • Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie.
  • Elke verpleeghuisorganisatie moet een kwaliteitsplan opstellen.
  • Er geldt een norm voor personeelsbezetting die rekening houdt met diversiteit. De samenstelling van het personeel moet passen bij de zorg die cliënten nodig hebben. Dit betekent de ene keer 1 medewerker op 8 cliënten, de andere keer 4 op 8 cliënten.
  • Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie aan te leveren over de indicatoren basisveiligheid.
  • Registratie is geen doel op zich maar moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering. 

Downloads over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

Handboek indicatoren basisveiligheid

Verenso en V&VN hebben in 2018 het Handboek indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg gepubliceerd. De indicatoren sluiten aan bij het nieuwe Kwaliteitskader en gaan over medicatieveiligheid, decubituspreventie, verminderen vrijheidsbeperking en afspraken rond het levenseinde. De teams in verpleeghuizen dienen zelf aan de slag te gaan met deze kwaliteitsinformatie. Eén van de hulpmiddelen hierbij is regelmatig metingen te doen. In het handboek zijn ook aanvullende indicatoren van de IGJ opgenomen.

Kwaliteitskader Wijkverpleging

In juni 2018 heeft het Zorginstituut Nederland het kwaliteitskader voor de wijkverpleging vastgesteld en opgenomen in het register. Het kwaliteitskader voor de wijkverpleging stelt de cliënt centraal. Wat iemand zelf wil en kan, vormt het uitgangspunt voor zorgprofessionals om goede zorg en ondersteuning te geven. Ook bepaalt de cliënt voortaan of de zorg voldoet. 

Wijkverpleging wordt in het kwaliteitskader beschreven als een team dat zich met partners in de buurt inzet voor de gezondheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Verpleegkundigen en verzorgenden helpen niet alleen thuis, maar zijn ook preventief in de wijk actief. De verpleegkundigen schakelen waar nodig met mantelzorgers en meer gespecialiseerde hulpverleners, bijvoorbeeld in de geriatrie, dagbesteding of sociaal werk.

Meer informatie over dit kwaliteitskader vind je in het thema Samenwerken in de wijk.

Toetsingskader IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in maart 2017 een toetsingskader voor de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg gepubliceerd dat is gebaseerd op het nieuwe kwaliteitskader. Het toetsingskader gaat over: persoonsgerichte zorg, deskundigheid en inzet van personeel en kwaliteit en veiligheid. Als een inspecteur het nodig vindt, kan ook worden gekeken naar bijvoorbeeld medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, hygiëne, mondzorg, onbegrepen gedrag of disfunctioneren.

  • Toetsingskader IGZ en de verkorte versie van het Toetsingskader IGZ vind je op de website IGZ.

Ongeplande ziekenhuisbezoeken voorkomen

Ongeplande ziekenhuisbezoeken, zoals een ongepland bezoek aan de Spoedeisende Hulp of een ongeplande ziekenhuisopname, komen vaak voor onder kwetsbare ouderen. Het is belangrijk om - waar mogelijk - dit soort ziekenhuisbezoeken te voorkomen. Maar op welke factoren heb jij als zorgprofessional invloed? Aan welke knoppen kan jij draaien? Met casussen, citaten en inspirerende voorbeelden helpen we je op weg.