Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

​Zorggroep Oude en Nieuwe Land, een zorgorganisatie actief in de Noordoostpolder, Steenwijkerland en Urk, zet zich in voor betere samenwerking met mantelzorgers. Zij doen dit door het aanpassen van werkwijzen en procedures.

Voorbeeld verbeteren mantelzorgZorggroep Oude en Nieuwe Land was 1 van 80 deelnemers van het door het ministerie van VWS gefinancierde programma In voor Mantelzorg (2014-2016) voor een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers.

Doel

Streven naar een betere samenwerking met de mantelzorgers en versterking van de informele zorg rondom de cliënt. De inzet van de beroepskracht is aanvullend op de informele zorg, de beroepskracht is in staat de informele zorg te ondersteunen.

Resultaten

De samenwerking met mantelzorgers is versterkt door aanpassingen in werkwijzen en procedures:

 • Samenwerken met mantelzorg is een onderdeel van het zorgleefplan en komt terug op het anamneseformulier en de veilige zorgkaart.
 • Samenwerken met de informele zorg is als vast onderdeel op de teamagenda gezet.
 • De interne communicatiesite 'Ontmoetingsplein' is uitgebreid met het thema informele zorg.
 • De samenwerking met mantelzorgers is structureel onderdeel van de MDO's (multidiciplinaire overleggen).
 • De rol en verantwoordelijkheden van de EVV'er (eerst verantwoordelijk verzorgende) worden opnieuw vastgesteld.
 • Bij de meting cliënttevredenheid zijn vragen opgenomen over de samenwerking met mantelzorg.
 • Meer samenwerking met de welzijnsorganisaties om zorg en welzijn dichter bij elkaar te brengen.

Medewerkers zijn beter toegerust door:

 • Te benoemen dat in de zelfverantwoordelijke teams samenwerking met de informele zorg van iedereen is.
 • Het volgen van workshops 'Samenwerken met informele zorg'.

Mantelzorgers zijn beter betrokken door:

 • Het zorgleefplan samen met de cliënt en mantelzorg in te vullen.
 • Mantelzorgers te laten meedoen met de workshop 'Samenwerken met informele zorg.
 • Verbetering van de kwaliteit van de verhuisgesprekken van thuis naar intramuraal.
 • Familieavonden met het thema samenwerken.

Aanpak

 • Een projectteam waar zowel verschillende disciplines als mantelzorgers deel van uit maakten.
 • Gebruik van de Samenspelscan en het screenen van dossiers om een nulmeting te doen. Herhaling hiervan om de ontwikkeling bij te houden.
 • Ontwikkeling van een workshop Samenwerken met informele zorg  met gebruik van  de zorgdriehoek, SOFA model en filmpjes van 'Goed in gesprek'.
 • Organisatie van familieavonden, per afdeling op verschillende manieren aan de hand van stellingen.
 • Het verloop van het In voor Mantelzorg traject is intern gecommuniceerd, via formele en informele kanalen. Dit gebeurde zowel mondeling, digitaal als schriftelijk.
 • Het samenwerken met de informele zorg is als regulier onderdeel opgenomen in bestaande vormen, zoals formulieren en teamvergaderingen.

Beleving

Medewerkers

Medewerkers vinden het lastig om het gesprek te voeren met de cliënt en tegelijk onderling de afspraken helder te houden. Een medewerker: 'Ik heb met mevrouw afgesproken dat haar zoon 's avonds een en ander doet. Hij vindt het prettig om op deze manier iets te doen en ik kan intussen wat anders doen. Mijn collega weet dat niet en pakt toch weer alle verantwoordelijkheden op.'

Wat het hen oplevert:

 • Inzicht in de rol van de informele zorg in het zorgproces.
 • In teamvergaderingen met elkaar spreken over samenwerken met mantelzorg en de mogelijkheden.

Cliënten

Cliënten vinden het niet altijd prettig om eerst veel van het eigen netwerk te vragen, zij voelen zich juist zelfstandiger door inzet van de zorg die ze betalen voor de hulp.

Wat het hen oplevert: 

 • Cliënten komen meer in de eigen kracht.
 • Cliënten zijn minder afhankelijk van de zorg.

Mantelzorgers

Mantelzorgers denken dat zij in het verzorgingshuis bepaalde dingen niet meer mogen, zij zien het als een instituut met regels. Zij zouden wel meer willen doen, maar vinden het makkelijker als ze een concrete vraag krijgen. Daarmee is duidelijk dat de werkelijke cultuurverandering nog ver weg is.

Wat het hen oplevert: 

 • Meer ondersteuning door professionals.

Tips

 • Het werken met een projectteam werkt goed voor het draagvlak. Het vraagt aandacht om daarin mantelzorgers te vinden die daadwerkelijk kunnen bijdragen. Belangrijk is om het vooraf goed met hen door te spreken. Dat zij deelnemer zijn is wel een groot voordeel om theorie en praktijk op elkaar aan te laten sluiten.
 • Dat geldt ook voor mantelzorgers en vrijwilligers die deelnemen aan de workshop. Dit is zeer effectief en zorgt wederzijds voor meer begrip.
 • Bekijk vanaf de start van de hulpverlening wie je in de organisatie tegenkomt. Betrek hen van het begin af aan bij het verandertraject.
 • Let erop dat het verandertraject geen op zichzelf staand traject is, maar dat het verbinding heeft met andere ontwikkelingen in de organisatie. Bij ons was dat bijvoorbeeld het overgaan naar zelfverantwoordelijke teams.
 • Communiceer veel en regelmatig op verschillende manieren en in andere bewoordingen over het onderwerp. Vraag vooral betrokkenen, medewerkers en mantelzorgers formeel en informeel te communiceren in de organisatie.
 • Zorg voor een goede regievoerder die de koers aanhoudt, ook bij stormen in de organisatie. Iemand die verbindingen kan leggen.

Organisatie

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Sector van de pilot: ouderenzorg (verzorgingshuis en thuiszorg)
Regio: Noordoostpolder (proeftuinen) daarnaast Steenwijkerland en Urk
Aantal medewerkers: 2600 totaal en 200 in de proeftuinen
Aantal mantelzorgers: in de proeftuinen 200
Aantal cliënten: 3000 totaal en 155 in de proeftuinen
Aantal vrijwilligers: 800 totaal
Website: www.zorggroep-onl.nl

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]