Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Cijfers over mantelzorg in Nederland

Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland? De belangrijkste cijfers over mantelzorg in Nederland op een rij. De cijfers zijn afkomstig uit het SCP-rapport 'Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016'.

Cijfers mantelzorgers in Nederland

Aandeel informele helpers

Ruim een derde van de 16-plussers (36%) geeft informele hulp. Dat zijn circa 5 miljoen mensen. De meesten van hen geven mantelzorg (32%): persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, vervoer, administratieve hulp of emotionele steun. Er zijn ruim 1 miljoen vrijwilligers actief in de hulp of ondersteuning. Daaronder schaart het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ook incidentele vrijwilligers en vrijwilligers die niet via een organisatie actief zijn.


Figuur 1: omvang van de informele hulp 2016 in procenten

Kenmerken mantelzorgers

• 56 % van de mantelzorgers in Nederland is vrouw.
• 36 % van de vrouwen in Nederland is mantelzorger.
• 10 % van de vrouwen in Nederland is vrijwilliger.
• 43 % van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.
• 34 % van de mantelzorgers is ouder dan 65 jaar.
• 44 % van de mantelzorgers heeft in de zorg gewerkt.

Verschillen tussen subgroepen

De 45-64-jarigen geven relatief vaak mantelzorg, veelal aan hulpbehoevende (schoon)ouders. De 55-74-jarigen zijn relatief vaak actief in het vrijwilligerswerk in de zorg. Mensen met werkervaring in de zorg bieden vaker informele hulp dan anderen.


Figuur 2: aandeel mantelzorgers en vrijwilligers 2016 in procenten

Kennis en kunde bij mantelzorgers

Het merendeel van de mantelzorgers, bijna vier van de vijf, voelt zich voldoende kundig om de hulp te geven, en twee derde heeft voldoende kennis. Bijna een op de vijf mantelzorgers geeft aan kennis te missen en 15% zegt dat niet te weten. Bijna een op de tien geeft aan zich niet kundig te voelen.
Met name mensen die iemand helpen met dementie, psychische problemen of een terminale ziekte ervaren een hoge belasting. Aandachtspunten zijn de onbekendheid met de mogelijkheden voor ondersteuning, de toegang tot respijtzorg en onvoldoende aandacht voor het welbevinden van informele helpers door professionals.

Kennisbehoefte

• Hoe om te gaan met de beperkingen van de hulpbehoevende (49%).
• Kennis over de beperking waaraan de hulpbehoevende lijdt (35%).
• Kennis over medicijnen (27%).
• Kennis over het gebruik van hulpmiddelen (20%).


 Figuur 3: kennisbehoefte mantelzorgers naar type hulpontvanger 2016 in procenten

Hiernaast miste een op de tien kennis over iets anders, zoals over wetten en regels en hoe (meer) hulp aan te vragen. Sommigen gaven echter aan dat zij juist niet meer kennis wilden hebben, omdat zij vonden dat het missen van kennis betekent dat deze hulp moet worden overgelaten aan professionele hulpverleners.

Bijna een op de tien ervaart een hoge belasting

Velen ervaren dat de situatie van degene voor wie zij zorgen hen nooit loslaat (43%), dat zij meer moeite hebben dan anders om hun eigen huishouden te regelen (21%), dat door het geven van hulp hun gezondheid is achteruitgegaan (7%) of dat zij ziek of overspannen zijn geraakt omdat ze hulp geven (4%). In totaal voelt ongeveer 8,6% van de mantelzorgers zich zwaarbelast door de zorgtaak (ongeveer 380.000 volwassenen). Bij helpers die lang en intensief helpen, is een grotere groep ernstig belast (25%); het gaat om ongeveer 190.000 personen. Onder de overbelaste helpers zijn de helpers van personen met een terminale ziekte oververtegenwoordigd, net als mantelzorgers van personen met dementie of geheugenproblemen en mantelzorgers van personen met een psychisch probleem.

Ondersteuningsbehoefte vrijwilligers

Mensen realiseren zich vaak niet dat ook vrijwilligers overbelast kunnen raken. Zij geven weliswaar minder complexe en intensieve hulp dan veel mantelzorgers, maar bieden wel vaak ondersteuning aan kwetsbare mensen, zoals mensen met dementie, langdurige lichamelijke beperkingen of in terminale situaties. Vrijwilligers helpen in 2016 vaker iemand met dementie dan in 2014 (27% van de vrijwilligers versus 20%). Een op de vijf ervaart het vrijwilligerswerk als zwaar. Vrijwilligers kunnen ook het gevoel hebben in een klem te zitten, omdat ze moeilijk met het vrijwilligerswerk kunnen stoppen of denken dat er geen geschikte opvolger is. Dit laatste laat zien hoe belangrijk het is om voldoende vrijwilligers te werven én te behouden.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]