Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Hygiëne

Risico's voor medewerkers

Hygiënisch werken is niet alleen van belang voor cliënten, maar ook voor medewerkers. Ook zij lopen gevaar. Werknemers in de zorg komen in aanraking met allerlei bacteriën, virussen en parasieten en kunnen hierdoor infecties oplopen en ziek worden. Wat moeten zorgorganisaties doen?

Organisaties moeten hun medewerkers beschermen. De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, ziet daarop toe.

Voorkomen van eczeem

De Inspectie SZW geeft aan dat er door veel en vaak handen wassen of door het gebruik van handschoenen eczeem of een latexallergie kan ontstaan. Het gebruik van handcrème en handalcohol in plaats van handen wassen kunnen eczeem (deels) voorkomen. Wanneer iemand een latexallergie heeft, moeten er handschoenen gebruikt worden waarin geen latex zit.

Regels voor organisaties

De Inspectie SZW geeft aan dat organisaties het volgende moeten doen:

 • U beoordeelt de aard, mate en duur van de blootstelling aan biologische agentia.
 • U brengt het risico voor alle werknemers (inclusief uitzendkrachten, stagiairs en leerlingen) in kaart.
 • U beschrijft de maatregelen die nodig zijn om blootstelling te voorkomen of te beperken en voert deze uit. Dit komt meestal neer op een combinatie van technische, organisatorische en hygiënische maatregelen, aangevuld met persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccinatie.
 • Bij infectieziekten waarvoor verpleging in isolatie nodig is, zijn specifieke maatregelen vereist, zoals het dragen van handschoenen en/of adembescherming.
 • U geeft voorlichting aan werknemers over de mogelijke gevaren die zij lopen en over de maatregelen om blootstelling te voorkomen.
 • U geeft voorlichting over het gebruik van beschermingsmiddelen, de hygiënische voorschriften en over wat te doen bij incidenten.
 • U toetst regelmatig of de kennis die werknemers hebben opgedaan, nog steeds bekend is (bijvoorbeeld in het werkoverleg).
 • Iedere werknemer die kans loopt op besmetting kan zich arbeidsgezondheidskundig laten onderzoeken.
 • U meldt incidenten of ongevallen met agentia van categorie 3 of 4 aan de Arbeidsinspectie. Bijvoorbeeld incidenten waarbij besmetting mogelijk leidt tot TBC, HIV of hepatitis B of C.
 • Na een incident waarbij bloed-bloedcontact is opgetreden, handelt u volgens een post-expositieprotocol (zie de Leidraad Prikaccidenten van het Nationaal Hepatitis Centrum). Wanneer zich beroepsziekten en/of (prik)incidenten voordoen, onderzoekt u de oorzaak daarvan en neemt u maatregelen.
 • Werknemers die kans lopen om intensief met bloed in contact te komen, moet u in de gelegenheid stellen zich (op kosten van de werkgever) te laten vaccineren tegen hepatitis B.

Controle van de inspectie

De Inspectie SZW inspecteert op de volgende aspecten:

 • Zijn de risico’s met betrekking tot blootstelling aan biologische agentia voldoende in kaart gebracht in de RI&E?
 • Zijn de bijhorende beheersmaatregelen genomen?
 • Hebben werknemers na een (prik)incident snel toegang tot een adequate beoordeling en behandeling?
 • Worden (prik)incidenten geanalyseerd en worden er zo nodig verbeteringen doorgevoerd?
 • Is gewaarborgd dat werknemers voldoende zijn voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die ze moeten nemen?

In de Arbocatalogus VVT vind je meer informatie.

Afspraken over wat te doen bij prikincidenten

Prik-, bijt-, snij- en spatincidenten moeten natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden. Maar als het dan toch gebeurt, moet de zorgorganisatie de juiste maatregelen hebben genomen:

 • Medewerkers moeten weten waar ze zich moeten melden na een incident. Zorg dus voor een goed protocol waarin duidelijk staat aangegeven waar, wanneer, hoe en hoe snel medewerkers zich moeten melden, ook buiten kantooruren.
 • Zorg voor 7 x 24 uur bereikbaarheid.
 • Maak afspraken met bijvoorbeeld de GGD voor analyse en behandeling.
 • Zorg dat alle medewerkers de afspraken kennen.
 • Zorg voor een meldingsprocedure incidenten en analyseer waarom iemand zich geprikt heeft.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.