Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe vaak moet je rapporteren? Wat staat hierover in de wet?

De Richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging van V&VN geeft niet concreet aan hoe vaak je moet rapporteren, maar geeft wel duidelijkheid waaraan de rapportage moet voldoen om kwaliteit en continuïteit van de zorg te bereiken. Daarnaast is de voortgangsrapportage van belang voor het bijsturen van de zorg op grond van de actuele situatie van de cliënt. Een voortgangsrapportage wordt ook wel ‘tussenrapportage’ genoemd.

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is het van belang dat je in de voortgangsrapportage:

  • Observaties noteert van omstandigheden of gebeurtenissen gerelateerd aan een specifiek cliëntprobleem.
  • De omstandigheden of gebeurtenissen beschrijft die aanleiding waren om de beschreven cliëntproblemen aan te passen.
  • Een reden geeft indien je interventies niet volgens het zorgplan hebt uitgevoerd.
  • Uitgevoerde interventies die niet in het zorgplan opgenomen waren noteert met de reden voor uitvoering.
  • De omstandigheden of gebeurtenissen beschrijft die tot bijstelling van de zorg en het zorgplan kunnen leiden.

De voortgangsrapportage is een communicatiemiddel tussen zorgprofessionals. En opvolgende beroepsbeoefenaren moeten aan de hand van de voortgangsrapportage de zorgverlening kunnen continueren.

Aanleiding

Soms wordt de vraag gesteld of 1x per week rapporteren volstaat. Deze vraagt ontstaat vanuit de gedachte dat er weinig bijzonderheden te vermelden zijn voor een cliënt. We horen vaak terug dat de rapportages die er zijn, vervolgens weinig toevoegen zoals: ‘Mevrouw kreeg haar zorg’ of ‘Zorg volgens plan’.

De rapportage is niet bedoeld om je eigen handelen te verantwoorden, maar om de zorg rond de cliënt te kunnen monitoren. Dus: als je elke dag rapporteert: ‘Mw heeft gedoucht’, kun je beter rapporteren wanneer je hiervan afwijkt. Maar ook meer te observeren hoe de client reageerde of zich voelt tijdens het zorgmoment.

De zorgverzekeraar verwacht dat de zorg navolgbaar is. Dit betekent niet dat je elke dag dezelfde rapportage schrijft, maar aangeeft wanneer je afwijkt van de afgesproken zorg zoals deze in het zorgplan is beschreven.

Hierbij is het belangrijk om je als zorgprofessional af te vragen of je dan ook verder kijkt naar de client dan de dagelijkse zorgverlening: wassen, aankleden, stoelgang en voeding. Wat zou je kunnen rapporteren over het welzijn van en een zinvolle dagbesteding voor de cliënt?

Wat kun je doen?

Maak met elkaar werkafspraken over wat en waarover je minimaal verwacht te rapporteren over een cliënt. Daarbij is hierin de wens van de cliënt en naaste ook leidend, en ga na wat zij verstaan onder relevante rapportage. Zeker in de huidige tijd waarin het voor client en naaste steeds meer inzage en betrokkenheid hebben in het elektronische zorgdossier.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden