Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in de wijkProgramma Integraal Werken in de Wijk

In het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over integraal werken in de wijk. Lees meer over het programma en de publicaties.

Integraal werken is een aanpak waarbij er samenhang is in zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de cliënt. Eén cliënt, één gezamenlijk plan, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de klant mee worstelt.

Multidisciplinair samenwerken

Professionals werken multidisciplinair met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op elkaar af. De aanpak wordt veel gebruikt bij meervoudige problematiek en kwetsbare doelgroepen. Het Landelijk programma Integraal Werken in de Wijk heeft als doel: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt bij integraal werken en wat nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Bekijk de video:

YouTube video thumbnail

(Filmpje 2018, gecheckt 2022)

Waarom integraal werken?

Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen of een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden, sommige mensen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen. Bijvoorbeeld rond opvoeding, geestelijke gezondheid, financiën en/of wonen.

Zorg- en welzijnsprofessionals, ambtenaren in het sociale domein (zorg, jeugd, werk en inkomen) en actieve burgers werken steeds intensiever met elkaar samen in de wijk, om deze mensen met meervoudige vragen en hun mantelzorgers goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? Waar loop je tegenaan in de samenwerking? In het programma Integraal werken in de wijk gaan de samenwerkende kennisinstituten op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor professionals en beleidsmakers.

Definitie IWW van integraal werken in de wijk

Integraal werken betekent in samenhang en afstemming domeinoverstijgend samenwerken aan effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners in de wijk, dichtbij en ter preventie van (escalatie van) problematiek. De ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van meervoudige problemen. Het versterken van de veerkracht van de samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie en het benutten van het eigen netwerk zijn daarbij vertrekpunt.

Focus van het programma

Integraal werken in de wijk richt zich specifiek op:

 • kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen, met meervoudige vragen
 • de toegang tot ondersteuning en zorg
 • samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals

Voordelen van integraal werken

Waarom kies je voor een integrale aanpak? De volgende voordelen zijn te noemen:

 • ondersteuning & zorg dichtbij en gebiedsgericht organiseren
 • laagdrempelig beschikbaar en zichtbaar zijn voor cliënten en burgers
 • tijdiger signaleren en interveniëren, meer 'erop afgaan' en sneller signalen uit de wijk horen
 • kwaliteitswinst behalen door intensieve samenwerking van verschillende disciplines in één team
 • zorgen dat er maatwerk wordt geboden door: één huishouden, één plan en één regisseur
 • goede samenwerking tussen professionals, maar ook met cliënten, mantelzorgers & vrijwilligers
 • goede dosering (niet alles tegelijk) wanneer er verschillende vraagstukken spelen
 • prioriteren in samenspraak met de cliënt
 • mogelijkheden om de ondersteuning en zorg goedkoper te organiseren
 • doublures af laten nemen en langs elkaar heen werken verminderen
 • vroegtijdig, preventief interveniëren zodat escalatie van problemen voorkomen kan worden

Publicaties van IWW uitgelicht

Bekijk alle publicaties van IWW op de website Integraal Werken in de Wijk

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden