Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Programma Integraal Werken in de Wijk

In het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over integraal werken in de wijk. Lees meer over het programma en de publicaties. 

Thuiswonende oudereIntegraal werken is een aanpak waarbij er samenhang is in zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de cliënt. Eén cliënt, één gezamenlijk plan, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de klant mee worstelt.

Multidisciplinair samenwerken

Professionals werken multidisciplinair met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op elkaar af. De aanpak wordt veel gebruikt bij meervoudige problematiek en kwetsbare doelgroepen. Het Landelijk programma Integraal Werken in de Wijk heeft als doel: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt bij integraal werken en wat nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Bekijk de video:

https://www.youtube.com/watch?v=aeRZM7TYZLg

(Filmpje 2018, gecheckt 2022)

Waarom integraal werken?

Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen of een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden, sommige mensen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen. Bijvoorbeeld rond opvoeding, geestelijke gezondheid, financiën en/of wonen.

Zorg- en welzijnsprofessionals, ambtenaren in het sociale domein (zorg, jeugd, werk en inkomen) en actieve burgers werken steeds intensiever met elkaar samen in de wijk, om deze mensen met meervoudige vragen en hun mantelzorgers goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? Waar loop je tegenaan in de samenwerking? In het programma Integraal werken in de wijk gaan de samenwerkende kennisinstituten op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor professionals en beleidsmakers.

Definitie IWW van integraal werken in de wijk

Integraal werken betekent in samenhang en afstemming domeinoverstijgend samenwerken aan effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners in de wijk, dichtbij en ter preventie van (escalatie van) problematiek. De ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van meervoudige problemen. Het versterken van de veerkracht van de samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie en het benutten van het eigen netwerk zijn daarbij vertrekpunt.

Focus van het programma

Integraal werken in de wijk richt zich specifiek op:

 • kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen, met meervoudige vragen
 • de toegang tot ondersteuning en zorg
 • samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals

Voordelen van integraal werken

Waarom kies je voor een integrale aanpak?  De volgende voordelen zijn te noemen:

 • ondersteuning & zorg dichtbij en gebiedsgericht organiseren
 • laagdrempelig beschikbaar en zichtbaar zijn voor cliënten en burgers
 • tijdiger signaleren en interveniëren, meer 'erop afgaan' en sneller signalen uit de wijk horen
 • kwaliteitswinst behalen door intensieve samenwerking van verschillende disciplines in één team
 • zorgen dat er maatwerk wordt geboden door: één huishouden één plan en één regisseur
 • goede samenwerking tussen professionals, maar ook met cliënten, mantelzorgers & vrijwilligers
 • goede dosering (niet alles tegelijk) wanneer er verschillende vraagstukken spelen
 • prioriteren in samenspraak met de cliënt
 • mogelijkheden om de ondersteuning en zorg goedkoper te organiseren
 • doublures af laten nemen en langs elkaar heen werken verminderen
 • vroegtijdig, preventief interveniëren zodat escalatie van problemen voorkomen kan worden

5 publicaties van IWW uitgelicht

Monitoring in het sociaal domein, bekeken vanuit de praktijk

Hoe volgen professionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? IWW en Movisie onderzochten de gebruikte monitoringsystemen en de manier waarop organisaties die inzetten. Dat biedt volop aanknopingspunten om het registreren zinvoller te maken. Ook met behoud van de huidige instrumenten.

Voor vragen over deze publicatie kun je contact opnemen met Barbara de Groen.

De Spil in de wijk

Hoe zorgen professionals ervoor dat er een optimale samenhang en verbinding is tussen het medisch en sociaal domein? Wat is volgens hen belangrijk in de samenwerking? Wat werkt? Lees de bevindingen en tips van de literatuurstudie en verkenning onder 20 professionals die een spilfunctie vervullen in de wijk.

Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn 

Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van integraal werken in de wijk. Je leest hoe zij aan de slag zijn gegaan met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen.

Wat werkt bij integraal werken in de wijk 

Onderzoek naar de werkzame elementen van integraal werken bij meervoudige problematiek. De focus ligt  op de vraag: wat werkt voor de cliënt? Waarmee zijn cliënten het meest of best geholpen en wat vraagt dit van henzelf en van de professional? Lees wat de 4 werkzame elementen zijn. 

Sociale wijkteams en informele zorg 

Hoe geef je als wijkteam de samenwerking met informele zorg vorm? Aan de hand van een model kun je meteen aan de slag! 

Bekijk alle publicaties van IWW op de website Integraal Werken in de Wijk

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.