Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2008 is het wettelijk verplicht om met elke cliënt een zorgplanbespreking te houden. De verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg moeten verplicht een zorgplan opstellen in overleg met de cliënten. De gedachte hierachter is dat cliënten die zorg krijgen van bijvoorbeeld verpleeghuizen en de thuiszorg, meer te zeggen krijgen over de invulling van die zorg. Dit is in 2013 positief geëvalueerd.
Evaluatie besluit zorgleefplangespreking (pdf) in opdracht van het ministerie van VWS.

Veranderingen per 1 jan 2015

Sinds 1 januari 2015 valt de zorg aan ouderen en chronisch zieken onder verschillende wetten. De zorg thuis valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen valt onder de Wet langdurige Zorg (Wlz). Beide wetten, of de uitwerking daarvan, zeggen iets over het zorgplan. Behalve dat de positie van de cliënt is nog iets verstevigd, is er ten opzichte van de AWBZ niet veel veranderd.

Wet Langdurige zorg

Ook in de Wet Langdurige zorg kun je lezen dat inspraak van de cliënt de reden is dat het zorgplan en de bespreking daarvan in de wet is geregeld. Het zorgplan is volgens de wet Langdurige zorg de uitkomst van dat wat met de cliënt of zijn vertegenwoordiger besproken is. De nieuwe wetgeving verschilt niet veel van de oude. De positie van de cliënt is wel iets verstevigd. Dat is in de wet uitgewerkt in drie punten:

 1. De cliënt moet de gelegenheid krijgen om zich voor te bereiden op het gesprek. Om dit goed te doen kan de zorgverlener hem een persoonlijk plan geven, dat de cliënt van te voren zelf kan invullen. De zorgverlener moet dan uiteraard de dingen die in dit plan staan ook meenemen in het zorgplan.
 2. De mantelzorger mag, als de cliënt dit wil, altijd bij de zorgplanbespreking aanwezig zijn.
 3. Beide, cliënt en mantelzorger kunnen ook gebruik maken van een cliëntondersteuner om het gesprek nog beter te kunnen voeren.

In de wet is ook vastgelegd dat dat gesprek zo snel mogelijk na de start van de zorg moet plaatsvinden. Het volgende moet worden besproken:

 • Wat het doel is van de zorg en hoe dat doel bereikt wordt.
 • Wie wat gaat doen.
 • Hoe de cliënt zijn leven in wil richten en welke ondersteuning de zorgverlener daarin kan bieden.
 • Hoe vaak er geëvalueerd zal worden en dat moet minimaal 2x per jaar.

Wet Langdurige zorg op Overheid.nl.
Het Besluit langdurige zorg op Overheid.nl. Het Besluit langdurige zorg is een algemene maatregel van bestuur van bepalingen van de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoofdstuk 6 gaat over de zorgplanbespreking.

Het zorgplan en de Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging die wordt gegeven door thuiszorgteams valt sinds 1 januari onder de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars stellen het werken met een zorgplan als kwaliteitseis. Het zorgplan vormt de basis voor de te leveren zorg. Een zorgplan is een dynamische set van afspraken van de cliënt en zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement.  Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de cliënt. Ze komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand. Zorgverzekeraars stellen daarom bij de zorginkoop eisen aan het zorgplan en volgen hiervoor onder andere de Richtlijn voor goede verslaglegging (website Zorgleefplanwijzer.nl) die Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland heeft opgesteld.

Naast de eisen vanuit de richtlijn, zijn er de volgende uitgangspunten:

 • De cliënt moet instemmen met het plan.
 • De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger dient het zorgplan te ondertekenen.
 • De regie en zeggenschap over het zorgplan ligt bij de cliënt.
 • De cliënt heeft te allen tijde inzage in het zorgplan.
 • Zelfmanagement en eigen kracht zijn leidend bij het opstellen van de doelen in het zorgplan.
 • Aard, omvang en beoogde duur van zorgverlening is altijd onderdeel van het zorgplan. Het zorgplan vermeldt daarnaast de prestaties.
 • Er moet altijd een zorgplan worden geschreven, inhoud en omvang is afhankelijk van complexiteit zorgvraag.
 • De evaluatie van het zorgplan is afhankelijk van de context, maar wordt in ieder geval bijgesteld indien meer dan 10% van de zorgvraag afwijkt.

Tenslotte borgt de zorgaanbieder dat het zorgplan dat is afgesproken met de cliënt continue up-to-date blijft wat betreft de aard van de zorg, de hoeveelheid zorg en de duur van de zorg.

Over wie het zorgplan opstelt, hebben zorgverzekeraars in hun inkoopgidsen verschillende richtlijnen. Vaak is het uitgangspunt dat de zorgaanbieder  voldoende verpleegkundigen niveau 5 in dienst heeft die de toegang bepalen, indiceren, coördineren en zorgplannen opstellen. Lees meer over Verpleegkundige Indicatiestelling op de website van V&VN.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Lvd Pal 2/8/2022

Zijn het ‘Besluit langdurige zorg’ en de ‘Wet Langdurige Zorg’ nog actueel. Er staat nl geldig tot 2015.
Vriendelijke groet
L Vd Pal


Talitha de Jonge 31/5/2021

Mijn oudere zus heeft down syndroom en woont in een zorginstelling! Wij doen maar 1 keer per jaar zorgplan bespreking (wist niet dat dit 2 keer moest gebeuren) maar de zorg instelling komt de afspraken die in het zorgplan niet na! En er zijn protocollen over afspraken kwijtraken! Wat voor waarde heeft een zorgplan? Wat voor recht verleend een zorgplan? Met vriendelijke groet Talitha de Jonge


monique 10/7/2020

verpleegkundige in de wijk


Monique Breugelmans 8/10/2019

Ik zorg voor een dementerende dame in een zorgcentrum. 2 x per jaar is er een zorgplanbespreking, ik mag daar 1 x per jaar bij aanwezig zijn. Ik zou graag beide keren aanwezig willen zijn.
Moet de zorginstelling dit toestaan?


Astrid Vreeling 14/5/2019

Ik vind hier niets terug over de verplichting van aanwezigheid van een arts tijdens het MDO. Dit is vanaf ZZP 4 toch ook verplicht?


Annemarie Vaalburg 27/11/2016

Beste Peter Plas,
Het ondertekenen van het zorgplan is de laatste stap in het komen tot gezamenlijke afspraken over de zorg. Ik begrijp uw aarzeling want u bent niet tevreden bent over die zorg. Daar zou ik het gesprek over aangaan, dus een stap terug in het proces.
Vriendelijke groeten, Anne Marie Vaalburg, V&VN


Peter Plas 27/11/2016

Onze dochter wordt verzorgd door een zorgteam waar wij als ouders geen vertrouwen in hebben. Nu moeten wij het zorgplan ondertekenen, maar wij arzelen om dat te doen. Wat zijn de consequenties?
Met vriendelijke groet,
Peter Plas