Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Voorwaarden voor organisatie

De organisatie regelt dat iedere cliënt in het bezit is van de algemene voorwaarden, een zorgovereenkomst en een goed ingebed zorgleefplan. De cliënt beslist mee in de zorg en de zorgorganisatie gaat correct om met klachten. Daarnaast mag de cliënt er op rekenen dat de zorgorganisatie hem adequaat informeert over relevante zaken. De zorgorganisatie voorziet in voldoende en competente zorgverleners, is goed bereikbaar en heeft bij een acute zorgvraag deskundige zorgverleners beschikbaar.

Indien de situatie van de cliënt daarom vraagt, regelt de zorgorganisatie toezicht. De zorgorganisatie streeft naar afstemming en continuïteit in de zorgketen.

Algemene voorwaarden
Zorgleefplan als communicatiemiddel in de keten
Waarin moet de organisatie voorzien
Zorgleefplan en handtekening

Algemene voorwaarden

Zorgorganisaties hanteren de landelijke, door brancheorganisaties en cliëntenorganisaties opgestelde, algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van de cliënt en wat zorgorganisaties in de zorgovereenkomst en het zorgleefplan met de cliënt afspreken.

Zorgleefplan als communicatiemiddel in de keten

Het zorgleefplan vermeldt het doel, de inhoud en het moment van de zorgverlening. Het bevat tevens een actueel overzicht met de verslaglegging van de geleverde zorg, nieuwe afspraken en eventuele mutaties van de zorg.In het zorgleefplan worden de acties, de resultaten, de voortgang en de bijstelling op basis van evaluatie genoteerd.

Afspraken met derden worden in het zorgleefplan opgenomen, zoals uitvoeringsverzoeken van artsen. Andere zorgverleners (zoals huisartsen), maar ook mantelzorgers worden gevraagd gebruik te maken  van het zorgleefplan en hun bevindingen en adviezen hierin vast te leggen.

Het zorgleefplan is een belangrijk communicatiemiddel tussen de zorgverleners en andere disciplines en waarborgt dat de zorgorganisatie haar afspraken met de cliënt nakomt.

Waarin moet de organisatie voorzien

De organisatie voorziet in:

 • Het werken met een systeem voor het zorgleefplan, dat goed is ingebed in de organisatie.
 • Regelmatige cliëntenbesprekingen en/of multidisciplinair overleg tussen relevante disciplines die deel uitmaken van dat systeem.
 • Evaluaties met de cliënt (minimaal twee keer per jaar, maar ook bij complexe zorg, na veranderingen in de inzet van zorg, of op verzoek van cliënt en/of zorgverlener).
 • Vastlegging van evaluaties, aanpassingen en structurele afwijkingen van het zorgleefplan.
 • Verbeteringen van zorg die voortvloeien uit besprekingen van het zorgleefplan.
 • Vastleggen wat er met het zorgleefplan gebeurt na beëindiging van de zorgverlening, bijvoorbeeld of de gegevens van de cliënt bewaard worden.

Zorgleefplan en handtekening

Er is geen wet die voorschrijft dat één en ander met een handtekening bevestigd moet worden. Wel staat er in een algemene maatregel van bestuur dat het zorgleefplan met de cliënt besproken moet worden en dat de cliënt met het zorgleefplan moet instemmen.

Modellen van zorgleefplan

Er zijn meerdere modellen van het zorgleefplan.

Voorbeeld: Visie op zorgleefplan

Zorggroep Rijnmond heeft in 2010 een Visie op Zorgleefplan (Algemeen Beleid, Management en beheer) opgesteld.
In dit document is aandacht besteed aan:

 • Waarom werken met een zorgleefplan?
 • De 4 levensdomeinen van het zorgleefplan.
 • Multidisciplinaire zorgverlening.
 • Vrienden, verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Schema transitie van het SAMPCL naar het zorgleefplan.

Download Visie op zorgleefplan van Zorggroep Rijnmond (pdf)

Bron

Kwaliteitsdocument 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (pdf). Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zorgverzekeraars Nederland en LOC Zeggenschap in Zorg, augustus 2013.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.