Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Materialen en tools voor samenwerking

Samen thuiswonende ouderen in de wijk ondersteunen betekent samenwerken tussen verschillende disciplines, samenwerken over de domeinen heen en samenwerken tussen organisaties binnen en buiten de zorg. De materialen en tools op deze pagina helpen je de samenwerking op te zetten en te verbeteren.

Ga direct naar:

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis
Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken
Netwerkthermometer
QuickScan interprofessionele (team)samenwerking
Tools interprofessioneel overleg eerste lijn
Digitale samenwerkingsthermometer
Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET)
Online tool positieve gezondheid
Technologie voor zorg en ondersteuning in de wijk
Spoed in de ouderenketen
Toolkit Preventie in de wijk
Analysetool Wijkgericht Integraal Werken
Draaiboek Samenwerken in de wijk
Omaha System
Krachtenveldanalyse samenwerkingsverband

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis

Hoe organiseer je proactieve en samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen thuis? Op deze vraag geeft de handreiking 'Kwetsbare ouderen thuis' antwoord. De handreiking beschrijft in zes heldere stappen hoe je deze zorg organiseert. De handreiking is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan kwetsbare ouderen thuis. Bij veel van deze ouderen is er sprake van meervoudige problematiek of extreme kwetsbaarheid. Bij iedere stap vind je instrumenten, werkwijzen en methodieken. 

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Terug naar boven

Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken

De gezondheid van burgers is gebaat bij sterke netwerken in de wijk. Hoe zet je een levendig wijknetwerk op? De toolbox 'Ontwikkel je wijknetwerk' van de HAN University of Applied Sciences biedt kennisproducten, instrumenten en tips. De kennisproducten zijn ingedeeld naar 4 stappen van netwerkontwikkeling. Deze stappen (de 4 v's) kun je als leidraad gebruiken om een wijknetwerk op te bouwen:

 1. netwerk verkennen
 2. netwerk vormgeven
 3. netwerk verdiepen
 4. netwerk verankeren

Terug naar boven

Netwerkthermometer

De Netwerkthermometer van adviesbureau Raedelijn is een online tool die je helpt in korte tijd een analyse te maken van jouw netwerk. Je krijgt een beeld van een aantal voorwaarden voor samenwerking en hoe jouw netwerk daarop scoort. Zo kun je nagaan hoe de samenwerking in je netwerk sterker kan worden. Met de tips uit de resultaten bekijk je hoe je dit kunt aanpakken. Voor Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en) is de tool gratis, voor andere organisaties zijn er kosten aan verbonden. Bekijk de demoversie om te zien hoe de netwerkthermometer werkt en hoe de resultaten worden teruggekoppeld.

Terug naar boven

QuickScan interprofessionele (team)samenwerking

De QuickScan van Zuyd Hogeschool is een instrument voor interprofessionele teams en netwerken om aspecten van hun samenwerking in kaart te brengen. Zij kunnen hiermee reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om deze te optimaliseren, bijvoorbeeld in een ontwikkel- of vervolgtraject.

Hoe werkt het? Deelnemers krijgen stellingen te zien met de vraag om de mate van aanwezigheid te beoordelen en aan te geven of het een ontwikkelpunt is voor het team of netwerk. De QuickScan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise op het gebied van interprofessionele samenwerking (in teams) en groepsdynamica. Het invullen van de QuickScan neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 

Terug naar boven

Tools interprofessioneel overleg eerste lijn

Eerstelijns professionals,zoals de huisarts, de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige, de maatschappelijk werker en de fysiotherapeut werken steeds meer samen rondom de hulp- of zorgvraag van een bewoner in de wijk. Deze interprofessionele samenwerking is niet vanzelfsprekend en verloopt niet altijd goed. Om de samenwerking tussen de disciplines in de eerste lijn te bevorderen ontwikkelde Zuyd Hogeschool in samenwerking met partners de volgende tools:

Terug naar boven

Digitale samenwerkingsthermometer

Digitale samenwerkingsthermometer van Hogeschool Windesheim waarmee de kwaliteit van samenwerking binnen een team in beeld gebracht én bijgesteld kan worden. De Teamthermometer van lectoraat Innoveren met ouderen van Hogeschool Windesheim maakt zichtbaar waar jouw organisatie of team en samenwerkingspartners tevreden over zijn en waar kansen liggen voor verbetering. Dit instrument is gemaakt voor teams in eerstelijnszorg en welzijn. 

Terug naar boven

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET)

De Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is. Het is een hulpmiddel dat gemeenten en hun partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. De tool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW).

Meer informatie en downloaden Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (2021, gecheckt 2022) op integraalwerkenindewijk.nl

Terug naar boven

Online tool positieve gezondheid

Mijn positieve gezondheidPositieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Het Institute for Positive Health (IPH) heeft een online tool ontwikkeld waarmee cliënten zelf hun positieve gezondheid kunnen meten. De vragen gaan over: 

 • Hoe voel ik me lichamelijk?
 • Hoe gaat het mentaal met me?
 • Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
 • Lukt het me te genieten van het leven?
 • In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
 • Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

Na afloop krijgt de deelnemer een overzicht met zijn persoonlijke scores. Zorgverleners kunnen de test inzetten als middel om in gesprek te gaan over de kwaliteit van leven. De tool geeft aanknopingspunten voor wat de cliënt belangrijk vindt in het leven en wat hij of zij zou willen veranderen.

Naar de tool Test jouw positieve gezondheid (gecheckt 2022) op mijnpositievegezondheid.nl 

Terug naar boven

Technologie voor zorg en ondersteuning in de wijk

Inspiratiebox Technologie in de wijk

In deze inspiratiebox vind je technologische oplossingen die geschikt zijn voor cliënten van zorg en welzijnsprofessionals in de wijk. Denk aan producten of oplossingen die cliënten prettig en zelfstandig laten wonen, helpen bij de dagstructuur of producten die helpen bij het (zelf) regelen van zorg. Ook lees je of er financieringsmogelijkheden voor de technologieën zijn.

Terug naar boven

Spoed in de ouderenketen

Hoe voorkomen we dat ouderen in spoedsituaties terecht komen en onnodig worden verplaatst? De interactieve publicatie 'Spoed in de ouderenketen' geeft inzicht in de stappen die ouderen zetten als zij in een spoedsituatie terecht komen. Bij elke stap vind je inspirerende voorbeelden uit de praktijk die jou en je samenwerkingspartners helpen om in je eigen wijk of regio concreet met verbeteringen aan de slag te gaan. Zo kunnen we gezamenlijk de beweging maken naar meer preventieve en proactieve zorg en ondersteuning voor ouderen in  spoedsituaties. De publicaties is ontwikkeld voor professionals, managers en bestuurders die werkzaam zijn met en voor (kwetsbare) ouderen in het traject voor, tijdens of na spoedsituaties.

Download Spoed in de ouderenketen (pdf, 2019, gecheckt 2022)

Terug naar boven

Toolkit Preventie in de wijk

De Toolkit Preventie in de Wijk van het RIVM bevat drie tools om te werken aan gezondheid en welzijn van inwoners:

 • Toolkit preventie in de wijkWijktypen: overzicht van 9 wijktypen met als doel: kenmerken en thema's vaststellen
 • Datawijzer: indicatoren en cijfers om thema's en aanpak te duiden
 • Preventiewijzer: overzicht van thema's en interventies voor integrale aanpak

Het doel van de toolbox is gezondheidsbevordering, waarbij de aanpak gericht is op één of meerdere factoren van gezondheid in onderlinge samenhang. Het is de bedoeling dat in samenwerkingsverband preventie in de wijk wordt vormgegeven: met gemeenten, lokale partners en inwoners. De toolbox beschrijft 14 preventiethema's, zoals eenzaamheid, zelfredzaamheid, overgewicht, sociale cohesie en stress. Bij elk thema staat een overzicht van erkende interventies, die je kunt gebruiken voor de wijkaanpak. Bijvoorbeeld: Beweegkuur, Stap je gezond of 45+ voetbal bij het thema overgewicht.

Terug naar boven

Analysetool Wijkgericht Integraal Werken

Met de analysetool 'Wijkgericht Integraal Werken' analyseer je wat er goed gaat en wat beter kan in de samenwerking in de wijk. Je kunt de tool alleen invullen, met je team of met samenwerkingspartners. Het kost ongeveer 15 tot 20 minuten om de analyse te doen. Daarna heb je inzicht in de stand van zaken op verschillende niveaus van integraal werken. Waar gaat het al goed en waar juist helemaal niet? Bij de uitslag vind je tips voor verbeteracties en goede voorbeelden uit de praktijk.

Analysetool wijkgericht integraal werkenDe tool is gebaseerd op een wetenschappelijk model Wijkgericht Integraal Werken. Dit model gaat uit van 6 niveaus van integraal werken: hulpvrager, diensten, buurt, professionals, organisaties, beleid. Ook zijn er 2 niveaus met randvoorwaarden die nodig zijn om integraal werken te laten slagen: cultuur en functionaliteiten.

Terug naar boven

Draaiboek Samenwerken in de wijk

Voor samenwerken in de wijk is er geen kant-en-klare aanpak die precies vertelt hoe je goed samenwerkt. Elke wijk, buurt of dorp heeft zijn eigen bijzonderheden en vraagt om een specifieke aanpak. Het draaiboek 'Samenwerken in de wijk' beschrijft hoe je een bijeenkomst kunt organiseren waarin je met (toekomstige) samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij te sturen. Je gaat in de bijeenkomst samen aan de slag om vraagstukken in de samenwerking bespreekbaar te maken, oplossingen te zoeken én vervolgafspraken te maken. 

Terug naar boven

Omaha System

Omaha SystemHet Omaha System ondersteunt de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn. Het is een classificatiesysteem voor de dagelijkse praktijk en een hulpmiddel om de acties en uitkomsten van de zorg voor cliënten beter te kiezen, te sorteren en vast te leggen. Het Omaha System is het meest gebruikte classificatiesysteem voor de wijkverpleging.

Terug naar boven

Krachtenveldanalyse samenwerkingsverband

Krachtenveldanalyse samenwerkingsverbandEen krachtenveldanalyse helpt je om in kaart te brengen hoe partijen in een samenwerkingsverband of netwerk zich verhouden tot jouw organisatie en tot elkaar. Is er onderling vertrouwen? Hebben mensen en partijen dezelfde belangen of drijfveren? Doe een krachtenveldanalyse van de Rijksoverheid (communicatierijk):

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.