Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Medicatieveiligheid

Herzien advies bewaartermijn toedienlijst 16/10/2017

ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso, VGN en V&VN hebben een herzien advies uitgebracht over de bewaartermijn van de medicatie-toedienlijst. Het advies is om de toedienlijst tenminste twee maanden te bewaren, tenzij een omstandigheid langer bewaren noodzakelijk maakt.

advies bewaartermijn toedienlijst

Toelichting

In 2012 hebben ActiZ, BTN, LOC en V&VN geadviseerd  de toedienlijst twee jaar te bewaren. Er was discussie over de termijn, omdat IGZ uitging van de bewaartermijn van de Wgbo van 15 jaar. De toedienlijst kan relevant zijn in situaties van klachten en calamiteiten. Bewaren kost echter veel tijd en ruimte. In de praktijk wordt de meerwaarde van twee jaar bewaren niet ervaren, wel worden de lasten ervaren (tijd, ruimte). Het Platform medicatieveiligheid heeft daarom een herzien advies (2017) opgesteld. Dit advies wordt gedragen door ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso ,VGN en V&VN. 
KNMP, NVZA, LHV en NHG onthouden zich van een standpunt, evenals bij het advies in 2012, omdat zij stellen dat het bewaren van de toedienlijst de verantwoordelijkheid is van de zorgorganisatie.

Herzien advies (2017)

Het herziene advies voor de bewaartermijn voor medicatie-toedienlijsten luidt:
Toedienlijsten worden in beginsel tenminste 2 maanden bewaard vanaf de einddatum van de betreffende toedienlijst, tenzij binnen deze termijn op een bepaald moment bij een cliënt zich een relevante substantiële bijzonderheid heeft voorgedaan die, volgens advies van de behandelend arts, het langer bewaren van de toedienlijsten rechtvaardigt c.q. noodzakelijk maakt. Concreet kan dit zijn:

  • Er is een incident of calamiteit rond de medicatietoediening voorgevallen.
  • Er is een klacht ingediend over medicatie.
  • Er zijn concrete aanwijzingen dat rond de medicatie een tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedure wordt overwogen door cliënt, vertegenwoordiger of toezichthouder.

in welke gevallen de organisatie een bewaartermijn hanteert van ten minste twee jaar.

Daarbij geldt dat dit een advies is. Iedere zorgorganisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid om invulling te geven aan goede zorg en de wijze van verantwoording hiervan. Iedere organisatie zal dus beargumenteerd, op basis van de eigen verantwoordelijkheid voor goede zorg en risicomanagement, beleid op maat kunnen maken, met inachtneming van het borgen van goede zorg en het kunnen verantwoorden van de geleverde kwaliteit van zorg. 

ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso ,VGN en V&VN zijn van mening dat met dit advies een reële bewaartermijn is gesteld, in het licht van het doel van de toedienlijst, in het licht van veilige zorg voor de cliënt en voor de medewerker, en in het licht van zinvol en verantwoord werk. Hiermee vervullen de veldpartijen hun rol, namelijk: verantwoordelijkheid nemen voor eigen veldnormen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het herziene advies is besproken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft laten weten de voorgestelde bewaartermijn strijdig te achten met de bewaartermijn uit de Wgbo die in het geval van de toedienlijsten al coulant wordt toegepast (geen vijftien maar twee jaar). Naar de indruk van de IGJ is de bewaartermijn van twee jaar een reële periode en is deze periode noodzakelijk in verband met bewijsvoering bij calamiteiten en klachten. Een bewaartermijn van twee jaar biedt de mogelijkheid om ook na langere tijd vast te stellen welke medicatie daadwerkelijk aan de patiënt is toegediend, aldus de IGZ. Wanneer de toedienlijsten gescand worden en digitaal opgeslagen is de hoeveelheid papier naar het oordeel van de IGJ geen argument om de termijn verder te bekorten.

Conclusie

Tussen IGJ en veldpartijen is geconstateerd dat er wat betreft de bewaartermijn een onoverbrugbaar verschil van inzicht is. Daarbij heeft iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voor de IGJ is relevant dat organisaties een verantwoord risicomanagement voeren en in situaties van klachten en calamiteiten over relevante informatie beschikken.

Achtergrondinformatie

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Antoinette Bolscher 7/12/2017

Beste M. Pieter,
Zoals in het nieuwsbericht van 13 oktober 2017 staat is het advies van het Platform medicatieveiligheid om de toedienlijsten tenminste 2 maanden te bewaren, tenzij er omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een klacht, calamiteit) om de toedienlijst langer te bewaren.
De Inspectie vindt deze geadviseerde bewaartermijn (te) kort.
Bewaren kan op papier of digitaal (scannen van papieren lijsten, of digitale geparafeerde lijsten).
Antoinette Bolscher (expert / voorzitter Platform medicatieveiligheid)


M. Pieter 7/12/2017

Zoals ik begrepen heb morgen de medicatielijsten weggooien/versnipperen en niet meer Lanier bewaren.


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer