Naar hoofdinhoud Naar footer

Inspectie medicatieveiligheid: toetsingskader verpleeghuiszorg

Gepubliceerd op: 31-01-2021

Voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is en blijft medicatieveiligheid een belangrijk onderwerp in het toezicht. Aan de hand van het toetsingskader controleert IGJ zorgorganisaties.

Toetsingskader verpleeghuiszorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf januari 2021 met een toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleeghuiszorg en zorg thuis. Betrokkenheid van cliënten, deskundigheid van medewerker en verantwoordelijkheidsverdeling zijn de belangrijke thema’s. 

Passend en adequaat medicatieveiligheidbeleid

Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, heeft een passend en adequaat medicatieveiligheidbeleid. Dit beleid beschrijft de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen de cliënt en alle betrokken zorgverleners. Het is hierbij belangrijk dat activiteiten en verantwoordelijkheden op elkaar aansluiten. Dit staat beschreven de Veilige Principes, waar het toetsingskader veel naar verwijst.

Thema's met toetsingscriteria

Het toetsingskader gaat uit van een aantal specifieke thema’s, gebaseerd op de volgens de IGJ belangrijkste risico’s bij medicatieveiligheid. De thema’s met bijbehorende toetsingscriteria zijn:

  • Betrokkenheid van de cliënt(vertegenwoordiger), met als criteria onder andere: krijgt de cliënt naar eigen kunnen een verantwoordelijkheid? Weet de cliënt welke afspraken zijn gemaakt over medicatiebeheer?
  • Verantwoordelijkheidsverdeling, bijvoorbeeld: zijn zorgmedewerkers bekwaam en bevoegd? Werken zij binnen het medicatiebeleid van de organisatie, van regelgeving en veldnormen?
  • Veilig voorschrijven, bijvoorbeeld: wordt er gewerkt met een elektronisch voorschrijfsysteem?
  • Medicatiebeoordeling, worden deze gedaan en conform de geldende veldnormen en procedure van de zorgorganisatie? Is inzichtelijk hoe vaak een medicatiebeoordeling wordt gedaan?
  • Randvoorwaarden voor veilig medicatiegebruik, bijvoorbeeld: zijn er voldoende voorwaarden in de organisatie om het medicatieproces op een verantwoorde wijze uit te voeren? (Hoe) wordt geleerd van (bijna)incidenten en (bijna)fouten? Zijn er voorwaarden voor een veilig gebruik van ICT-hulpmiddelen, en wordt verantwoord omgegaan met deze hulpmiddelen door zorgverleners?
  • Medicatieoverdracht, bijvoorbeeld: zijn er duidelijke afspraken tussen apotheker, arts, zorgorganisatie en zorgverlener over overdracht van medicatiegegevens in de keten?

Eerdere rapporten

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd