Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verbeteren doe je zo

Opstarten

Bij het opstarten van een verbetering is het belangrijk om in grote lijnen te weten wat het doel is van het traject en waarom het belangrijk is voor de organisatie.

Heldere doelen en een heldere motivatie voor de noodzaak van verbetering helpen stakeholders en belangrijke sleutelfiguren om de keuze te maken zich eraan te verbinden.

Ga direct naar:

Veranderingen

Als u tijdig wilt inspelen op de veranderingen binnen en buiten de organisatie, moet u weten wat er van u als organisatie verwacht wordt en dient u op de hoogte te zijn van ontwikkelingen. Deze informatie kan van binnen of buiten de organisatie komen. Cliënten, mantelzorgers, medewerkers, leveranciers, contracteerders, toezichthouders en andere belanghebbenden zijn een bron van informatie. Benchmarks en goede voorbeelden van andere zorgorganisaties kunnen een spiegel voorhouden. Uitkomsten van metingen en controles binnen en buiten de organisatie kunnen input geven over hoe uw organisatie het doet en wat beter kan.

Terug naar boven

Waarom verbeteren?

Er zijn meerdere informatiebronnen waaruit ideeën en signalen verzameld kunnen worden als input voor verbetering of verandering. Hierbij gaat het niet alleen om wat er mogelijk verbeterd kan worden, maar ook waarom? In deze YouTube-video inspireert Simon Sinek, de bedenker van 'de Gouden cirkel', mensen om nieuwe initiatieven te nemen ('First why and then trust'). 

https://youtu.be/4VdO7LuoBzM

Terug naar boven

Tot ideeën komen

 • Via cliënten.
 • Via medewerkers.
 • Binnen eigen organisatie organiseren.
 • Informatie van buiten de eigen organisatie.

Terug naar boven

Cliënten en anderen uitnodigen voor nieuwe ideeën

 • Cliëntenpanels, cliëntgesprekken.
 • Gesprekken met belangrijke stakeholders (o.a. verzekeraars, woningcorporaties, gemeenten, vrijwilligers).
 • Werkbezoeken bij andere organisaties.
 • Bezoek congressen en beurzen.
 • Research innovaties / gesprekken kennisinstellingen.
 • Innovatielabs.
 • Netwerkbijeenkomsten (ook buiten de bedrijfstak).

Terug naar boven

Ideeën door eigen medewerkers

Voor vernieuwing en innovatie zijn concepten nodig. Deze concepten vloeien voort uit ideeën en observaties. Ieder van ons neemt waar en vormt ideeën hierover. In potentie betekent dat er dus binnen organisaties veel impliciete ideeën en observaties aanwezig zijn. Het vangen, beoordelen en selecteren van al deze ideeën is oorzakelijk verbonden met het innovatievermogen van de organisatie. Hoe kun je het potentieel van de medewerkers benutten, enkele voorbeelden:

 • Werklunches met bepaalde thema's.
 • Ideeënbus / ideeënbord.
 • Pitchwedstrijd onder alle medewerkers.
 • Onderdeel van overleggen / functioneringsgesprekken.
 • Ondernemerschapsgame (op spelende wijze een meer ondernemende houding krijgen).
 • Inspiratieseminars van bijvoorbeeld ondernemers buiten de zorg.
 • Creativiteitssessies (hiervoor zijn verschillende methodieken voor zoals: de Blue Ocean Strategie, SWOT-analyse, gezamenlijke brainstorm).
 • Probleemanalyse en procesanalyse (via diverse analysemethodieken).
 • Werkbezoeken.

Terug naar boven

Organiseren binnen de eigen organisatie

Enkele voorbeelden:

 • Medewerker(s) verantwoordelijk maken voor analyse van trends, markt, beleid (o.a. veranderende wetgeving) en subsidiemogelijkheden.
 • Invullen van de functie van business development.
 • Invullen van de functie van accountmanagement / commercieel.
 • Regelmatig overleg met de cliëntenraad.
 • Vast onderwerp binnen het MT.

Terug naar boven

Informatie van buiten de organisatie

Als organisatie registreert en meet u allerlei gegevens voor externe verantwoording. De uitkomsten van de metingen kunt u gebruiken om vast te stellen hoe u ervoor staat en als input voor de keuze van verbeterthema’s. Enkele voorbeelden:

 • Interne klachtenregistratie, registratie van incidenten/ bijna ongevallen.
 • Consumer Quality Index.
 • Feedback van de Inspectie (IGZ).
 • Informatie uit certificering.
 • Bevindingen op basis van Benchmarks.
 • Landelijke Prevalentiemeting Zorgzwaarte (meedoen of als benchmark gebruiken).
 • Websites: www.zorgkaartnederland.nl, www.kiesbeter.nl
 • Visie- en trenddocumenten van stakeholdersorganisaties.

Terug naar boven

Stakeholders

Stakeholders zijn verschillende groepen of personen voor wie het van belang is invloed te hebben op een verbetering en de verspreiding hiervan. De verandering kan voor hen iets opleveren, maar ook een bedreiging vormen. Het is van belang om te weten wie en welke partijen de belangrijke stakeholders zijn voor de zorgorganisatie. Het document Drie manieren om stakeholders te identificeren (pdf) helpt u hierbij. Oefening Omgaan met stakeholders (pdf)

Terug naar boven

Werk samen

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het komen tot geslaagde innovatie. Dat blijkt ook uit de vele aansprekende voorbeelden in de SamenwerkingsGIDS van samenwerkingsverband Zorg voor innoveren. Of het nu gaat om het betrekken van de eindgebruikers bij de ontwerpfase of over het financieren van je innovatie: samenwerking is het sleutelwoord. Download de SamenwerkingsGIDS van  de website van ZonMw.

Terug naar boven

Hervormingen in de langdurige zorg

De komende jaren zal er veel veranderen binnen de langdurige zorg (VVT). Dat heeft gevolgen voor het meten van kwaliteit. IGZ, LOC en ZN willen daarom samen met andere partijen onderzoeken hoe we in de nieuwe situatie het beste kunnen bepalen wat kwaliteit is. Zie Kwaliteit: Uitgesproken mensenwerk, een nieuwe kijk op kwaliteit in de ouderenzorg, Tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg, december 2013 en Kwaliteitskoers 2.0, ActiZ, 2012

Kwaliteitsdocument Verpleging en Verzorging Thuis 2013 (pdf). Een weergave van de zorginhoudelijke en cliëntgebonden indicatoren die organisaties in de VVT moeten meten.

Terug naar boven

Materialen

Meer materialen voor het opstarten van een verbetertraject

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.