Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Zingeving, Wmo en welzijn

Zingeving en participatie

Dit filmpje (3 min) uit 2014 laat zien op welke wijze aandacht voor zingeving een bijdrage levert aan participatie.

https://youtu.be/2bCCbEy7hqg

Welzijn

Sociaal werkers, zoals (vrijwillige) ouderenadviseurs, ouderenwerkers, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkers komen levensvragen bij ouderen tegen en kunnen bijdragen aan een zinvolle dagbesteding voor cliënten.
Een goed signaleringsnetwerk met thuiszorg, kerken en vrijwilligersorganisaties helpt om eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen te voorkomen. Eenzaamheid en zingeving liggen vaak in elkaars verlengde: veel levensvragen ontstaan uit gebrek aan intimiteit, en wanneer je alleen bent is het moeilijk om wat er ten diepste in je omgaat te kunnen uiten.

Wmo

Om eigen regie en eigen kracht aan te spreken helpt het Wmo consulenten wanneer ze kiezen voor een brede verheldering van vragen van burgers. Wanneer je weet wie iemand is en hoe iemand leeft, wat iemand zelf kan en waar ondersteuning bij nodig is, kan er gerichter en effectiever hulp worden geboden als dat nodig is. In die brede vraagverheldering is het belangrijk om ook aandacht te geven aan de zingevingsdimensie omdat daarmee 'de vraag achter de vraag' te voorschijn komt en kan worden aangesloten bij datgene wat iemand in zijn of haar leven als zinvol ervaart.

Publicaties

Hieronder staat een aantal publicaties over zingeving en levensvragen in Wmo en sociaal werk.

Kennisdossier Zin in zelfredzaamheid

Het kennisdossier Zin in zelfredzaamheid gaat over zingeving en welbevinden in de Wmo. Het is ontwikkeld door kennisinstituut Vilans in samenwerking met VNG.

De Wmo heeft tot doel de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een ziekte, beperking of aandoening te vergroten. Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van cliënten door mantelzorgers, vrijwilligers of professionals helpt om een betekenisvolle invulling aan deze Wmo-doelen te geven. Cliënten krijgen beter zicht op de ‘bronnen’ die bijdragen aan hun welbevinden. Denk bij bronnen bijvoorbeeld aan relaties, hobby’s of vrijwilligerswerk. Aandacht voor zingeving versterkt hiermee de eigen regie: cliënten kiezen voor oplossingen die daadwerkelijk bij hen passen.

In het kennisdossier 'Zin in zelfredzaamheid - Zingeving en welbevinden in de Wmo' wordt beschreven dat aandacht voor zingeving in de Wmo:

  • Noodzakelijk is om te zorgen dat cliënten betekenisvol kunnen participeren, gebruik kunnen maken van hun eigen en elkaars kracht en na verlies en rouw toch weer verder kunnen.
  • Nodig is om mantelzorgers en vrijwilligers goed te begrijpen en begeleiden.
  • Belangrijk instrumentarium is voor professionals om cliënten te ondersteunen bij participatie en zelfredzaamheid, en hun eigen kracht te stimuleren.

Het kennisdossier is bedoeld als hulpmiddel voor leden van Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers. Het is een aanmoediging om met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan over de speciale aandacht die zingeving binnen de Wmo vraagt. In het kennisdossier staan tips voor Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers om het thema zingeving in het gemeentelijke beleid en in de lokale uitvoering van de Wmo te borgen. In het dossier staan bovendien veel goede voorbeelden en succesvolle aanpakken rond zingeving uit de praktijk.

Download het kennisdossier 'Zin in zelfredzaamheid - Zingeving en welbevinden in de Wmo' (pdf) op Aandachtvooriedereen.nl

Boek Kiezen en verbonden blijven

Het boek Kiezen en verbonden blijven: krachtgericht werken met ouderen in de wijk (2015) biedt ruim aandacht voor zingeving (hoofdstuk 3) en waarden en inspiratie (hoofdstuk 10).

Zie ook films en downloads van Coutinho.

Zingeving in de Wmo

Download de VNG-brochure over zingeving in de Wmo: Het gesprek deel III (pdf, VNG)

Levensvragen en levensloopbenadering

Download de presentatie over levensvragen en levensloopbenadering (pdf) van Anja Machielse, onderzoeker en expert sociaal isolement.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]