RSS 2.0
Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Vernieuwend zorgen

Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgesteld. Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit nieuwe kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie. 

Invulling kwaliteitskader 2017-2021

Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge op 10 april 2018 lanceerde, geeft aan hoe de kwaliteit van de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet verbeteren. Er zijn grote verschillen in kwaliteit tussen verpleeghuizen. Dat vraagt om een gedegen plan voor alle partijen die een rol spelen in de verpleeghuiszorg. Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ gaan de partijen die betrokken zijn bij de verpleeghuiszorg aan de slag om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Download ‘Thuis in het Verpleeghuis: Implementatie Kwaliteiskader’ (pdf, april 2018)

Eerdere documenten:

Video over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In deze video hoort en ziet u wat er onder goede zorg wordt verstaan. Ook zie je wat je kunt doen als een verpleeghuis géén goede zorg levert. Deze publieksversie is een vertaling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

https://youtu.be/_zQbK1x9teg

'Lerend vermogen versterken'

Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel is drieledig:

  1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg.
  2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Inhoud kwaliteitskader

De focus van het Kwaliteitskader ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering. Een paar punten uit het kwaliteitskader uitgelicht:

  • Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie.
  • Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties.
  • Elke verpleeghuisorganisatie moet een kwaliteitsplan opstellen.
  • Er geldt een norm voor personeelsbezetting die rekening houdt met diversiteit. De samenstelling van het personeel moet passen bij de zorg die cliënten nodig hebben. Dit betekent de ene keer 1 medewerker op 8 cliënten, de andere keer 4 op 8 cliënten.
  • Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie aan te leveren over de basisveiligheid. Registratie is geen doel op zich maar moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering. 
  • Een stuurgroep werkt aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitskader.

Methode om zicht en grip op lerend vermogen te krijgen

In 2018 wordt een pilot uitgevoerd met de methode Zelfevaluatie. Het uitgangspunt van de methode is om zicht én grip te krijgen op het lerend vermogen. Betrokkenen uit de zorgorganisatie geven zelf aan hoe zij werken aan leren in de organisatie. Daarover gaan zij in gesprek met in- en externe stakeholders en toezichthouders. Het resultaat van de Zelfevaluatie kan een kwaliteitsplan of kwaliteitsverslag zijn.

Download de methode zelfevaluatie in organisaties voor verpleeghuiszorg (pdf)

Nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

De stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft de nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018 vastgesteld. De indicatoren sluiten aan bij het nieuwe Kwaliteitskader en gaan over medicatieveiligheid, decubituspreventie, verminderen vrijheidsbeperking en afspraken rond het levenseinde.

Toetsingskader IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in maart 2017 een nieuw toetsingskader voor de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg gepubliceerd dat is gebaseerd op het nieuwe kwaliteitskader. Het toetsingskader gaat over: persoonsgerichte zorg, deskundigheid en inzet van personeel en kwaliteit en veiligheid. Als een inspecteur het nodig vindt, kan ook worden gekeken naar bijvoorbeeld medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, hygiëne, mondzorg, onbegrepen gedrag of disfunctioneren.

Kwaliteitskader thuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geldt vanzelfsprekend voor de zorg in het verpleeghuis. Voor de extramurale zorg wordt in 2018 een kwaliteitskader verwacht. Brancheorganisatie BTN is hier de trekker van. Zij ontwikkelt ook het kwaliteitskader voor de wijkverpleging.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl] Security code