Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Nieuwe Kwaliteitskaders

Voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn kwaliteitskaders vastgesteld. Deze documenten vormen de basis van kwaliteitsverbetering. De focus ligt op samen leren en verbeteren. 

Ga naar: 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

De focus van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering.   

Lerend vermogen versterken

Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel van het kader is drieledig:

  1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg.
  2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Een paar punten uit het kwaliteitskader uitgelicht:

  • Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie.
  • Elke verpleeghuisorganisatie moet een kwaliteitsplan opstellen.
  • Er geldt een norm voor personeelsbezetting die rekening houdt met diversiteit. De samenstelling van het personeel moet passen bij de zorg die cliënten nodig hebben. Dit betekent de ene keer 1 medewerker op 8 cliënten, de andere keer 4 op 8 cliënten.
  • Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie aan te leveren over de indicatoren basisveiligheid.
  • Registratie is geen doel op zich maar moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering. 
Download: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf, juli 2021)
Lees meer: Handboek over indicatoren basisveiligheid 2019

Downloads over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: 

Ondersteuning: Waardigheid en trots op locatie

Wil je weten in hoeverre jouw locatie voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Het programma Waardigheid en trots op locatie biedt verpleeghuizen ondersteuning. De Scan Kwaliteitskader geeft binnen drie maanden inzicht in de mate waarop een locatie voldoet aan het Kwaliteitskader. Op basis hiervan wordt bekeken welke verdere ondersteuning nodig is. Lees meer en meld je aan voor Waardigheid en trots op locatie.  

Programma Thuis in het Verpleeghuis 2017-2021

Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge op 10 april 2018 lanceerde, geeft aan hoe de kwaliteit van de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet verbeteren. Er zijn grote verschillen in kwaliteit tussen verpleeghuizen. Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ gaan de partijen die betrokken zijn bij de verpleeghuiszorg aan de slag om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Download ‘Thuis in het Verpleeghuis: Implementatie Kwaliteiskader’ (pdf, april 2018)

Video over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In deze video hoort en ziet u wat er onder goede zorg wordt verstaan. Deze publieksversie is een vertaling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

https://youtu.be/_zQbK1x9teg

Methode om zicht en grip op lerend vermogen te krijgen

In 2018 wordt een pilot uitgevoerd met de methode Zelfevaluatie. Betrokkenen uit de zorgorganisatie geven zelf aan hoe zij werken aan 'leren'in de organisatie. Daarover gaan zij in gesprek met in- en externe stakeholders en toezichthouders. Het resultaat van de Zelfevaluatie kan een kwaliteitsplan of kwaliteitsverslag zijn.
Download de methode zelfevaluatie in organisaties voor verpleeghuiszorg (pdf)

Nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

Verenso en V&VN hebben het Handboek indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg 2018 gepubliceerd. De indicatoren sluiten aan bij het nieuwe Kwaliteitskader en gaan over medicatieveiligheid, decubituspreventie, verminderen vrijheidsbeperking en afspraken rond het levenseinde. De teams in verpleeghuizen dienen ook zelf aan de slag te gaan met deze kwaliteitsinformatie. In het handboek zijn ook aanvullende indicatoren van de IGJ opgenomen. Lees meer over de Indicatoren basisveiligheid 2018

Toetsingskader IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in maart 2017 een toetsingskader voor de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg gepubliceerd dat is gebaseerd op het nieuwe kwaliteitskader. Het toetsingskader gaat over: persoonsgerichte zorg, deskundigheid en inzet van personeel en kwaliteit en veiligheid. Als een inspecteur het nodig vindt, kan ook worden gekeken naar bijvoorbeeld medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, hygiëne, mondzorg, onbegrepen gedrag of disfunctioneren.

  • Toetsingskader IGZ en de verkorte versie van het Toetsingskader IGZ vind je op de website IGZ

Kwaliteitskader Wijkverpleging

In juni 2018 heeft het Zorginstituut Nederlandis kwaliteitskader voor de wijkverpleging vastgesteld en opgenomen in het register. Het kwaliteitskader voor de wijkverpleging stelt de cliënt centraal. Wat iemand zelf wil en kan, vormt het uitgangspunt voor zorgprofessionals om goede zorg en ondersteuning te geven. Ook bepaalt de cliënt voortaan of de zorg voldoet. Over het meten van de kwaliteit vanuit het perspectief van de cliënt is (bij het verschijnen van het kwaliteitskader) nog geen overeenstemming bereikt. Daarover gaan de samenwerkende partijen nog in beraad.  

Zelfredzaamheid en preventie

Wijkverpleging wordt in het kwaliteitskader beschreven als een team dat zich met partners in de buurt inzet voor de gezondheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Verpleegkundigen en verzorgenden helpen niet alleen thuis, maar zijn ook preventief in de wijk actief. De verpleegkundigen schakelen waar nodig met mantelzorgers en meer gespecialiseerde hulpverleners, bijvoorbeeld in de geriatrie, dagbesteding of sociaal werk. 

Werkdocument

V&VN maakte een werkdocument waarmee jij aan de slag kunt. Ook is het handig om te zorgen dat iemand uit je team het volledige Kwaliteitskader Wijkverpleging doorleest. Zijn dingen niet geregeld zoals ze in het Kwaliteitskader staan? Ga dan in gesprek met je team en je werkgever. Zo kun je iedereen aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid.

TIP! Laat het Kwaliteitskader Wijkverpleging regelmatig per onderdeel terugkomen in het teamoverleg; Wat betekent het voor jou?

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]