Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Indicatoren basisveiligheid 2019

In het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ van ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso worden de indicatoren basisveiligheid 2019 beschreven. Hoe kun je deze indicatoren zinvol gebruiken om de zorg te verbeteren?

Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid om in hun dagelijkse praktijk, samen met collega’s continu aan de verbetering van de zorg te werken. Eén van de hulpmiddelen hierbij is regelmatig metingen te doen.

Leren en verbeteren met indicatoren basisveiligheid 

De uitslag van deze metingen kan in teams het gesprek op gang brengen: Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we het goed genoeg of gaan we actie ondernemen? Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft zes thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten: decubitus, advance care planning (afspraken rond levenseinde), medicatieveiligheid, gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking, continentie en aandacht voor eten en drinken. Op deze thema’s zijn door Verenso en V&VN indicatoren ontwikkeld met als doel het leren en verbeteren in teams op deze thema’s een impuls te geven. 

Handboek helpt bij leren en verbeteren

Het Zorginstituut Nederland heeft twee handboeken gepubliceerd voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg bij de kwaliteitsmeting in 2019. De indicatoren worden toegelicht en tevens wordt beschreven hoe zorgmedewerkers deze kunnen gebruiken bij het leren en verbeteren. 

Verplichte indicatoren voor 2019

  • Advance Care Planning’ (ACP),  afspraken over behandeling rond het levenseinde
  • bespreken medicatiefouten in het team (zie Leren van medicatiefouten op Zorg voor Beter)
  • aandacht voor eten en drinken (nieuw in 2019).
Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren gekozen worden uit een lijst van zeven. 

Nieuw: aandacht voor eten en drinken

De indicator ‘aandacht voor eten en drinken’ is nieuw. Eten en drinken is voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt (zie Thema Eten en drinken op Zorg voor Beter). Daarbij gaat het er niet alleen om te voorkomen dat mensen ondervoed raken of overgewicht ontwikkelen, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Met de indicator worden de afspraken getoetst die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken. Een andere nieuwe indicator gaat over continentie, het kunnen ophouden van urine en/of ontlasting (zie Thema Continentie op Zorg voor Beter) Deze indicator is niet verplicht, maar hoort tot de keuzevrije indicatoren.

Zinvol gebruik van indicatoren basisveiligheid

De set indicatoren is tot stand gekomen in werksessies met professionals. Het startpunt lag bij verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde, werkzaam in de verpleeghuiszorgsector. Uit de werksessies kwam een basisfilosofie naar voren voor het werken met indicatoren: 
  • Leren en verbeteren vraagt om reflectie: zorgverleners en behandelaars leren het meeste van het terugkijken op hun werk. Zoals het bespreken van casuïstiek en daar lessen uit trekken voor de zorg aan deze en andere cliënten. Informatie, zoals verzameld met de indicatoren, kan hierbij ondersteunend zijn.
  • Tijd en ruimte zijn nodig om te kunnen reflecteren: professionals hebben behoefte aan tijd en ruimte om bijvoorbeeld gezamenlijk medicatiereviews te doen, aan ‘training on the job’ als het gaat om huidletsel, om in multidisciplinair verband te zoeken naar alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen, enzovoorts. Daarnaast is er behoefte aan up-to-date protocollen en richtlijnen en de mogelijkheid deskundigen te consulteren. 
  • Cijfers kunnen helpen bij leren en verbeteren: hoe ging het toen (volgens cijfers) en hoe gaat het nu (volgens cijfers) en welke verbetering willen we bereiken? Eén van de manieren om leren in teams te ondersteunen, is dus zorgen dat (multidisciplinaire) teams weten hoe vaak iets voorkomt. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat cijfers alleen weinig zeggen, ze moeten altijd geïnterpreteerd worden in de eigen werksituatie. 
  • Gebruik van cijfers: momenteel maken teams nog weinig gebruik van cijfers uit indicatoren. Als we willen dat dat gebeurt, hebben professionals een begrijpelijke weergave van actuele gegevens nodig. Ook is ondersteuning nodig om het systematisch en structureel bespreken van de cijfers in te passen in de drukke werkweek. 
  • Registratie: om registratielast te voorkomen, maken we in het ideale geval alleen gebruik van registraties die we toch al doen in het kader van de zorg of de beroepsuitoefening. Op dit moment is dat nog geen realiteit, maar er wordt wel hard aan gewerkt. Betere ICT-ondersteuning is nodig en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen rondom registratie aan de bron. 
  • Voor een zinvol gebruik van indicatoren is het goed om het aantal indicatoren beperkt te houden. De indicatoren moeten niet leiden tot een onevenredige administratielast. 
Lees bij het thema Verbeteren doe je zo hoe je als organisatie aan de slag kunt met kwaliteitsinformatie

Meetperiode en aanleveren gegevens

De meting en aanlevering van de indicatoren 2019 zal plaatsvinden in januari - februari 2020. Omdat organisaties hun meet- en terugkoppelcyclus mogelijk al gepland hebben voor de maanden november - december 2019 is het in 2019 nog mogelijk om de meting ook in deze maanden te verrichten. Over het verslagjaar 2020 is afgesproken dat alle organisaties de indicatoren basisveiligheid meten in dezelfde periode, namelijk januari - februari 2021. Op de website van ActiZ staat informatie over het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Carla 11/1/2019

Mantelzorg
Wat er mis in kleinschalig verpleeghuis
Wordt niet gecontroleerd en zeker niet in de avond bewoners vroeg naar bed en lopen de kamers in vooral laat in de avond en in de nacht geeft geen veiligheid voor de bewoners die slapen deur kan niet op slot .
En de bewoners zitten te veel weinig beweging gaat de kwaliteit van leven snel achter uit heel zorgelijk. Al veel en vaak gesprek hier over gehad helpt niet.je ziet de bewoners snel achter uitgaan er moet veel meer controle en toezicht zijn .