Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Extra acties afschaffen 5-minutenregistratie ​ 07/01/2020

Veel organisaties zijn bezig om de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging af te schaffen, en over te gaan naar een alternatieve registratiestandaard, gebaseerd op de planning. Toch gebeurt dit nog lang niet overal. Verschillende beroepsorganisaties hebben daarom extra acties afgesproken om de registratielast te verminderen, schrijft minister Hugo de Jonge in een kamerbrief.

Het gebruik van de 5-minutenregistratie is één van de schrappunten uit het programma [Ont]Regel de Zorg. Het leidt tot veel onnodige administratieve lasten en verspilling van waardevolle tijd. V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en VWS hebben in december 2018 afgesproken de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen merkbaar te verminderen. Om dit doel te bereiken kunnen zorgaanbieders overstappen van een minutenregistratie naar de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t). Bij deze registratiestandaard is het zorgplan en de daarvan afgeleide planning de basis en hoeft er alleen iets geregistreerd te worden als er grote afwijkingen zijn. In 2019 is door alle partijen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders de alternatieve registratiestandaard kunnen gebruiken. 

Vijfminutenregistratie nog niet overal afgeschaft

Uit het onderzoek dat met alle partijen in september 2019 is uitgevoerd, kwam naar voren dat de nieuwe vorm van registratie gebruikt wordt door 65% van de organisaties (Merkbaarheidsscan, okt. 2019). Volgens een onderzoek dat door V&VN is uitgevoerd zou twee derde van ongeveer 2800 wijkverpleegkundigen nog met een (vorm van) vijfminutenregistratie werken (Peiling V&VN, nov. 2019). De uitkomsten tussen deze enquêtes verschillen. Dit kan komen door de verschillende manier waarop de vragen zijn gesteld. Hoe dan ook, de V&VN-enquête laat nog niet zien dat de vermindering van administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen rondom de tijdsregistratie, al is gerealiseerd. Op 10 december 2019 zijn daarom extra afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen om het gebruik van de alternatieve registratiestandaard te verbeteren. 

Cultuuromslag: laat denken in minuten los 

Hugo de Jonge, minister van VWS, schrijft in de Kamerbrief: ‘Het is belangrijk voor zorgaanbieders om samen met de wijkverpleegkundigen een cultuuromslag te maken door het denken in minuten echt los te laten en werkelijk te steunen op een goede planning. Partijen geven aan dat omgaan met de alternatieve registratiestandaard een proces van leren en verbeteren is. 
De exacte invulling van de verandering kan per organisatie verschillen. Het hangt er bijvoorbeeld van af hoe de bestaande bedrijfsvoering is ingericht, en welke functionaliteiten de ICT-systemen hebben. De complexiteit van deze verandering doet niets af aan de afspraak die partijen met elkaar maakten om ervoor te zorgen dat de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen merkbaar moeten verminderen.’

Schrapsessies

Janna Stout, adviseur regeldruk bij Vilans: ‘Vanuit de schrapsessies die we organiseren vanuit het programma (Ont)Regel de langdurige zorg, zien we dat de 5-minutenregistratie nog vaak genoemd wordt als het gaat om regeldruk. Het is echt een omschakeling om over te gaan van registreren op daadwerkelijke tijd, naar uitgaan van geplande tijd. Tijdens de snapsessies zien we dat zorgorganisaties met elkaar uitwisselen hoe ze dat aanpakken. Er is behoefte aan handvatten en praktijkvoorbeelden.’  

Extra acties voor alternatieve registratiestandaard 

Op de website (Ont)regel de zorg staan alle actiepunten voor de wijkverpleging. V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en VWS hebben gezamenlijk en in goede afstemming de volgende extra acties afgesproken: 
  • Actiz en Zorgthuisnl organiseren extra regionale bijeenkomsten om aanbieders te ondersteunen bij het overstappen op de atlernatieve registratiestandaard. 
  • V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl houden de FAQ rondom de alternatieve registratiestandaard (pdf, website Ordz.nl) volledig en up-to-date. 
  • V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl en ZN halen goede concrete praktijkvoorbeelden op en delen die om andere organisaties te laten zien welke mogelijkheden er zijn om over te stappen op de nieuwe registratiestandaard. 
  • VWS en NZa helpen om de goede voorbeelden verder te verspreiden en bieden, vanuit het praktijkteam, ondersteuning om de opgehaalde knelpunten weg te nemen. 
  • V&VN informeert wijkverpleegkundigen actief over de eisen rondom het zorgplan en verslaglegging en op welke manier dit samenhangt met een goed gebruik van de alternatieve registratiestandaard. 
  • V&VN stimuleert wijkverpleegkundigen om de knelpunten rondom tijdregistratie binnen hun organisatie aan te kaarten. En stimuleert wijkverpleegkundigen melding te maken indien de gewenste verandering in de organisatie uitblijft via de V&VN-helpdesk. 
  • De uitkomsten van de NZa-monitor wijkverpleging worden gebruikt om vervolgacties te ondernemen (maart 2020). 
  • Door partijen wordt de ervaren administratieve last rondom tijdregistratie onder wijkverpleegkundigen gemeten door met elkaar afgestemde vragen op te nemen in de merkbaarheidsscan (juni 2020) en een peiling van V&VN (najaar 2020). 

Nog niet klaar

Tot besluit schrijft minister De Jonge: ‘De verplichting tot 5-minutenregistratie is geschrapt en heldere afspraken zijn gemaakt om de alternatieve registratiestandaard in de praktijk in te voeren. Alle partijen moeten doorgaan met de uitvoering van de gemaakte afspraken. We zijn pas klaar als de wijkverpleegkundigen aangeven dat ze geen last meer hebben van de minutenregistratie.’ 

(Ont)Regel de langdurige zorg

Ook vanuit het programma (Ont)Regel de langdurige zorg werken we samen met partners aan minder regels en meer tijd voor de cliënt. Wil je zelf ook de onnodige administratie terugdringen? Meld je dan aan voor een van de schrap- en snapsessies die we in 2020 organiseren!

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Rene Kamphuis 14/1/2020

Wat te denken van tijd die ik niet direct kan opvoeren omdat een client momenteel tijdelijk is opgenomen op een revalidatie afdeling. Ik voer met deze client al een gesprek over thuiskomst na revalidatie maar kan deze tijd op dat moment niet inboeken en moet hiervoor dus een schaduw boekhouding aanleggen zodat ik deze tijd op een later tijdstip als de client weer thuis is en in zorg is bij mij en ik ook nog werktijd heb (immers mijn loon hangt hier mee zamen) kan wegboeken.
Dus stel client is opgenomen en komt 15-01-2020 weer thuis. Ik ga hier op 10-01-2020 voor intake wijkverpleging en ben hier al met al 2 uur aan kwijt. Dus op 10-01-2020 moet ik 2 uur minder werktijd bij mijzelf boeken. Deze twee uur kan ik dan na 15-01-2020 weer ergens bijboeken. Ik heb dan 16-10-2020 eigenlijk 8 uur gewerkt maar boek deze twee uur er dan bij en heb dan dus 10 uur gewerkt. Heerlijk en dan ook nog tussen vakantie / verlof / ziekte door.