Naar hoofdinhoud Naar footer

Wie voelt zich verantwoordelijk?

Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol organiseren en verbeteren van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie op jonge leeftijd is eigenaarschap. Bij het organiseren en verbeteren van zorg- en ondersteuning voor deze doelgroep spelen veel verschillende partijen – op de voorgrond en achtergrond – een rol. Dit kan verwarring geven over wie waarvoor verantwoordelijk is. Dementie op jonge leeftijd komt minder vaak voor dan dementie bij mensen die 65 jaar of ouder zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen de behoeften en belangen van deze doelgroep niet genoeg erkennen en herkennen. Voor structureel betere zorg en ondersteuning is het cruciaal dat men in de regio ‘opstaat’ voor deze doelgroep.

Op deze pagina vindt u praktijkervaringen en tips om in uw regio eigenaarschap rondom dementie op jonge leeftijd aan te wakkeren en te beleggen bij concrete organisaties en personen.

“Dit alles [redactie: samenwerking tussen partijen en deelname aan Unicity] is geboren vanuit een bepaald enthousiasme, een betrokkenheid om iets te doen voor de doelgroep in het Noorden van het land.” (Regio Drenthe)

“Een goede projectleider is belangrijk. Iemand die de regie houdt, de vergaderingen organiseert. De structuur is zo gewoon helder. Ook richting de bestuurders. Het maakt ons slagvaardig. Het is fijn om zo’n aanvoerder te hebben.” (Regio Drenthe)

Maak een krachtenveldanalyse

Maak een overzicht van partijen die in de regio betrokken zijn en, of belang hebben bij de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en breng in kaart wat hun belang is. Maak gebruik van de tool ‘Krachtenveldanalyse’. Deze tool is, inclusief instructie, te downloaden op de website van Dementiezorg voor Elkaar.

Identificeer partijen in de regio die een ‘spilfunctie’ hebben

Werk samen met (indien aanwezig) het regionaal Dementienetwerk, het Regionaal Expertisecentrum voor dementie op jonge leeftijd, en de regionale afdeling Alzheimer Nederland, om partijen te identificeren die een mogelijke ‘spilfunctie’ willen uitoefenen in het implementatietraject. Gebruik de infographic 'wie is wie bij dementie?' als hulpmiddel.

Maak gebruik van bestaande relaties

Maak gebruik van bestaande structuren en relaties in de regio. De door het Dementienetwerk gelegde verbindingen en relaties kunnen bijvoorbeeld zeer behulpzaam zijn.

Ga in gesprek over gevoelde urgentie en gezamenlijke belangen

Ga in een vroeg stadium met elkaar in gesprek op inhoudsniveau. In hoeverre voelen regionale partijen urgentie om met een verbeterproject aan de slag te gaan en welk verschil willen en kunnen zij maken voor de doelgroep? Probeer urgentie en belangen te onderbouwen met cijfers en ervaringsverhalen. Dit kan helpen om de actiebereidheid aan te wakkeren bij partijen die in eerste instantie zelf geen urgentie ervaren om aan de slag te gaan.

Formaliseer de samenwerking

Zet rollen, verantwoordelijkheden, investeringen, te behalen resultaten en looptijd op papier in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring. Zo zorg je voor duidelijke afspraken tussen de regionale partijen die een spilfunctie hebben. Bespreek ook financiële middelen. Welke mogelijkheden zien betrokken partijen om de samenwerking te ondersteunen met een financiële bijdrage?

Stel een projectleider aan

Zorg voor duidelijk leiderschap. Een betrokken en adequate professional aan het roer van het implementatietraject zorgt voor continuïteit en de nodige ‘trekkracht’ om het traject in beweging te brengen en houden. Lees meer hierover bij het onderdeel ‘aan de slag’.

Welke eigenschappen maken een goede projectleider? De onderstaande eigenschappen geven u een idee.

Kennen van de juiste mensen en de sociale kaart

Professionals die goed op de hoogte zijn van het zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie – de regionale sociale kaart – krijgen zaken sneller voor elkaar. Het kennen van en gekend worden door regionale stakeholders opent deuren en vergemakkelijkt het zoeken naar verbinding (bijvoorbeeld als het gaat om het contact leggen met geheugenpoliklinieken, of de eerstelijnszorg). 

Verbinder over organisaties heen

Een goede projectleider is iemand die in staat is om mensen en initiatieven te verbinden. Sociale vaardigheden zijn van belang; om netwerkrelaties optimaal te benutten en daarbij oog te hebben voor resultaat áls saamhorigheid. Bijvoorbeeld als het gaat om verschillende belangen of ideeën over gespecialiseerd casemanagement. Of het managen van een kernteam dat bestaat uit professionals van verschillende organisaties die, naast een gezamenlijke klus op jong dementie, ook regionale concurrenten zijn. Een regionale projectleider staat in haar functie boven deze organisaties en werkt vanuit en in opdracht van de gezamenlijke ambitie rondom jong dementie.

Projectmanager

Het organiseren en verbeteren van de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie vraagt goede projectmanagementvaardigheden. Dit zijn vaardigheden als organiseren, plannen, proactief handelen, agenderen en delegeren. Maar ook het lastige gesprek (durven) aangaan, conflicteren als nodig, prioriteren en knopen doorhakken zijn vaardigheden die van pas komen. Het is dus handig als de projectleider ervaring heeft met projectmanagement en beleid. 

Doel- en resultaatgericht

Het verbeteren van de zorg- en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten in de regio is een flinke klus om te klaren. Voor het teweegbrengen van verandering is een lange adem nodig. Doel- en resultaatgerichtheid en een portie doorzettingsvermogen komen dan ook goed van pas.

Op de onderstaande webpagina’s vindt u handige overzichten van regionale stakeholders bij dementie op jonge leeftijd.