Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe krijg je de achterban mee?

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Draagvlak is een belangrijke voorwaarde bij het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten. Door ervoor te zorgen dat anderen in de regio de plannen van het implementatietraject goedkeuren en ondersteunen, vergroot u de kans van slagen van het traject aanzienlijk. Tegelijkertijd maakt de veelheid aan perspectieven het organisatorisch complex. Hoe krijgt u belanghebbenden zover dat zij uw initiatieven ondersteunen? Hoe zorgt u ervoor dat ieders perspectief goed doorklinkt in de plannen? Hoe blijft u slagvaardig, met een veelheid aan ervaringen en belangen?

Op deze pagina vindt u praktijkervaringen en tips om regionaal draagvlak te creëren om aan de slag te gaan met het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan jonge mensen met dementie.

“Je kunt zorgprofessionals meekrijgen door aandacht aan het onderwerp te schenken. Dementie op jonge leeftijd spreekt tot de verbeelding. Mensen zitten in dezelfde levensfase en kunnen daardoor de impact goed voorstellen.” (Regio Drenthe)

“Een van de eerste acties in Nijmegen was het organiseren van een regionale startbijeenkomst. De informatie die werd opgehaald tijdens de bijeenkomst hebben we gebruikt bij het opstellen van ons zorgprogramma.” (Regio Nijmegen)

  • Agendeer het onderwerp in de regio door middel van het organiseren van een werkconferentie, startbijeenkomst, mini-symposium of lezing over dementie op jonge leeftijd.
  • Betrek relevante partijen actief bij het maken van verbeterplannen. Bijvoorbeeld via (groeps)interviews, een brainstormsessie of een vragenlijst die behoeften en ideeën inventariseert. 
  • Betrek de jonge mensen met dementie en hun naasten actief. Denk samen met de doelgroep in plaats van voor ze. Zie ook de themapagina ‘Wat vindt de doelgroep er zelf van?'
  • Stel een regionale werkgroep samen met afgevaardigden van belangrijke stakeholders uit de regio (zie ook het onderdeel ‘zijn we samen aan de slag’).
  • Houd belanghebbende partijen actief betrokken bij voortgang van uw project. Bijvoorbeeld via een periodieke nieuwsbrief of updates op sociale media. 
  • Maak gebruik van bestaande structuren van samenwerking in uw regio. Denk bijvoorbeeld aan de connecties die bestaan in het regionaal dementienetwerk of de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. 
  • Regionaal draagvlak gaat ook over bestuurlijk draagvlak en eigenaarschap. Wie voelt zich verantwoordelijk en wil een rol spelen in deze thematiek? Zie ook themapagina ‘Wie voelt zich verantwoordelijk?’.

Het organiseren van een regionale bijeenkomst, voor alle belanghebbenden rondom dementie op jonge leeftijd, helpt om draagvlak te creëren en bewustwording voor de problematiek van de doelgroep te vergroten.

Stap 1: Bepaal de focus van de bijeenkomst. 

Denk goed na over de insteek en de opzet van de bijeenkomst. Zorg voor een goede balans tussen informatievoorziening en informatie ophalen. In plaats van het presenteren en uitdragen van uw plannen, kunt u mensen ook actief mee laten denken in het opzetten van (een deel) van het implementatietraject. Door mensen een actieve rol te geven, vergroot u de kans dat de plannen goed aansluiten bij hun behoeften en dat zij in een latere fase uw plannen steunen.

Stap 2: Wie nodigt u uit?

Breng in kaart welke partijen in de regio zich bezighouden met de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Bijvoorbeeld met behulp van een krachtenveldanalyse. Maak gebruik van de tool ‘Krachtenveldanalyse’. Deze tool is, inclusief instructie, te downloaden op de website van Dementiezorg voor Elkaar.

Stap 3: Organiseren en uitvoeren

Bij het organiseren van een regionale bijeenkomst komen verschillende praktische zaken kijken. Denkt u bijvoorbeeld aan het opstellen van een uitnodiging, de inhoud en vorm van het programma, het bepalen van het tijdstip en de locatie van de bijeenkomst. Zoek naar een juiste balans tussen informatie brengen en ophalen. Een regionale bijeenkomst vormt een uitgelezen kans om wensen en behoeften op te halen. Gebruik hiervoor bij voorkeur inspirerende werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan ‘story telling’ methoden of brainstormsessies in kleine groepen waarbij men prioriteiten formuleert. Ter inspiratie vindt u onder downloads een format draaiboek voor een regionale bijeenkomst, gebaseerd op eerdere groepsbijeenkomsten in de regio Eindhoven en Nijmegen.

Stap 4: Opvolging

Een regionale bijeenkomst hoeft geen eenmalige actie te zijn. Idealiter bindt u de regionale stakeholders die u treft op de bijeenkomst aan uw implementatietraject via andere kanalen. U kunt denken aan het verzamelen van e-mailadressen tijdens de bijeenkomst om stakeholders een periodieke nieuwsbrief te sturen (houd daarbij rekening met de regels voor het gebruik van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Tevens kunt de bijeenkomst gebruiken om geïnteresseerde stakeholders te werven voor een meer actieve bijdrage aan het implementatietraject. Bijvoorbeeld door middel van een vervolgbijeenkomst in klein comité of deelname aan een regionale werkgroep.

Downloads