Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Verbeteren doe je zo

Plan van aanpak kwaliteit zorg verpleeghuizen 12/02/2015

Met een reeks van maatregelen op het gebied van toezicht en de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener, wil staatssecretaris Van Rijn de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren. Het is een veelomvattend plan met 5 speerpunten. Zorg voor Beter licht een aantal punten toe waar zorgmedewerkers mee te maken zullen krijgen.

Meer openheid

Van Rijn langdurige zorgIn de begeleidende Kamerbrief bij het plan van aanpak  benadrukt Van Rijn dat de samenleving meer betrokken moet worden bij verpleeghuizen en dat verpleeghuizen ‘meer open zijn over wat er binnen de muren gebeurt’. Hij signaleert dat ‘“het systeem” er op eigen kracht niet in slaagt oplossingen te vinden.’ Van Rijn vraagt een andere attitude van alle betrokkenen, bestuurders, inspectie en overheid, om nu de stappen te zetten. Er moet meer lef en verantwoordelijkheid worden getoond. Zo moet een bestuurder als het niet lukt de kwaliteit van zorg op een aanvaardbaar peil te krijgen, de locatie sluiten.

Het plan van aanpak 'Waardigheid en trots - liefdevolle zorg', is tot stand gekomen in samenwerking met NPCF, LOC, V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut, Inspectie Gezondheidszorg (IGZ), bevat een lijst van vijf speerpunten met talrijke maatregelen op korte en langere termijn. Van Rijn reageert ermee op het inspectierapport uit juni waarin risico´s op kwaliteitstekorten worden gesignaleerd. Het plan geeft ook invulling aan een aantal moties ingediend bij het Kamerdebat van november. Of er extra geld beschikbaar is, wordt overigens dit voorjaar pas duidelijk.

Beter toezicht

Belangrijk deel van het plan is gericht op beter toezicht van de inspectie. Half februari komt de inspectie met een plan waarbij de 150 hoog risico-instellingen extra aandacht krijgen, zonder dat andere instellingen vergeten worden. De pilot met mystery guests krijgt een vervolg en klachten van burgers worden beter onderzocht.
Een andere belangrijke doelstelling van dit plan van aanpak is ´het centraal stellen van de relatie tussen de cliënt, zijn naasten en professional ten behoeve van vertrouwde en veilige zorg´.  Er komt een voor de verpleeghuiszorg nieuwe functie, de cliëntondersteuner.  waarvoor de Wlz-uitvoerders verantwoordelijk zijn. ‘Uiterlijk eind 2016 is voor alle cliënten deskundige ondersteuning beschikbaar in de vorm van een persoon “van vlees en bloed”’, aldus de staatsecretaris.

kwaliteit verpleeghuizen

Vernieuwing Zorgleefplan

Samen met betrokken organisaties wordt er voor 1 juni gewerkt aan vernieuwing van het zorgleefplan, dat cliënten en hun verwanten makkelijk kunnen gebruiken. Het doel is dat vanaf 2017 alle instellingen hier gebruik van maken. Daarnaast komt er aandacht voor het verbeteren van de communicatie over het zorgleefplan, zodat het echt een middel is om een goed gesprek te voeren, daarbij wordt onder andere de informatie over het Zorgleefplan op deze website, het kennisplein Zorg voor Beter, genoemd.

Ethische kwesties over de kwaliteit van leven zoals de vraag hoever je risico´s moet uitbannen ten koste van genoegens van de cliënt (bijvoorbeeld het eten van een bavaroise) zullen meer aandacht krijgen, onder ander in de opleiding van zorgmedewerkers. Verder krijgen cliëntenraden een steun in de rug. Meer transparantie voor cliënten en familie wordt onder andere beoogd via een verbeterde Zorgkaartnederland.nl, waar onder andere informatie van de inspectie te vinden is.

Personeel

De staatssecretaris benoemt de noodzaak van ‘voldoende en deskundig, goed toegerust personeel’, maar doet geen toezeggingen over meer personeel. Wel belooft hij dat de ‘administratieve lasten’ voor het personeel jaarlijks 10 procent dalen. Dat levert jaarlijks het equivalent van 2760 voltijdsbanen op, aldus het plan van aanpak.

Daarnaast komt er een eerste leidraad op het gebied van personeelsinzet: hoe ziet de optimale samenstelling van teams in verpleeghuizen eruit?  Wat is de juiste mix aan competenties? De conclusies bij het ontwikkelen van deze leidraad worden doorvertaald naar onderwijs en scholing.

Bestuurders

Bestuurders die niet goed presteren, worden strenger aangepakt, mogelijk via een civielrechtelijk bestuursverbod. Het ministerie gaat komende periode ‘intensief met de sector spreken over wat moet worden verstaan onder goed bestuur en hoe de sector zelf kan bijdragen aan verbeteren van de kwaliteit van het bestuur en de vereiste cultuuromslag binnen instellingen’.

200 best practices

Verder zet Van Rijn in op het verbeteren van de kwaliteit met hulp van good practices. Zo krijgen 200 verpleeghuislocaties met ambitie de kans de sector te laten zien wat er allemaal mogelijk is. De selectieprocedure daarvoor start in maart.

Bron

Reacties op het Plan van aanpak

ActiZ: twijfels over haalbaarheid

Brancheorganisatie Actiz werkte mee aan het plan van aanpak, maar geeft op zijn site aan twijfels te hebben over de haalbaarheid van het plan: ‘Ondanks dat de staatssecretaris zelf aangeeft dat kwaliteitsverbetering geen quick fix is, vraagt hij toch om gedurende de tweejarige looptijd van het plan veel activiteiten op te pakken. De maatregelen van dit plan zullen daardoor extra beslag leggen op de tijd van zorgmedewerkers. Medewerkers die door alle veranderingen in de ouderzorg ook al een cultuuromslag moeten doormaken. ActiZ is dan ook bezorgd over de veelheid aan acties en de haalbaarheid van het plan, zeker gezien de relatief korte termijn en het feit dat pas komend voorjaar duidelijk wordt of er geld beschikbaar is om de maatregelen uit te voeren.’ Lees meer op de website van Actiz.

V&VN: leidraad voor samenstelling van teams

Beroepsvereniging van verplegenden en verzorgenden V&VN is vooral blij dat de organisatie samen met het Zorginstituut, Verenso en werkgeversorganisaties ActiZ en BTN gaat werken aan de leidraad voor een optimale samenstelling van teams in verpleeghuizen. V&VN-directeur Helma Zijlstra waarschuwt hierbij voor het opleggen van strenge, vaste normen. ‘Het gaat om en optimale mix van medewerkers – verzorgenden, hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ouderenzorg. Dat verschilt per locatie van een instelling, en per afdeling.’
Verder is directeur Zijlstra tevreden dat Van Rijn opnieuw zegt dat er eerder en harder zal worden ingegrepen bij falend management. Lees meer op de website van V&VN.

NPCF: de cliënt meer centraal

Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF noemt het 'positief' dat in het plan van aanpak veel aandacht is voor de kwaliteit van leven van patiënten en bewoners in tehuizen. Mensen moeten zoveel mogelijk in hun eigen ritme kunnen leven en mogen niet in het regime van het huis worden gedrongen. Daarbij is het zorgleefplan van belang. Wind: ‘Maar het is nu te vaak een bureaucratisch instrument. We moeten het terugbrengen tot een middel waarmee de cliënt zoveel mogelijk regie houdt over zijn leven en zijn zorg.’

ANBO: goede voorbeelden voor andere verpleeghuizen

ANBO-directeur Liane den Haan onderschrijft de essentie van het plan: ‘Het is hoog tijd voor scherpere controle en toezicht, beter bestuur en transparantere zorg. Hoe kan het zijn dat er verpleeghuizen zijn die uitstekend werk verrichten, en tegelijkertijd instellingen met hetzelfde budget die het niet goed doen?’ ANBO wil dat de verpleeghuizen die het uitstekend doen als voorbeeldmodel gaan dienen voor andere instellingen.

Lees meer

Eerdere nieuwsberichten over hervormingen en kwaliteit ouderenzorg op Zorg voor Beter.

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer