Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

ZinPortaal Fryslân

Locatie

Provincie Friesland

Samenvatting

De projecten die de stichting ZinPortaal Fryslân wil initiëren zijn gericht op het vergroten van aandacht voor zingeving en levensvragen, met name bij de kwetsbare mensen in de samenleving. ZinPortaal Fryslân wil met haar projecten bereiken dat levens- en zingevingsvragen in de hele zorgketen zo vroeg mogelijk ontdekt en begeleid worden en dat vrijwilligers en mantelzorgers die door wijk- en buurtteams worden ingezet voldoende geschoold zijn om de vraag naar zin te herkennen en ermee om te gaan. Daarmee voegen we essentiële waarde aan 'goede zorg' toe en verwachten we onnodige zorgkosten te kunnen voorkomen. Ook denken we dat vrijwilligers en mantelzorgers hun belangrijke werk langer en beter vol kunnen houden doordat hun werk ook meer betekenis krijgt.

Doelstelling

De stichting ZinPortaal Fryslân biedt begeleiding bij levensvragen aan cliënten en schoolt professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in het herkennen van en omgaan met die vragen. De stichting wil nadrukkelijk een netwerkorganisatie zijn en zoekt lokaal en regionaal verbinding en samenwerking met andere (zorg)disciplines zoals huisartsen, gemeenten, welzijns- en zorginstellingen, vrijwilligers en mantelzorgorganisaties etcetera.

Doelgroep

Met de projecten 'Zin in de buurt' en 'Zingeving op recept' beoogt de stichting ondersteuning te bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving zoals bijvoorbeeld: chronisch zieken, ouderen, mensen met psychosociale problematiek, eenzamen en mensen met een levensbedreigende ziekte of mensen die op een andere manier te maken hebben (gehad) met verlies en rouw.

Resultaat

ZinPortaal Fryslân stelt zich ten doel de volgende resultaten te halen:

 • De huisarts wordt ‘ontzorgd’ door een tijdige signalering van de (zin)vraag achter de (hulp)vraag en de mogelijkheid die door te verwijzen naar de geestelijk verzorger;
 • Afname van algemene en individuele WMO-voorzieningen door verheldering van in hulpvragen ‘verpakte’ levens- en zingevingsvragen;
 • Behouden, verhogen en ondersteunen van het aantal vrijwilligers dat sociaal-emotionele ondersteuning biedt aan kwetsbare inwoners;
 • Vergroten en ondersteunen van de draagkracht van professionals en mantelzorgers;
 • Groter en kwalitatief breder aanbod aan ondersteuning voor kwetsbare inwoners;
 • Meer aandacht voor a-specifieke factoren in het herstelproces van cliënten en patiënten.

Aanpak

ZinPortaal Fryslân kiest voor een projectmatige aanpak en vormt lokale netwerken met tweedelijnorganisaties. De initiatiefgroep bestaat uit geestelijk verzorgers die aangesloten zijn of waren bij zorginstellingen (Jeugdhulp Friesland, MCL, Tjongerschans, GGZ-Friesland, Trajectum) en vrijgevestigde geestelijk verzorgers. ZinPortaal Fryslân is een netwerkorganisatie zonder winstoogmerk en ondergebracht in een stichting.

Financiering

Om de ambities te realiseren heeft ZinPortaal Fryslân een financieel plan opgesteld waarin de begrote kosten en een dekkingsplan zijn opgenomen.

Bij de bekostiging van de activiteiten wordt voor de startfase tot en met 31 december 2018 uitgegaan van cofinanciering:

 • Eigen bijdrage door het investeren van uren geestelijke verzorging die in de startfase niet vergoed worden.
 • Donaties en giften van particulieren; op de website en het foldermateriaal wordt de mogelijkheid voor donatie onder de aandacht gebracht met daarbij de eventuele belastingvoordelen. (Hiervoor moet de ANBI-status worden aangevraagd).
 • Crowdfunding kan worden ingezet bijvoorbeeld ten behoeve van het bouwen van een website.
 • Financiële ondersteuning gemeenten; betrokken gemeenten wordt gevraagd om in de pilotfase de projectkosten voor haar rekening te nemen. Waarschijnlijk zal dit in de vorm van subsidies gebeuren.
 • Giften van fondsen.
 • Samenwerkingsverbanden met bedrijven/organisaties:
  • Zorgverzekeraars

Vanaf 1 januari 2019 wil de stichting financieel op eigen benen staan. De periode die daaraan voorafgaat gebruikt de stichting om te onderzoeken hoe de structurele financiering en inbedding geregeld kan worden. Hierover worden gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast wordt aangesloten bij relevante netwerken en de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ).

Evaluatie

De Stichting ZinPortaal Fryslân is inmiddels een feit. Daarnaast is de eerste pilot op 1 februari 2016 van start gegaan bij een huisartsenpraktijk in Franeker. De aangesloten huisartsen verwijzen patiënten door naar Zinportaal Fryslân. Gesprekken met een aantal gemeenten lopen voor een pilot bij gebiedsteams. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal welzijnsorganisaties, de Vrijwilligersacademie en het netwerk palliatieve zorg. In overleg met de Rijksuniversiteit Groningen is een eerste opzet gemaakt voor drie verschillende onderzoeken.

Contactgegevens

Naam: L. Harmsma
Tel: 06-46120485
E-mail: info@zinportaal.nl

Startdatum Initiatief

01-01-2016

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer