Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

WijZ: Levensvragen en sociaal isolement

Locatie

Zwolle

Website

www.wijz.nu

Samenvatting

In 2009 is gestart met het project Levensvragen en sociaal isolement. Inmiddels is gebleken dat het een dusdanig breed en veelomvattend thema is, dat er meerdere deelprojecten zijn ontstaan:

 1. Seniorencoach.
 2. Levensverhalen en levensboek schrijven.
 3. De draad weer oppakken.
 4. Welzijn op recept - ZinZicht.

Deelprojecten

Seniorencoach

Vrijwilligers worden ingezet als ‘seniorencoach’. De seniorencoach bezoekt regelmatig een oudere om met haar te praten over onder andere levensvragen. Dit is met name gericht op de sociaal geïsoleerde oudere. Daarnaast worden themabijeenkomsten georganiseerd voor ouderen en beroepskrachten rondom thema’s over zingeving en levensvragen. Doormiddel van het inzetten van vrijwilligers wordt geprobeerd het isolement onder ouderen te verminderen door aandacht te schenken aan levensvragen en zingeving.

We richten ons op:

 • extramuraal wonende ouderen die te maken hebben met sociaal isolement,
 • gericht op het bespreken en bespreekbaar maken van levensvraagstukken, 
 • gericht op het verminderen van sociale eenzaamheid.

Naast de individuele gesprekken is er een gespreksgroep opgezet die eens per week bij elkaar komt om levensvragen te bespreken en te delen wat er in hun leven speelt en gespeeld heeft.

Eens per 2 à 3 maanden is er een intervisiebijeenkomst voor de vrijwilligers, begeleid door een (vrijwillige) externe supervisor. De coördinator neemt hieraan deel in samenspraak en ter verbinding met de organisatie.

Levensverhalen en levensboek schrijven

De deelnemer wordt een jaar gekoppeld aan een vrijwilliger om samen een levensboek vorm te geven. De vorm is afhankelijk van de wensen van de deelnemer en ontstaat gedurende het proces.

Door de jaren heen zijn de eindproducten ontwikkeld van ringbanden en snelhechters naar onder andere hardcovers met professionele lay-out. Er is gebleken dat de boeken een middel kunnen vormen om op een andere manier met netwerk en omgeving in contact te komen. De boeken kunnen een ingang bieden voor gesprekken over het geleefde leven en de bijbehorende vragen.

De draad weer oppakken

‘De draad weer oppakken’ richt zich op mensen die na een ingrijpende gebeurtenis een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld na het overlijden van een partner, een kind of een ouder, rondom ziekte of door het wegvallen van zorg en ondersteuning.  Uit ervaring weten we dat de belangstelling door familie en vrienden na een ingrijpende gebeurtenis na verloop van tijd afneemt. Men kan zich dan erg eenzaam voelen, omdat de behoefte om te praten juist zo groot is.

Mensen van 70+ die hun partner recent hebben verloren worden actief benaderd. Ze ontvangen een persoonlijke brief met de vraag of zij prijs stellen op een gesprek. Vervolgens wordt telefonisch contact opgenomen waarin de behoefte besproken wordt. Naar aanleiding hiervan kan een belcontact ontstaan of de deelnemer wordt thuis bezocht.  In het gesprek wordt samen bekeken of een extra steuntje nodig en mogelijk is. De medewerker kan adviseren om hulp in te schakelen en daarbij zo nodig ondersteunen. Soms is er ondersteuning nodig van andere organisaties zoals thuiszorg of een GGZ instelling. Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld die met luisteren en praten veel kunnen betekenen.

De vrijwilligers zijn ervaringsdeskundig en geschoold. Zij spreken dus uit ervaring, herkennen vaak de situatie en zijn het levende bewijs dat het echt lukt om de draad weer op te pakken. Medewerkers van WijZ en de Kern zijn altijd achter de hand. Tevens wordt er samengewerkt met onder meer Dimence en Buurtzorg voor aanvullende deskundigheid en ondersteuning.

Welzijn op recept - ZinZicht

Welzijn op Recept is een samenwerkingsinitiatief van WijZ en Gezondheidshuis Stadshagen in navolging op de succesvolle formule in Nieuwengein. De bedoeling van dit initiatief is dat bezoekers van de huisarts, fysiotherapeut of maatschappelijk werker, doorverwezen kunnen worden naar de welzijnswerker van WijZ voor een advies op maat. Dat advies betreft activiteiten die aansluiten bij wensen en mogelijkheden van mensen en bijdragen aan plezier en zin in het leven. Vele verwijzers zijn enthousiast over de mogelijkheid om een Welzijn op Recept uit te schrijven.

Per 1 april zijn we gestart met de pilot ZinZicht. Door ZinZicht hebben we de mogelijkheid een verdiepingsslag te maken rondom deze succesvolle dienst. Beroepskrachten en vrijwilligers worden getraind in het omgaan met en herkennen van levensvragen en zingeving binnen gesprekken, zoals gevoerd bij Welzijn op Recept.  De pilot wordt in eerste instantie uitgevoerd in drie wijken in de gemeente Zwolle. Er wordt nauwe samenwerking gezocht met huisartspraktijken en welzijnsorganisaties. Deze pilot is aansluitend op Welzijn op Recept en de Draad weer oppakken. Bevindingen uit deze diensten worden meegenomen in deze pilot.

Deze pilot valt onder het samenwerkingsproject genaamd ‘Zinvol leven als je kwetsbaar bent’ van COiL en WijZ.

Resultaten

Seniorencoach

Er zijn 15 vrijwilligers actief. Er zijn ruim 60 deelnemers bereikt, waarbij matches voor langere periode ontstaan zijn.  Gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 81 jaar.

Levensverhalen en levensboek schrijven

Er zijn 75 deelnemers bereikt binnen het project.  Er zijn gemiddeld 15 vrijwilligers actief.

De draad weer oppakken

Het project is gestart in 2012. Inmiddels zijn zo’n 250 mensen actief benaderd. Er is 100% waardering voor de aandacht. Bij evaluatie eind 2013 is gebleken dat eenderde van de contacten leidt tot een vervolgtraject in de vorm van huisbezoek en/of koppeling met vrijwilliger. Een telefonisch intakegesprek duurt gemiddeld 20 minuten.

Welzijn op recept - ZinZicht

 • In iedere wijk krijgen 5 inwoners per maand een welzijnsarrangement, waarbinnen veel aandacht is voor ‘zin’.
 • De eerstelijnszorg is ontlast in drie wijken in Zwolle doordat mensen met psychosociale klachten zijn geholpen hun eigen kracht te mobiliseren door de inzet van vrijwilligers.
 • Samenwerking tussen welzijns- en zorgorganisaties is gerealiseerd in drie wijken in Zwolle.
 • De centrale rol en het belang van levensvragen is aangetoond (door Trimbosinstituut).
 • Beroepskrachten (25 mensen) en  vrijwilligers (20 mensen) zijn extra geschoold voor levensvragen.
 • Er is bekendheid gegeven aan de wijze van werken door publicatie in een landelijk blad rondom ‘welzijn’.

Financiering

Seniorencoach

Het project is opgezet doormiddel van financiering door subsidie en eigen middelen. Inmiddels is de dienst ingebed binnen de organisatie WijZ. Deze dienst is verwant aan ‘de Draad weer oppakken’.

Levensverhalen en levensboek schrijven

Het project is opgezet doormiddel van financiering door subsidie en eigen middelen. Inmiddels is de dienst ingebed binnen de organisatie WijZ. Coördinatie van de dienst wordt  door een deskundige vrijwilliger verzorgd onder eindverantwoording van een beroepskracht.

De draad weer oppakken

Het project is opgezet doormiddel van financiering door subsidie en eigen middelen. Inmiddels is de dienst ingebed binnen de organisatie WijZ.

Welzijn op recept - ZinZicht

ZinZicht wordt medemogelijk gemaakt door het SKANfonds. Welzijn op Recept wordt gefinancierd uit eigen middelen.

Evaluatie

Seniorencoach

Wanneer iemand zich eenzaam voelt, meldt diegene zichzelf niet zo snel. Contact met sleutelfiguren voor verwijzing is daarom essentieel. De insteek van het coachende aspect is gedurende de uitvoering van het project verschoven naar present zijn. Dit sluit beter aan bij de behoefte die er ligt.

Levensverhalen en levensboek schrijven

 • Een concreet eindproduct biedt houvast binnen het contact. 
 • Het eindproduct hoeft niet altijd in de vorm van een boek te zijn, maar kan bijvoorbeeld tevens een kunstwerk zijn. Aansluiten bij de behoefte hierin levert soms verrassend materiaal op. 
 • Het eindproduct kan tevens dienen als middel om contact te maken met netwerk of groter netwerk te creëren.

De draad weer oppakken

Er is bewust gekozen voor een actieve benadering. Vanuit Seniorencoach leerden we dat mensen zichzelf niet snel zullen melden bij eenzaamheid of isolement. De actieve benadering biedt een ingang en vanuit de resultaten blijkt dat deze actieve benadering werkt.

Documentatie

De onderstaande documenten zijn op te vragen via WijZ:

 • Welzijn op recept 2013
 • Wervingsfolder vrijwilligers
 • Nieuwsbrief april 2011
 • Wervingsfolder maken levensboek
 • Ouderencoach folder
 • Krantenartikel over het project

Contactgegevens

Ellen Overesch
Tel: 038-8515700
E-mail: e.overesch@wijz.nu

Startdatum Initiatief

01-01-2009

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer