Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Netwerk levensvragen

Locatie

Noordoostpolder / Flevoland

Website

Samenvatting

Het Netwerk is een bundeling van organisaties en particulieren die professionele en informele ondersteuning bieden aan mensen met levensvragen. Doel: voor iedere burger in de Noordoostpolder met zingevingsvragen een aanspreekpunt bieden.

Doelstelling

 • Belangrijk speerpunt voor het Netwerk is; om op de vindplaatsen van mensen met levensvragen medewerkers en vrijwilligers bewust te maken van het bestaan van deze vragen en vaardig maken in het oppakken van deze levensvragen, hetzij zelf of door te verwijzen naar een voorziening uit het Netwerk. Waardoor mensen ondersteuning ervaren bij de moeilijke vragen in het leven, vaak de waarom vragen. 
 • Het Netwerk wil zich er sterk voor maken dat mensen met levensvragen ervaren dat zij ergens terecht kunnen waar zij ondersteuning vinden. Dit kan door het fysiek benaderen van het Netwerk en ook doordat er voldoende informatie beschikbaar is waardoor mensen zelf uitvinden waar zij terecht kunnen.
 • De gezamenlijke organisaties in het Netwerk stellen zich er samen verantwoordelijk voor dat er meer ruimte is voor levensvragen waardoor problematiek op een ander levensterrein zoals eenzaamheid, depressie en vage gezondheidsklachten verminderen.

Doelgroep

Het Netwerk Levensvragen Noordoostpolder is voor alle mensen (van jong tot oud) die zelfstandig wonen (thuis of in een verzorgingshuis) en worstelen met levensvragen en voor wie het zelf niet lukt de opgekomen vragen naar zingeving in het leven hanteerbaar te maken.

Aanpak

In Noordoostpolder is het Netwerk Levensvragen de centrale plek waar mensen geholpen kunnen worden met het herkennen van levensvragen en het zoeken naar ondersteuning in deze periode in iemands leven. Dat zou kunnen bijvoorbeeld door individuele gesprekken met een speciaal daarvoor opgeleide vrijwilliger of door het vinden van een groep lotgenoten.

Het aanbod op het gebied van religie, spiritualiteit, coaching en zelfzorg bij levensvragen is zeer divers. Het Netwerk Levensvragen wil een aanzet geven om ‘zingeving’ (opnieuw) tot speciaal aandachtsveld te maken.

In aanvang was sprake van een stuurgroep van verschillende organisaties die amen een intentieverklaring voor 2 jaar hadden ondertekend, om samen te werken aan de doelstellingen van het Netwerk. Inmiddels is deze Stuurgroep opgegaan in bestaande formele- en informele samenwerkingen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land is aanspreekpunt voor het Netwerk.
De Zorggroep regelt de bereikbaarheid en inzet van vrijwilligers. Op grond van signalen en/of behoefte weten partijen uit het Netwerk elkaar te vinden.

Bestuurlijk gezien hangt het hele Netwerk onder de paraplu van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Aanleiding

Vanuit de Federatie Participanten Oude en Nieuwe Land is de aanzet gegeven om ‘zingeving’ opnieuw tot aandachtsveld te maken bij zorg -en hulpverlening. De Federatie wordt gevormd door een groep van afgevaardigden vanuit RK- en PKN kerken en vanuit Humanitas. Deze groepen hebben aan de basis gestaan van organisaties waaruit maatschappelijk werk en thuiszorg zijn voortgekomen, nu divisies binnen de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Leden van de Federatie hebben nog altijd een meedenkende rol bij beleid en bestuur van de Zorggroep.

Door vermaatschappelijking en verzakelijking van de zorg en door ontkerkelijking, individualisering en verkleuring van de maatschappij is zingeving los komen te staan van zorgverlening. Leden van de Federatie hebben hierover hun zorg uitgesproken. Het bestuur van de Zorggroep heeft hierop inhakend verkennend onderzoek laten doen onder thuiszorgcliënten. Dit onderzoek bevestigde de behoefte aan meer aandacht voor diepere levensvragen bij mensen die van zorg afhankelijk zijn. Kerkelijk aangesloten cliënten verwachten deze aandacht van hun pastor, niet kerkelijk aangesloten cliënten verwachten in dit opzicht meer van hun zorgverleners.

Financiering

De ontwikkelfase is gefinancierd door Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Federatie Participanten Oude en Nieuwe Land. Daarnaast is financiering verkregen uit fondsen. Inmiddels worden er geen externe subsidies meer verschaft aan het Netwerk Levensvragen Noordoostpolder en heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land zich opgeworpen als portefeuillehouder om de infrastructuur in stand te houden.

Evaluatie

Succesfactoren

 • Projectaanpak met een verantwoordelijke is gunstig. Projectleider kan zich op taken, voortgang en overleg concentreren. Teamgenoten moeten het met hun dagelijks werk combineren. 
 • Omgevingsfactoren voor het organiseren van extramurale geestelijke verzorging zijn goed: 
  • Noordoostpolder is een afgebakend geografisch gebied.
  • Het netwerk van zorg -en welzijnsorganisaties is overzichtelijk. 
  • Pastores en vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties ontmoeten elkaar in een platform en hebben overleg met lokale overheid.  
  • Plannen passen in de gemeentelijke visie.
  • Zorggroep Oude en Nieuwe Land is geankerd in de samenleving: meer bieden dan zorg alleen wordt bestuurlijk gedragen.

Geleerde lessen

Financiering van extramurale geestelijke zorg is niet gemakkelijk en landelijk niet geregeld. Dat maakt dat het van de grond krijgen en behouden van een Netwerk voor Levensvragen sterk afhankelijk is van de 'good will' van betrokken partijen, lokale bestuurders en subsidiërende instanties en fondsen.

Aanbevelingen

 • Breed samenwerkingsverband van lokale organisaties uit zorg, welzijn en zingeving.
 • Niet gericht zijn op één doelgroep, maar op de gehele samenleving.
 • Aansluiten bij bestaande hulpstructuren in de lokale en regionale samenleving.

Documentatie

Contactgegevens

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Maayolein Goelema
Tel: 052-7630306
E-mail: m.goelema@zorggroep-onl.nl

Startdatum Initiatief

10-05-2010

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer