Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

Locatie

Nijmegen

Website

www.ontmoetinginlevensvragen.nl

Samenvatting

Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen is sinds 2005 actief op het gebied van ondersteuning bij levensvragen en zingeving aan alle inwoners van Nijmegen ongeacht hun levensbeschouwing. Samenlevingsopbouw rond zingeving staat centraal.

Van 2007 tot en met 2013 werkte het COiL (tot 2011 Centrum voor Ouderen en Levensvragen, COL) samen met veertien organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Nijmegen aan het project ‘Zingeving op MAAT’, onderdeel van het Transitieprogramma Langdurige Zorg. Met ingang van mei 2014 is de uitvoeringsorganisatie van het COiL ondergebracht bij NIM Maatschappelijk Werk.

Direct en indirect draagt het COiL zorg voor ondersteuning van burgers bij levensvragen. Zij verbindt en schoolt vrijwilligers, professionals, managers uit instellingen en zorgverleners in de eerste lijn in zingevingsondersteuning. Voor geestelijk verzorgers biedt het COiL een platform om kennis te delen en visie te ontwikkelen betreffende het veranderde ondersteuningsaanbod van geestelijke verzorging met de kanteling van de zorg.

Langs deze wegen heeft het COiL zich ontwikkeld tot een expertisecentrum voor ondersteuning bij levensvragen en zingeving en is een verbindende schakel tussen burgers van alle leeftijden, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, welzijns- en zorginstellingen, huisartsen en beleidmakers.

Doelstelling

Het COiL heeft als doel: het geestelijk welzijn van mensen bevorderen, zingeving stimuleren en isolement helpen voorkomen. Deze doelstelling sluit aan bij wat veel mensen verlangen: zelf de regie te voeren over het eigen leven, ook na moeilijke ervaringen. Het COiL is er voor iedereen en voor alle levensbeschouwingen.

Het COiL wil dit doen door kwetsbare mensen met elkaar en anderen in contact te brengen, een netwerk op te zetten van vrijwilligers die deze mensen thuis bezoeken en door nadrukkelijk aandacht te vragen voor levensvragen van kwetsbare en geïsoleerde mensen in zorgorganisaties, de eerstelijnszorg en stadsdelen. De ondersteuning wordt geboden aan alle burgers. In het kader van deze dienstverlening traint het COiL het eigen netwerk van vrijwilligers en professionals. Ook wordt expertise gedeeld met geestelijk verzorgers in de regio en regionale en landelijke organisaties door participatie in kennisnetwerken, het collegiaal gesprek en het verzorgen van trainingen voor specifieke groepen, zoals ouderenadviseurs, welzijnswerkers en eerstelijns professionals.

Doelgroep

In eerste instantie kwetsbare mensen in de wijk. Daarnaast de vrijwilligers. Het COiL traint vrijwilligers in het omgaan met levensvragen, zodat zij hun gesprekspartners in het individuele contact, de gespreksgroepen en in het schrijven van een levensboek kunnen bijstaan. Voor de vrijwilligers is dit vrijwilligerswerk ook een zingevende bezigheid.

Resultaat

Ontmoeting in levensvragen

 • De vrijwilligers van het COiL hebben in 2013 in totaal 278 mensen bezocht. Hiervan zijn 11 ouderen bezocht in het kader van het schrijven van het levensverhaal.
 • In 2013 hebben in totaal 67 ouderen in de loop van het jaar in totaal 10 ontmoetings/ gespreksgroepen deelgenomen, waarvan 2 groepen vanuit het project 'Ontmoeting in Levenskunst' zijn opgezet.
 • Het COiL heeft 11 activiteiten in het kader van het zomerprogramma gerealiseerd waaraan in totaal 96 ouderen hebben deelgenomen. De activiteiten waren gevarieerd: van lezingen en boek- of filmbesprekingen met een groepsgesprek tot een stadswandeling.
 • Het winterprogramma 2012-2013 is in zijn geheel begin 2013 uitgevoerd. In totaal deden 64  ouderen mee aan 7 activiteiten.
 • Er namen in totaal 352 personen, met name ouderen, deel aan in totaal 13 lezingen, presentaties, en/of workshops voor burgers.

Ontmoeting in zingeving

 • De vrijwilligers doen, voordat ze beginnen met het bezoeken van ouderen, verplicht mee aan de door het COiL ontwikkelde starttraining ‘Omgaan met levensvragen’. In deze training is veel aandacht voor een goede manier van luisteren, van ‘present’ zijn. In 2013 hebben 23 vrijwilligers deze training gevolgd.
 • In 2013 is ook een training gegeven aan vrijwilligers die ontmoetings/gespreksgroepen begeleiden. Hieraan hebben 8 deelnemers meegedaan.
 • Ruim 70 vrijwilligers hebben op reguliere basis geparticipeerd in de  intervisiebijeenkomsten (8 groepen x 5 bijeenkomsten en ongeveer 10 deelnemers per groep).
 • Jaarlijks wordt in het kader van bijscholing een studiedag georganiseerd voor vrijwilligers over een bepaald thema. Deze heeft in november plaatsgevonden. Het thema van 2013 was 'Sterk met een vitaal netwerk' onder leiding van Maria Scheffers.

Ontmoeting in expertise

 • In 2013 zijn 62 vrijwilligers en 117 professionals bereikt met in totaal 8 lezingen, presentaties, workshops en/of trainingen.
 • In 2013 organiseerde het COiL, met behulp van gelden van fondsen, de conferentie 'Zin-vol samenleven' (praktijk van zingevingsondersteuning en samenlevingsopbouw rond zingeving). 153 mensen namen deel.

Aanpak

In haar streefbeeld 2012-2015 ´Samenlevingsopbouw rond zingeving´ omschrijft het COiL haar drie functies: Ontmoeting in levensvragen; Ontmoeting in zingeving; Ontmoeting in expertise.

Binnen ontmoeting in levensvragen biedt het COiL de mogelijkheid tot (groeps)gesprekken en het schrijven van een levensboek aan, aan burgers van Nijmegen en (in beperkte mate) omliggende gemeenten. Het COiL werkt zo aan het geestelijk welzijn van burgers, daarbij heeft zij speciale aandacht voor zingeving en het voorkomen van isolement. Hiertoe participeren vrijwilligers ook in specifieke projecten die bijvoorbeeld door de SWON (Stichting Welzijn en Ouderen Nijmegen) voor specifieke doelgroepen, zoals mantelzorgers, worden opgezet.

Ontmoeting in zingeving betreft het trainings- en intervisie-aanbod voor (eigen)vrijwilligers en zorgprofessionals om mensen met levensvragen te ondersteunen. De recente inbedding binnen het NIM wordt in dezen gezien als een uitdaging en mogelijkheid om aan de ambitie van het streefbeeld nader inhoud te geven.

Ontmoeting in expertise krijgt vorm in de plek van samenkomst die het COiL is voor de professionele uitwisseling en doorontwikkeling van een extramuraal levensbeschouwelijk neutraal aanbod op het gebied van ondersteuning in levensvragen. In deze ontmoeting is nadrukkelijk aandacht voor visie- en methodiekontwikkeling, effectiviteitsmetingen en onderzoek.

Het COiL werkt samen met onder andere Waalboog, ZZG-zorggroep, NIM, Swon, woningcorporaties, Pro-Persona en Iriszorg.

Financiering

Sinds 2005 heeft COiL gewerkt met een begroting van ongeveer € 150.000,- per jaar. Inmiddels is noodgedwongen teruggegaan naar een begroting van rond € 80.000,- De gemeente Nijmegen financiert structureel met € 58.000,-.
Afgelopen jaren is aanbod gefinancierd uit transitieprogramma’s en partners in de regio; projectgelden van fondsen. Ook zijn er inkomsten uit betaalde diensten als trainingen, workshops, cursussen en lezingen.

Evaluatie

Succesfactoren

 • Goed geselecteerde en getrainde vrijwilligers.
 • Enthousiaste, vakbekwame en ondernemende geestelijk verzorgers die betrokken zijn op de vrijwilligers (en de cliënten) en bij willen dragen aan de ontwikkeling van geestelijke verzorging ‘nieuwe stijl’ die met de kanteling van de zorg node ontwikkeld moet worden.
 • Laagdrempelig toegang voor cliënten en een korte tijd tussen aanmelding en eerste bezoek.
 • In peilingen wordt de tevredenheid van cliënten aangetoond.
 • Door beperkt effectonderzoek is het resultaat van het werk aangetoond.
 • Aanbod zowel gericht op cliënten als op vrijwilligers en professionals.
 • Deelname aan diverse samenwerkingsnetwerken en verbanden.
 • De gemeente Nijmegen heeft aandacht voor levensvragen opgenomen in het WMO-beleidsplan.
 • Inbedding van de uitvoeringsorganisatie binnen een welzijnsorganisatie om de primaire dienstverlening te kunnen blijven garanderen.
 • (Ontwikkeling van) laagdrempelige samenwerking met sociale wijkteams dankzij organisatorische inbedding.

Falen

 • De kwetsbaarheid van het kleine team.
 • Het is moeilijk om structurele financiering te vinden voor de ontwikkeling en de structurele uitvoer van ondersteunings-aanbod op gebied van levensvragen en zingeving binnen het wijkgericht werken en de eerstelijnszorg.
 • Overtuigend en herhaaldelijk inzichtelijk maken van de bijdrage die de geboden ondersteuning biedt aan het welzijn van mensen vraagt om structureel en intensief onderzoek. Hiervoor is beperkte ruimte.

Onderscheidende factoren

Dankzij het transitie-experiment Zingeving op MAAT is in Nijmegen de aandacht voor en het belang van aandacht voor existentiële/levensvragen in de ondersteuning van kwetsbare en geïsoleerde mensen breed onder de aandacht gebracht. Niet alleen vanuit het welzijn van het individu, maar ook in het licht van samenlevingsopbouw. Nadat aanvankelijk projectmatig aandacht is geweest voor de effectiviteit van de individuele ondersteuning en later voor samenlevingsopbouw middels een wijkgerichte aanpak en de organisatie van buurttafels, wordt in het komende jaar een project uitgevoerd waarin aandacht voor levensvragen binnen gezondheidscentra wordt geëntameerd.  Met de uitvoer van deze projecten draagt het COiL met samenwerkingspartners bij aan de ontwikkeling van een visie op geestelijke verzorging (aandacht voor levensvragen) nieuwe stijl.

Documentatie

Contactgegevens

Nicolette Hijweege (Projectleider)
Tel: 08800-11345 of 06-34778798
E-mail: info@coil-net.nl

Isolde Driesen
Tel: 024-3232751
E-mail: i.driesen@nim.nl

Startdatum Initiatief

05-01-2005

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer