Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Groenmarkt Centrum voor Levensvragen en Ouder Worden

Locatie

Kennemerland

Website

www.groenmarktkerk.nl/pastoraat/index.html

Samenvatting

Groenmarkt Centrum voor Levensvragen en Ouder worden (CLeO) biedt zelfstandig wonende ouderen (50+) gesprekken aan met vrijwilligers (gesprekspartners) om sociaal en emotioneel isolement tegen te gaan. Wij bieden ook ondersteuning aan bij het verwerken van verlies.

Doelstelling

De doelstelling van Groenmarktcentrum is om bij te dragen aan geestelijk welbevinden van ouderen door verstoorde zingeving op het spoor te komen. Samen met de ouderen gaat de gesprekspartner van het Centrum op zoek naar hernieuwede zingeving in voor de oudere gewijzigde omstandigheden.

Ouderen kunnen in principe zeven gesprekken krijgen met een gesprekspartner. Hierna vindt een evaluatie plaats om te bezien of de gesprekken kunnen worden afgerond, of er misschien een nieuwe serie van zeven gesprekken nodig is of dat een verwijzing op zijn plaats is. De coördinator houdt een intakegesprek bij de oudere thuis en de gesprekken van de vrijwillige gesprekspartners vinden ook bij ouderen thuis plaats. Aan de matching wordt zorgvuldige aandacht besteed.

Doelgroep

Ouderen.

Bereiken van de doelgroep

De bekendmaking aan ouderen van de mogelijkheid van een gesprek met een gesprekspartner van Groenmarkt Centrum loopt grotendeels via vrijwilligers en professionals die al bij deze ouderen thuis komen en via advertenties en verhaaltjes in nieuwsbladen die ouderen lezen zoals wijkkrantjes en huis aan huis bladen. Slechts weinig ouderen melden zichzelf aan. Na aanmelding doet de coördinator een intake en brengt hierna een gesprekspartner met de oudere in contact. Wanneer dit 'klikt' volgen zeven gesprekken, na afloop waarvan een evaluatie volgt. Soms zijn meerdere gesprekkenseries nodig of is een verwijzing op zijn plaats naar een professionele organisatie.

Resultaat

Van 1 januari 2011 tot 1 mei 2014 zijn getalsmatig de volgende resultaten behaald:

 • Getrainde gesprekspartners: 59 in 7 trainingsgroepen
 •  Cursisten in portefeuille voor de training in 2014: 4
 • Beschikbare gesprekspartners: 24
 • Lopende contacten tussen oudere en gesprekspartner: 15 (momentopname)
 • Afgeronde contacten: 35
 • Aantal gesprekken: 626
 • Intervisiebijenkomsten: 1x per kwartaal per groep

Succes is verder af te lezen aan goed lopende contacten tussen ouderen en vrijwilligers en het enthousiasme waarmee de vrijwilligers aan de intervisie deelnemen.

Aanpak

Er wordt samengewerkt met bonden voor ouderen in Noord-Holland, de vrijwilligerscentrales van de diverse gemeenten in Kennemerland, thuiszorgorganisaties, het Netwerkplatform van vrijwilligersorganisaties in de welzijnssector, geestelijk verzorgers van ziekenhuizen en zorginstellingen in de omgeving en de kerken.

Scholing en kwaliteitsbewaking van vrijwillige gesprekspartners

De coördinator (een gepensioneerd professioneel geestelijk verzorger) van het Centrum werft, traint en biedt ondersteuning aan bij het werk van de vrijwilligers. De geworven gesprekspartners krijgen vervolgens een korte training in:

 • Hoe mensen zin geven aan hun leven.
 • Inzicht in processen die te maken hebben met verlies en soms tot depressies kunnen leiden.
 • Bewustwording van wat levensvragen zijn en opvattingen daarover in religie en levensbeschouwing.
 • Oefenen van interventies en kennis van de regio om goed te kunnen doorverwijzen.

De wijze van omgaan met de vrijwilligers in de training, is een afspiegeling van hoe de vrijwilligers hopelijk weer omgaan met de ouderen. Niet discussie is belangrijk, maar aandachtig en respectvol luisteren en ontmoeting. Voorafgaand aan iedere trainingsbijeenkomst wordt een artikel gelezen waarover de vrijwilligers in gesprek gaan. Ook wordt er veel geoefend met echte gesprekken, over onderwerpen die voor de vrijwilligers van belang zijn.

Voor de aanvang van de training vindt er met elke aspirant gesprekspartner een intakegesprek plaats. Na de training en bij de start van het vrijwilligerswerk volgt nog een persoonlijk gesprek. Een goede intake van vrijwilligers is belangrijk; daarin wordt gekeken of ze afstand kunnen nemen van eigen denkbeelden, onbevooroordeeld kunnen luisteren, en levens-en werkervaring hebben.

Education permanente

 • Intervisiebijeenkomsten in klankbordgroepen (de eigen trainingsgroep) die ieder kwartaal plaats vinden, duren drie uur. Het eerste uur vindt er een uitwisseling plaats van ervaringen, het tweede uur wordt een gespreksverslag besproken en het derde uur wordt er een relevant onderwerp uitgediept.
 • Per jaar worden voor alle gesprekspartners een of meer kennisdagen over een relevant onderwerp aangeboden.
 • Er is per mobiele telefoon achterwacht beschikbaar voor vragen.
 • De gesprekspartners worden - indien gewenst - bijgestaan bij het evaluatiegesprek met de oudere.

Werving van Vrijwilligers

De vrijwilligers (gesprekspartners) worden geworven via advertenties in lokale kranten en nieuwsbladen van organisaties, zoals van de ouderenbonden. Deze werving verloopt voorspoedig, er is veel belangstelling voor. Gezocht wordt naar mensen die invoelend vermogen hebben en bijvoorbeeld afkomstig zijn uit onderwijs, de zorg of personeelswerk. Er is ook ruimte voor ‘luister-natuurtalenten’.

Financiering

Het project werd de eerste anderhalf jaar gefinancierd door een plaatselijke stichting die geld van particulieren besteedt aan welzijnsactiviteiten voor oudere inwoners van Haarlem en omgeving. In die periode ontving het centrum 22.500 euro voor de coördinatie- en organisatiekosten. De kerkgemeenschap van de Groenmarkt verleende faciliteiten zoals gebruik maken van zalen en het secretariaat, papier tegen kostprijs, gezellig onderdak en hand- en spandiensten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het project als diaconaal project zou doorgaan in 2013. Echter het bisdom Haarlem moet haar goedkeuring geven aan de benoeming van een diaconaal project in de diverse parochies. Een deeltaak van een diaconale werker van de parochie t.b.v. het Groenmarkt Centrum voor Levensvragen en Ouder worden blijkt niet mogelijk. Vervolgens heeft het Centrum successievelijk met en zonder nieuw verworven subsidie gedraaid wat tot gevolg heeft gehad dat de uitbouw en opbloei ernstig te lijden heeft gehad. Na herhaaldelijke mislukte pogingen om subsidie te verkrijgen van de gemeente heeft het Groenmarkt Centrum besloten op zoek te gaan naar onderdak bij een grote organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Dit proces is nog gaande.

Evaluatie

Het project draait inmiddels drie en een half jaar. Er werden 59 gesprekspartners getraind waarvan er op dit moment 24 nog actief zijn.

Interview met Roos van Rijen

Lees het interview met Roos van Rijen (pdf)

Contactgegevens

Roos van Rijen
Tel: 06-13614067
E-mail: cleo@kontext.nl

Startdatum Initiatief

01-01-2011

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer