Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Centrum voor Levensvragen / Motto

Locatie

Rotterdam

Website

www.centrumlevensvragenrotterdam.nl

Samenvatting

Centrum voor Levensvragen Rotterdam is met haar Mottoprojecten sinds 2005 actief op het gebied van ondersteuning bij levensvragen en zingeving aan ouderen en staat open voor mensen van alle levensbeschouwingen.

Het Centrum voor Levensvragen Rotterdam is met haar Motto projecten en haar aanbod van training en begeleiding het stedelijk expertisecentrum voor ondersteuning bij levensvragen en zingeving. Het vormt een verbindende schakel tussen burgers, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, welzijns- en zorginstellingen, huisartsen en beleidmakers. Motto staat voor Meelevende Ondersteuning ten bate van Thuiswonende Ouderen. Er zijn momenteel vier projecten in de gebieden:

 • IJsselmonde 
 • Alexander 
 • Hilligersberg/Schiebroek
 • Delfshaven

Training en begeleiding kent een eigen aanbod, maar werkt vooral in opdracht van en in samenspraak met zorg- en welzijnsorganisaties. Voor professionals en / of vrijwilligers worden trainingen op maat ontwikkeld. Persoonlijke begeleiding is ook mogelijk.

De Stichting Samen010, een stedelijke organisatie voor ondersteuning van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, is eigenaar van het Centrum voor Levensvragen/Motto Rotterdam.

Doelstelling

Het Centrum voor Levensvragen / Motto Rotterdam biedt met haar Motto projecten ondersteuning aan ouderen op het terrein van zingeving en levensvragen. Daarnaast initieert, ontwikkelt en geeft het Centrum trainingen voor vrijwilligers en voor professionals. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de toerusting van mensen die in zorg- en welzijnsorganisaties werkzaam zijn.

Doelgroep

Het Centrum voor Levensvragen Rotterdam biedt ondersteuning aan iedereen die verlangt naar betekenisvolle gesprekken over zingeving en levensvragen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Resultaat

De Motto projecten zijn in de gebieden IJsselmonde, Alexander, Hillegersberg-Schiebroek en Delfshaven een begrip. Zowel ouderen als verwijzers weten ons goed te vinden. Regelmatig worden wij gevraagd voor andere organisaties een workshop te verzorgen. Vanuit de 4 Motto projecten zijn ongeveer 55 vrijwilligers beschikbaar en bezig met het bezoekwerk aan gemiddeld 120 ouderen.

Vanuit het Centrum voor Levensvragen worden maatwerktrainingen ontwikkeld en uitgevoerd. Veel expertise over ouderen en levensvragen wordt opgedaan en gedeeld met andere organisaties.

De resultaten van 3 Motto projecten zijn te lezen in de jaarverslagen. Er is gekozen voor een wijze van verslaglegging die recht doet aan de inhoud van het werk, die prettig leesbaar is en die ook nog cijfermatige informatie geeft.

Een groot deel van de Rotterdamse bevolking heeft geen band met een kerk, moskee of levensbeschouwelijk genootschap. Dat betekent dat mensen geen “adres” meer hebben waar ze met hun levensvragen heen kunnen. Daarnaast vinden er binnen de zorg allerlei ontwikkelingen plaats, waardoor er steeds minder aandacht lijkt te zijn voor zingeving en levensvragen. Mensen blijven bovendien steeds vaker zelfstandig thuis wonen en kunnen dan geen beroep doen op aan instellingen verbonden geestelijk verzorgers. De Motto projecten zijn laagdrempelig: er is geen indicatie nodig.

Wanneer er via ouderen zelf, hun familie, via wijkteams, via huisartsen en praktijkondersteuners, via VraagWijzer, ouderenmaatschappelijk werk, thuiszorg of een andere organisatie een signaal binnenkomt bij MOTTO, dat iemand vereenzaamt of om andere redenen behoefte heeft aan een goed gesprek, dan gaat de geestelijk verzorger / projectcoördinator er eerst op bezoek en 'koppelt' de persoon vervolgens aan een vrijwilliger. Die vrijwilliger bezoekt de betreffende persoon daarna regelmatig. De contacten duren zolang als beide gesprekspartners dit zinvol vinden.

Het Centrum voor Levensvragen Rotterdam ontwikkelt in samenspraak met de opdrachtgever trainingen die 'op maat' worden gemaakt. Belangrijke onderdelen in onze trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van een basishouding en van de vaardigheden die nodig zijn om in gesprek te komen over zingeving en levensvragen. Rode draad in deze werkwijze zijn de begrippen Vinden en Verbinden en ze maken vaak gebruik van de gespreksmethodiek die uitgaat van de gelaagdheid in hetgeen mensen vertellen.

Aanpak

Regelmatig komen per Motto project de vrijwilligers bij elkaar om o.l.v. de geestelijk verzorger / coördinator ervaringen uit te wisselen en om met elkaar thema’s te bespreken op het gebied van zingeving en levensvragen.

Op deze manier krijgen de vrijwilligers betekenisvolle contacten met elkaar en worden ze nog beter toegerust om goed te luisteren naar het levensverhaal van hun oudere buurtgenoten.

Met Vinden en Verbinden heeft het Centrum voor Levensvragen Rotterdam een specifieke opbouw voor trainingen ontwikkeld.

Het Centrum voor Levensvragen Rotterdam kent twee pijlers:

De Motto projecten

De Motto projecten hebben als doelstelling het bevorderen van het geestelijk welzijn van mensen, het stimuleren van zingeving en het voorkomen van sociaal isolement. De Motto projecten sluiten aan bij wat mensen zelf verlangen: zo lang mogelijk zelf de regie te voeren over het eigen leven, ook tijdens en na moeilijke ervaringen.

Dat betekent stil staan bij en ruimte bieden voor levensvragen bij verlies, ziekte, verminderde gezondheid en eenzaamheid. Aandacht geven aan belangrijke vragen als:

 • Waarom moest mij dit overkomen? 
 • Hoe nu verder?
 • Heb ik het wel goed gedaan? 
 • Waar leef ik nog voor?

Om deze doelen te bereiken heeft ieder Motto project een netwerk van vrijwilligers die ouderen thuis bezoeken. Daarnaast worden er binnen alle Motto  projecten initiatieven genomen om, in samenwerking met andere organisaties, ouderen met elkaar in contact te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de filmmiddagen en de cursus Weg met Eenzaamheid.

Training en begeleiding

Naast training en begeleiding voor de vrijwilligers van de Motto projecten biedt het Centrum voor Levensvragen Rotterdam training en begeleiding aan vrijwilligers en professionals in het brede veld van zorg en welzijn. Centraal staan daarin de deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn in het communiceren met en het bijstaan van mensen met levensvragen en vragen bij zingeving.

Financiering

Financiering voor Centrum voor Levensvragen / Motto Rotterdam, komt uit diverse fondsen, een bijdrage van de kerken en van de gemeentelijke overheid, op basis van jaarlijkse en/of incidentele projectvoorstel.

Evaluatie

De onderzoeksorganisaties Verwey-Jonker Instituut en Ecorys voerden in 2013 op verzoek van stichting KSA/GCW (nu Samen010) een onderzoek uit naar de werkwijze, kosten en opbrengsten van het project Motto. Dat resulteerde in een rapport waarin zowel wordt ‘geteld’ als ‘verteld’, ‘gezien’ en ‘gehoord’. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen.’ In het ‘getelde’ blijkt dat het werk van Motto leidt tot een maatschappelijk rendement van circa 40 tot 60 procent. Dat betekent dat iedere geïnvesteerde Euro 1,4 tot 1,6 keer wordt terugverdiend. Het positieve rendement bestrijkt meerdere maatschappelijke velden, zoals gezondheid, zorgconsumptie en persoonlijk welbevinden. Dat wat niet 'geteld' kan worden, wordt in het rapport 'verteld' aan de hand van citaten uit de afgenomen interviews, waarin wordt gesproken over trouw, over de ‘mens-mensverbinding’, over het ‘niets moeten’, of ‘weer kunnen ademen’. Woorden over relaties waarin een mens kan opbloeien, kan ontdekken dat ie ‘ertoe doet’, en waarin iemand weer een zin kan ontdekken in het bestaan zoals het is.

Succesfactoren

 • Gemakkelijke toegang voor cliënten met een korte tijd tussen aanmelding en eerste bezoek van de geestelijk verzorger. En bijna altijd een koppeling met een passende vrijwilliger binnen enkele weken.  
 • Goed geselecteerde, getrainde en betrokken vrijwilligers.  
 • Cliënten zijn zeer tevreden en vrijwilligers ervaren dit werk als een verrijking van hun eigen leven.  
 • Actieve deelname aan samenwerkingsverbanden en collegiale netwerken.  
 • Ondersteuning en bemoediging van projecteigenaar Samen010.  
 • Een breed, op vraag en maat gemaakt aanbod, zowel gericht op ouderen en cliënten als op vrijwilligers en professionals.  
 • Aandacht en waardering vanuit de politiek en het bestuurlijk en ambtelijk apparaat, zowel op het niveau van de verschillende gebieden als ook stedelijk.
 • Een klein team van enthousiaste geestelijk verzorgers. 
 • Resultaten van 'Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen.'

Faalfactoren

Een toename van complexe vragen bij cliënten.

Geleerde lessen

Er is een duidelijke aanlooptijd nodig om een Motto project goed ingebed te krijgen in een lokaal gebied, om contacten te leggen en te bestendigen en om de stroom van cliënten op gang te krijgen. In de startfase wordt door de geestelijk verzorgers veel tijd en energie gestoken in het vormen van een uitgebreid netwerk en het informeren van verwijzers.

Het werven, scholen en begeleiden van vrijwilligers vraagt een specifieke aanpak. Juist omdat onze Motto vrijwilligers met mensen in gesprek gaan over zingeving en levensvragen is het belangrijk dat zij over enige levenservaring beschikken en bereid zijn zich verder te ontwikkelen.

Aanbevelingen

Omdat financiers, samenwerkingspartners en politiek willen weten of hun geld goed besteed wordt is het belangrijk gegevens te registreren zoals aantal en duur van de cliëntcontacten, aantal en inzet van de vrijwilligers en thema’s die aan de orde komen in de gesprekken.

Ook is het belangrijk te zorgen voor heldere en concrete projectplannen en prettig leesbare jaarverslagen. Zie voor voorbeelden de website.

Documentatie

Zie voor actuele informatie en documenten de website: www.centrumlevensvragenrotterdam.nl

Contactgegevens

Motto Alexander
Bea Cox
Tel: 06-40357909
E-mail: bcox@centrumlevensvragenrotterdam.nl

Motto IJsselmonde
Remy Jacobs
Tel: 010-4666722
E-mail: rj@samen010.nl

Motto Hillegersberg-Schiebroek
Elly Prinse
Tel: 06-33643949
E-mail: eprinse@centrumlevensvragenrotterdam.nl

Motto Delfshaven
Henk Kamminga
Tel 010-4666722
Email: hkamminga@centrumlevensvragenrotterdam.nl

Startdatum Initiatief

01-05-2005

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

H. Bicer-Uslu 8/11/2019

Goede middag,

Ik zou graag willen weten hoe ik mij als geestelijk verzorger kan aansluiten bij het Centrum voor Levensvragen binnen Rotterdam. Er zijn mensen die op gv wachten maar helaas omdat ze moeten betalen kan ik hun op dit moment niet helpen.

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,


Hasibe Bicer-Uslu
Geestelijke Verzorger


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer