Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Aan de slag met diversiteitsbeleid

Bewustwording van diversiteit begint bij zelfonderzoek. Laat daarom medewerkers hun eigen waarden, normen en overtuigingen onderzoeken. Wie ben ik en wat doe ik waarom? Wat is mijn culturele identiteit? Pas als je weet wie je zelf bent, kun je de ander beter leren kennen en waarderen.

Bewustwording op de werkvloer

Voor bewustwording op de werkvloer zijn er verschillende trainingsvormen. Je kunt ook denken aan ontmoetingsbijeenkomsten met mensen met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd, of aan workshops met rollenspellen. Zorg daarbij voor een positieve sfeer. Neem de tijd voor een discussie, communiceer zorgvuldig en vermijd gevoelige termen, stel aanwezigheid niet verplicht.

Kleurrijke zorgverleners

De publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’ helpt organisaties op weg die meer ruimte willen geven aan cultuursensitief werken. Hoe kunnen zorgverleners in een divers samengesteld team, met verschillende culturele achtergronden, goed met elkaar samenwerken? Lukt het zorgteams en de managers een brug te slaan tussen de verschillende normen en waarden? Is er begrip en waardering voor elkaar op de werkvloer? De publicatie is het resultaat van een verkennend onderzoek onder vijf zorgorganisaties. De publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’ bestaat uit twee delen: 

  • Het eerste deel gaat over visie en beleid en is vooral bedoeld voor managers en stafmedewerkers.
  • In het tweede deel vind je praktijkverhalen, inzichten en tips die Vilans verzameld heeft tijdens de interviews.
Download publicatie Kleurrijke zorgverleners (pdf, 2020) van Vilans

Literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit

Deze literatuurstudie richt zich op het thema culturele (met name ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond) en op seksuele diversiteit (LHBT-ouderen: lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender). Beide groepen hebben ervaringen met sociale uitsluiting en discriminatie. Hun zorgvraag lijkt onvoldoende overeen te stemmen met het bestaande zorgaanbod: zij lijken minder gebruik van formele zorg- en welzijnsvoorzieningen te maken dan op grond van hun gezondheidssituatie wordt verwacht. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben dan ook behoefte aan meer informatie over de afstemming van vraag en aanbod, wat dit vraagt van professionals en hoe en in welke mate zij specifiek (personeels-)beleid kunnen ontwikkelen voor deze doelgroepen.

Deze studie geeft een mooi beeld van de huidige stand van zaken omtrent dit onderwerp. Tevens is het huidige aanbod van (in)formele zorg, wonen en welzijn voor beide groepen in kaart gebracht en zijn de ervaren knelpunten en succesfactoren van professionals en organisaties geïnventariseerd.

Download de studie 'Kleurrijke zorg' (pdf)

Met dank aan Zorgorganisatie Cordaan, Institute for Societal Resilience (ISR) en Medical Humanities, VUmc.

Tips voor werving

Een mix van personeel met verschillende achtergronden leidt tot grotere dynamiek, verschillende invalshoeken, meer creativiteit of gewoon gezonde tegenspraak. Uit onderzoeken blijkt dat diversiteit een 'strategisch bedrijfsbelang' is. Gemengde teams zijn innovatiever en verhogen de kwaliteit en creativiteit van de besluitvorming.

Belangrijk is ook om mensen met verschillende achtergronden op alle niveaus in de organisatie te hebben. Om dat te realiseren is het goed te instroom- en doorstroomprocedures door te lichten. Neem selectiecriteria onder de loep en kijk of deze elementen bevat die een struikelblok kunnen vormen. Pas overigens nooit kwaliteitseisen aan. Communiceer intern en extern heel duidelijk over de selectiecriteria en de kwaliteitseisen die gehanteerd worden.
Voor werving kun je denken aan het gebruik maken van ambassadeurs. Dat zijn werknemers of cliënten uit de groepen die je wilt bereiken. Betrek hen bij de wervingscampagne, laat hen meedenken over de wijze van communiceren. Zorg bij dit alles dat het management betrokken is. 

Trainingen 

Trainingen in intercultureel vakmanschap en intercultureel management kunnen een belangrijke rol hebben bij het implementeren van diversiteitsbeleid. Voor leidinggevenden die een sleutelrol vervullen, zijn dergelijke trainingen extra van belang vanwege hun voorbeeldfunctie. Bekijk het

Communicatie en beeldmateriaal

Communicatie is van groot belang om de hele organisatie vertrouwd te maken met diversiteit. Besteed daar veel tijd aan. Ga in dialoog met de medewerkers en draag de visie van de organisatie met verve uit. Bepaal samen met medewerkers hoe je de boodschap wilt overbrengen. Kies de juiste communicatiekanalen bijvoorbeeld: agendapunt tijdens de vergadering, aandacht in de nieuwjaarstoespraak, themabijeenkomsten, gebruik social media. Vergeet niet in beeldmateriaal en casuïstiek diversiteit letterlijk terug te laten komen. Dus niet alleen foto's van witte medewerkers gebruiken! En vooral: practice what you preach. 

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.