Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Thema: Vernieuwend zorgen

Wijkverpleegkundigen indiceren zorg

Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing, en niet meer het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Dat betekent dat mensen rechtstreeks of bijvoorbeeld via hun huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum contact op kunnen nemen met een wijkverpleegkundige. Zij (of hij) beoordeelt dan samen met de cliënt wat er nodig is aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. Samen wordt de zorgvraag verhelderd, de wijkverpleegkundige stelt een verpleegkundige diagnose en geeft de indicatie voor zorg.

Deze veranderingen zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. De functies extramurale verpleging en persoonlijke verzorging uit de AWBZ zijn opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Beide functies vallen dan onder de nieuwe aanspraak 'wijkverpleging'.

Normenkader

Het normenkader is door de vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN ontwikkeld op verzoek van het ministerie van VWS. Het normenkader, een eerste aanzet op weg naar een beroepsrichtlijn,  beschrijft aan welke eisen verpleegkundigen moeten voldoen wanneer zij extramurale verpleging en verzorging indiceren en organiseren. De zes normen: 

  1. Indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van professionele autonomie.
  2. Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor of master opgeleide verpleegkundige (tijdelijk ook door mbo-verpleegkundigen - zie onder).
  3. Indiceren en organiseren van zorg is gericht op versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem. 
  4. Besluitvorming rond indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van het verpleegkundig proces. De methode die verpleegkundigen daarbij hanteren is het klinisch redeneren.
  5. De verslaglegging voldoet aan de V&VN richtlijn voor verslaglegging.
  6. De verpleegkundige overdracht voldoet aan de V&VN standaard voor overdracht van zorg.

Meer over het normenkader op de website van V&VN.

Hbo’ers en mbo’ers

Het uitgangspunt is dat alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen mogen indiceren en zorg organiseren in de wijk. Maar omdat er een tekort aan deze hbo'ers is, is er op voorstel van brancheorganisaties ActiZ, BTN en V&VN een overgangsperiode (2015-2017) ingevoerd waarbij ervaren mbo-opgeleide verpleegkundigen tijdelijk mogen indiceren. Deze mbo-opgeleide verpleegkundige moet expert zijn in de wijk, 24 uur per week werken en gestart zijn met de opleiding hbo Verpleegkunde.

Infographic: samenwerking wijkverpleegkundigen en gemeente

Goede samenwerking in de wijk maakt het mogelijk het sociale domein (welzijnswerkers, wijkagenten, jeugdzorg, vrijwilligers, onderwijs) en het medische domein (ziekenhuizen, huisartspraktijken, thuiszorg) met elkaar te verbinden. In gemeenten wordt op verschillende manieren samengewerkt. Op basis van de ervaringen van 32 thuiszorgorganisaties is deze uitgebreide infographic gemaakt.
Bekijk de interactieve infographic (pdf)

Hulpmiddelen en bijscholing

De vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, geeft een overzicht uit: Hulpmiddelen voor indiceren en organiseren van zorg. Dit overzicht geeft wijkverpleegkundigen voorbeelden van de hulpmiddelen die er zijn op het gebied van indiceren en organiseren van zorg. Er blijken talloze instrumenten, richtlijnen, classificaties, gedragsregels, protocollen en zorgstandaarden beschikbaar te zijn, variërend van handreikingen om medicatieproblemen op te sporen tot vragenlijsten om de kwetsbaarheid van cliënten te bepalen. 

ZonMw subsidieert bijscholing aan wijkverpleegkundigen, met als doel het geven van een impuls aan de deskundigheidsbevordering van wijkverpleegkundigen voor het indiceren en organiseren van zorg. Lees meer: Subsidies voor organisaties op de website van ZonMw.

Wil je hierop reageren?

Jouw reactie

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen []. Voorbeeld: [www.zorgvoorbeter.nl] of [http://www.zorgvoorbeter.nl]. Velden met een (*) zijn verplicht.