Zorgvoorbeter.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

www.zorgvoorbeter.nl

Risico en dan?

Verzorgenden staan voor de complexe taak om risico’s te signaleren in hun werkomgeving en hierop te handelen. Om risico’s te signaleren zijn er verschillende instrumenten, die elkaar overlappen. (Bijvoorbeeld: verkeerde medicatie, valrisico, huidletsel en depressie). Hierdoor is het in de praktijk lastig om deze taak van risicosignalering goed uit te voeren. Een geïntegreerde vorm zou dit makkelijker maken.

Aanleiding

De complexiteit van de zorg neemt toe. Verzorgenden moeten, binnen deze complexe situaties, op tijd risico’s signaleren en hierop handelen. Uit een korte inventarisatie bij zorginstellingen bleek dat er behoefte is aan een geïntegreerde vorm voor risicosignalering, die gerelateerd is aan het zorgleefplan. De huidige instrumenten zijn per zorgthema (kwaliteitsnorm) opgesteld en kennen veel overlap.

ActiZ en Sting (nu VenVN) hebben posters en werkbladen ontwikkeld om het signalerend vermogen van verzorgenden te versterken. Deze werkbladen vormen een goed uitgangspunt en beschrijven de actie die volgt op een waargenomen risico. Echter, de waarneming wordt nog niet gekoppeld aan het zorgleefplan of zorgleefplancyclus. Verzorgenden moeten leren risico’s niet als ‘losse signalen’ te duiden maar zich een geïntegreerde werkwijze eigen maken en het zorgleefplan daarbij in ogenschouw te nemen.

Centrale doel

Het doel van de werkplaats is  het ontwikkelen van één signaleringssystematiek dat geïntegreerd wordt in het zorgleefplan. Deze systematiek moet helpenden en verzorgenden handvatten bieden om de kwetsbaarheid van de cliëntsituatie goed in beeld te brengen. De nieuwe systematiek geeft de EVV-er handvatten om haar eindverantwoordelijkheid naar cliënt en mantelzorger waar te maken en samen met de verzorgende optimale zorg te verlenen.

Een tweede doel is deze systematiek op het Zorg voor Beter Kennisplein VVT onder de aandacht van zorgprofessionals in het veld te brengen.

Samenstelling werkplaats

Verpleegkundigen, Verzorgenden, Kwaliteitsfunctionaris, Praktijkopleider, Docent ROC, Inhoudelijk expert, Cliënt(vertegenwoordiger). De, in totaal, 10 deelnemers bezoeken drie bijeenkomsten, zetten hun netwerk in om informatie te toetsen, verzamelen commentaren/ervaringsverhalen en bundelen reacties.

Lees meer